Terim?in ?Norve? zaferi? ger?eklerden daha b?y?k de?il!

T?rkiye ve Norve? milli tak?mlar?n?n Oslo?da, ?nceki gece oynad?klar? ma? T?rkiye?nin 2-1 kazanmas?yla sonu?land?


T?rkiye ve Norve? milli tak?mlar?n?n Oslo?da, ?nceki gece oynad?klar? ma? T?rkiye?nin 2-1 kazanmas?yla sonu?land?.
Evet, T?rkiye milli tak?m? iyi bir ma? oynad?. Taktik bak?mdan da kazanmaya oynayan; ma?? uzun boylu futbolcular ve sert futbolla kazanmay? ama?layan Norve? tak?m?, ?ok ak?ll? ve so?ukkanl? oynayan bizimkiler kar??s?nda do?rusunu s?ylemek gerekirse, ciddi bir varl?k g?steremedi. Bu sefer oyuncular, her hatalar?ndan sonra, teknik direkt?r?n oldu?u kul?beye ?ok bakamadan, rahat?a oynad?lar ve kendi aralar?ndaki diyalogla saha i?i sorunlar? ??zd?ler. Ma?? TV?den izleyenler de, o korku veren jestlerle futbolcular? tehdit eden Fatih Terim g?r?nt?s?n? az seyrettiler. E?er Norve? TV kameramanlar?n?n seyircilere bir k?ya?? de?ilse, Fatih Terim kul?besinde de oyuncular?yla bar???k bir Terim g?r?nt?s? sergiledi.
?Bozuk saat?in do?ruyu g?stermesi gibi
Fatih Terim?in y?netti?i bir milli tak?m i?in pek kullan?lmayacak s?zc?kler kulland???m? biliyorum. Ama ?nceki g?n?n ger?e?i buydu. Ke?ke milli tak?m?n as?l ger?e?i de bu olsayd?.
B?yle bir tak?m?n olu?mas?nda elbette ki Fatih Terim?in rol? vard?r. Ama, son alt? ma?ta 12 puan kaybeden, Moldova, Malta gibi futbol d?nyas?nda esamesi okunmayan tak?mlar? bile yenememe bir tarafa ?ans eseri ma?lubiyetten kurtulan bir milli tak?m teknik direkt?r? i?in; ???te as?l Fatih Terim bu!? ???l?klar?na kat?lam?yorum. ??nk? as?l Fatih Terim, en az?ndan Galatasaray?a UEFA Kupas? kazand?ran Fatih Terim?in gidip yerine ??mparatore? Fatih Terim?in ge?mesinden sonraki as?l ?Fatih Terim bu? de?ildir. As?l Fatih Terim alt? ma?ta 12 puan kaybeden, ma?lar? milliyet?i ve ?rk?? g?sterilere d?n??t?rerek ma? kazanmay? ama?layan Fatih Terim?dir. Oslo?daki Fatih Terim, ?duran saatin bile g?nde iki kez do?ruyu g?stermesi? gibi, rastlant?sal bir Fatih Terim?dir.
Bu ?rastlant?sal? Fatih Terim; elbette bir yandan bas?n ve kamuoyu taraf?ndan ezilmi?; ?te yandan da g?zdelerinin kendisini ?ok mahcup etmesinden dolay?, tak?m? yenilemek zorunda kalm??, tarikat??, milliyet?i ?evrelerin bask?s?n?n daha az oldu?u bir tak?m ??karmak zorunda kalm??t?r. Bu da onun bir ?ans?d?r ve bundan ??rense ke?ke!
Terim, ??renmemekte ?srar etti?ini kan?tlad?
Ama, Terim, bir an sanki ??renmi? gibi g?r?n?yordu. Gruptaki seyircisiz oynanan ma?larda b?yle bir tutuma girmi?, milli tak?m da futbol oynamaya ba?lam??t?. Ama Terim, do?ru ?izgiye ancak bir yanl??tan ?tekine ge?erken u?rad??? i?in Norve? ma??ndaki do?rusunda da ma?tan sonra yapt??? konu?mada, hemen vazge?ece?ini g?steren i?aretler vermi?tir. ??nk?, beyefendi T?rkiye-Bosna-Hersek ma??na ?seyirci de?il taraftar istiyor?mu?!
Buyrun!.. ?svi?re ma??na en son da Moldova ma??ndaki rezalete! Son, K?rt sorunu ?st?nden t?m a?mazlar? ve askeri ve siyasi ba?ar?s?zl?klar? 11 futbolcunun s?rt?na y?karak, sahadaki ?rk?? ?oven g?sterilere!
Ma?lardaki azd?r?lm?? seyirci g?stericileri utan? verici sahneler az gelmi? olmal? ki; biraz sakinle?mi? g?r?nen seyirciyi yeniden ?taraftar? olmaya ?a??r?yor. Yani, seyircinin ma?? almas?n? istiyor. Ba?ka bir anlam? var m?; ?seyirci de?il taraftar istiyorum? demenin. Oysa bu ?lkeyi sevenler, futbolculara milyon dolarlar, teknik direkt?re olmayan paras?ndan 130 bin YTL ayl?k maa? veren halk kesimleri seyircinin de?il teknik direkt?r?n ve iyi oynayan futbolcular?n ma?? almas?n? istiyor. E?er seyircinin ma?? almas? bu i?in ?normali? olsayd? ne teknik direkt?re ne de b?yle el bebek g?l bebek yeti?tirilen futbolculara ihtiya? olmazd?.
K?sacas? Terim, ??renmemekte ?srarl?d?r. Bunu da zaten daha birbu?uk ay ?nceki bir bas?n a??klamas?nda ?Benim ??renecek bir ?eyim yok. ??retecek adam?m ben? diye d?nya aleme ilan etmi?ti.
Fatih Terim?in hesapla?ma hesab?
Ancak ?u da bir ger?ek ki, Fatih Terim, ?Norve? zaferi?nden ald??? g??le, bir iki g?n di?ini s?kacak ve Bosna Hersek?i de yenip finallere ??karsa; kendisini ele?tirenlerden, son aylarda pek k?zd??? spor bas?n?ndan ve ?zelikle de T?rkiye?de spora de?er veren, futbolu bir piyasa ?ovu olmaktan ??kar?p spor olarak futbolu savunanlarla hesapla?maya girecek ve onlardan intikam?n? almak i?in bu ?zaferi? kullanacakt?r. Arkas?ndaki Futbol Federasyonu ad?ndaki kurulu?la (ba??nda kimlerin oldu?u ayr? olsa da) birlikte bunu yapmaya haz?rland?klar?n? g?steren i?aretler var.
E?er bir ba?ar?y? yanl?? olanlar, k?t? olanlar kazan?rsa, bunun cezas?n? sadece kar?? taraf?n k?t?leri de?il b?t?n iyi olanlar, masumlar da ?der. Terim, bunu yapmaya ?al??acakt?r.
Spor bas?n? i?in burada s?ylenecek tek olumlu bir ?ey yoktur. Fatih Terim kar??s?nda bile. Elbette ki ger?ekten spor yazma gayreti i?inde olan, piyasaya d??memi? olan yazarlar? bu genellemenin d???nda tutuyoruz. Ama, bir milli tak?m teknik direkt?r?n?n, bu tak?ma duyulan sayg? ve sevgiyi kullanarak kendi kaprislerini, komplekslerini dayatmas?n?, spor bas?n?n zaaflar?n? kullanarak gen? sporculara, gen?lere verdi?i yanl?? mesajlar? do?ruymu? gibi g?stermesini de kabul etmek olmaz, olmamal?.
Sorun zihniyet sorunudur
Sorun Fatih Terim?in ki?ili?i de de?il elbette. Onu temsil etti?i spor ekol?; sporu bir ?ova d?n??t?ren ve bu pazar?, tarikatlar?n, ?rk?? ?oven ?evrelerin milli tak?m? kullanmas?na f?rsat veren anlay??t?r. Terim?in ki?ili?indeki kompleksler de bu temel ?zerinden y?kselip T?rkiye?de spora zarar veren bir olgu haline gelmi?tir.
E?er bu sorunlar a??lamazsa; T?rkiye?nin Avrupa Futbol ?ampiyonas? finallerine gitmesinin de ?ok bir yarar? olmayacakt?r. Sadece skor bak?m?ndan de?il, ?lkede sporun iyile?mesi, itibar kazanmas? bak?m?ndan da.
??te Avrupa ?ampiyonu bir atlet olarak tan?d???m?z S?reyya?n?n ba??na gelenler... Piyasa, orta?a? kafas? ve de?erleriyle malul bir koca-antren?r ve sporu kullanan sponsor firmalar?n ??kar hesaplar?n?n ortak yap?m? bir filmin sonu... ?ampiyon atletin spor hayat?n?n doping rezaletleriyle (art arda iki kez) sona ermesi.
Futbol milli tak?m?n?n ser?veni de asl?nda ayn? zihniyetin tezah?r?d?r.
M?cadele bu zihniyete kar?? y?neltilmedik?e; daha ?ok ???te milli tak?m bu!?, ???te Fatih Terim bu!? diye hu?u i?inde ???l?klar atar; hayat?n ger?ekleri kar??s?nda da skandal ??z?mlere sar?l?r?z.
?Norve? zaferi? sonras?nda bu yaz? yaz?lmal?yd?. Aksi eyyamc?l?k olurdu.
Semih Hi?y?lmaz
www.evrensel.net