Tiyatro festivali s?r?yor

12?nci Uluslararas? Ankara Tiyatro Festivali hafta sonu d?zenlenen etkinliklerle devam etti


12?nci Uluslararas? Ankara Tiyatro Festivali hafta sonu d?zenlenen etkinliklerle devam etti.
Bu y?l y?k?lan K?z?lay?daki Yeni Sahne ?n?nde ?zmir Yenikap? Sokak Tiyatrosu?nun sokak g?sterisiyle ba?layan festivali d?zenleyen Toplumsal Ara?t?rmalar K?lt?r ve Sanat i?in Vak?f (TAKSAV) Ba?kan? Abdullah Kahraman, bu y?l festivale kat?lan ulusal ve uluslararas? 46 tiyatro toplulu?unun salonlarda, iki tiyatro toplulu?unun sokaklarda g?steriler sunaca??n? a??klad?.
Toplam 62 etkinlik yap?lmas? planlanan festivalde, ayr?ca bir dans tiyatrosu, bir ?ocuk tiyatrosu, bir belgesel film, bir panel, yeti?kinler i?in kukla g?sterisi ve 8 at?lye ?al??mas? Ankaral?larla bulu?maya ba?lad?.
Festivalin ?Onur ?d?l??, bu y?l 48?nci sanat hayat?n? kutlayan usta oyuncu Genco Erkal?a, ?Emek ?d?l?? Prof. Dr. Ay?eg?l Y?ksel?e ve ?Tiyatroya Sayg? ?d?l?? DT Genel M?d?rl????ne verildi.
Tiyatronun b?y?k bir eme?in birlikteli?i oldu?unu kaydeden Abdullah Kahraman, bilgi ve emek payla??l?rsa gelece?in daha ?zg?r olaca??n?, sanat?n insanlar? birle?tirici bir etki yarataca??n? ifade etti. Festivalin a??l?? etkinli?ini birka? y?l ?nce y?k?lan Yeni Sahne ?n?nde yapt?klar?na de?inen Kahraman, ?Yeni Sahne?nin yeniden a??lmas?n? talep ediyoruz? diye konu?tu.
Sokak tiyatrocular? sokaklarda, pazar yerlerinde oyunlar?n? festival sonuna kadar sergilemeye devam edecekler. 30 Kas?m?a kadar s?recek olan festival, devlet, ?zel ve ?niversite sahnelerinde de sanatseverleri tiyatroyla bulu?turacak.
Tiyatro Avesta?n?n Aziz Nesin?in ?Tu Ne Gara Y? (Sen Gara De?ilsin) adl? K?rt?e oyunu yar?n saat 20.00?de festival kapsam?nda Ekin Sanat Merkezi?nde oynanacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net