YA?AMA K?LT?R

 • Ge?en Per?embe g?n? ?stanbul Teknik ?niversitesi?nde bir toplant? ba?lad?. Cuma g?n? de s?ren iki g?nl?k bir toplant?yd? bu... Konusu, ?stanbul?un y?re?i tarihi yar?madayd?. 2700 y?ll?k bir birikimin y?re?i?


  Ge?en Per?embe g?n? ?stanbul Teknik ?niversitesi?nde bir toplant? ba?lad?. Cuma g?n? de s?ren iki g?nl?k bir toplant?yd? bu... Konusu, ?stanbul?un y?re?i tarihi yar?madayd?. 2700 y?ll?k bir birikimin y?re?i?
  K?lt?r tarihini yaz?yla ba?latanlara g?re Anadolu?nun 4000 y?l?n?n 2700 y?l? bu?
  Roma?ya ikinci ba?kenttik, Do?u Roma?ya, Osmanl? ?mparatorlu?u?na -neredeyse b?t?n yery?z?ne- ba?kentlik yapm?? bir y?rek? B?t?n bunlar?n izlerini ta??yan bir ya?ama k?lt?r? ?reticisi? K?lt?r ?retip ?evresine yayan bir ?zek?
  Bakmay?n Tevfik Fikret?in ?Bin kocadan arta kalan bakire? dedi?ine? Onun da, b?t?n oturanlar?n?n da (?l?lerini de sayarsan?z
  300 000 000 ki?iyi a?ar) y?reklerine egemen olmu? bir ece?
  Nedim ?maarif sat?l?r suklar?nda? (k?lt?r sat?l?r d?kkanlar?nda) diyor, ?stanbul i?in.
  Oysa biz en k?lt?rs?z bi?imde davran?yoruz ona. En k?t? bi?imde y?netiyoruz? Ancak bu denli anlay??s?z olunabilir ona?
  Toplant? ger?ekten ba?ar?l? d?zenlenmi?ti. Mimarlar Odas??n?n ?stanbul B?y?k Kent ?ubesince? B?t?n konu?mac?lar bu sorumlu ?rg?t?m?ze te?ekk?rle ba?lad?lar konu?malar?na?
  Toplant? yerini, uzun y?llar ?zledi?imiz bi?im de t?m?yle dolduran dinleyiciler aras?nda yaln?zca bir vali yard?mc?s? ile iki gencecik gazeteci vard?. Ne medyay? ne de ba?ka y?neticileri ilgilendirmemi?ti bu toplant??
  Neden mi?
  Bunu Tv?lere, g?ncelere sormal??
  Tarihi yar?mada capacanl? tutularak korunmas? gereken bir k?lt?r alan?m?z. Bana kalsa toplu ta??n?m ara?lar?ndan ba?kas?n?n sokulmamas? gerek?
  B?t?n ?stanbullularca gece g?nd?z ya?anabilir k?l?nmas? gereken bir alan?
  B?t?n d?nemlerin hi?bir izinin silinmeden t?m?ne sayg? g?sterilen, kentlili?in okulu olmas? yeniden sa?lanacak bir k?lt?r?n oylumu?
  Cengiz Bekta?
  www.evrensel.net