Bir f?r?a da medyadan

Yarg?tay Ba?savc?s?n?n Demokratik Toplum Partisi?ne kapatma istemiyle dava a??p y?neticilerine siyaset yasa?? getirmeye ?al??mas?, medyada geni? yer buldu. Ancak Ba?bakan??n bile d??lamak istemedi?i DTP?lilere medyan?n bu kez de dava a??ld??? i?in y?klenmesi haberlere damgas?n? vurdu


Yarg?tay Ba?savc?s?n?n Demokratik Toplum Partisi?ne kapatma istemiyle dava a??p y?neticilerine siyaset yasa?? getirmeye ?al??mas?, medyada geni? yer buldu. Ancak Ba?bakan??n bile d??lamak istemedi?i DTP?lilere medyan?n bu kez de dava a??ld??? i?in y?klenmesi haberlere damgas?n? vurdu.
DTP?ye kapatma davas? a??lmas?, medyada ?Bekleniyordu?, ?DTP?nin istedi?i oldu? gibi ifadelerle duyuruldu.
AKP?ye en yak?n gazete olarak bilinen Yeni ?afak, ?DTP sonunda murad?na erdi? man?etini kulland?. Gazete ?u yorumu yapt?: ?Ter?r ?rg?t?ne yak?nl??? yalanlamamakta ?srar eden ve onlar? ?karde?lerimiz? diye niteleyen DTP?nin ?istedi?i oldu? ve hakk?nda kapatma davas? a??ld?.?
Adalet Bakan? ?ahin?in bile ?Ho?uma gitmedi? dedi?i olayda gazetelerin DTP?yi sorumlu tutmalar? dikkat ?ekti.
Ak?am ?Yarg?dan kat? defans? man?etinde yarg?n?n Ba?bakan?a yan?t verdi?i ?ne ??kar?ld?. Ancak iddianamedeki kimi olaylar ?DTP?yi yakan 3 olay? ba?l???yla sunularak yine DTP su?land?.
Cumhuriyet?in yorumsuz bir ?Kapatma davas?? man?eti atmas? dikkat ?ekti. Ayn? ?ekilde Zaman da ?DTP?ye kapatma davas?? man?etini kulland?. H?rriyet ve Milliyet de yorumsuz haberleri d?z ba?l?klarla verdiler. Sabah ?DTP?ye kapatma davas? a??ld?? s?rman?etini kulland?.
G?ne?, ?DTP?ye kapatma davas?? s?rman?etinde ?Ba?bakan?a cevap gibi? yorumunu yapt?.
Posta ise, kapatma davas?n? do?rudan iddianameden se?ilen ifadeleri t?rnaks?z olarak benimsiyor gibi duyurdu: ?Parti talimatlar?n? ?calan?dan al?yor?!
Radikal, ?Kapat?nca bitecek mi?? diye sordu.
Star ?Gerek?e ?mral?? man?etinde ??ddianamenin her sat?r?nda ?calan ili?kisi yer ald?? dedi.
Taraf yarg? ile Ba?bakan aras?nda bir inatla?ma oldu?unu savundu: ?Siyasete inat, Ba?savc? ?DTP da?a ??ks?n? dedi?.
Vatan, davay? bekliyormu? gibi bir s?rman?et kulland?: ?Olaca?? buydu?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net