Ahmet Kaya devrimci bir stard?

K?lt?r Merkezi?nde Ahmet Kaya?n?n 7. ?l?m y?ld?n?m? i?in anma yap?ld?. Anmada konu?an gazeteci Ferzende Kaya, ?Ahmet Kaya devrimci bir stard?. O muhafazakar, solcu, K?rt?t?? dedi


Mezopotamya K?lt?r Merkezi?nde Ahmet Kaya?n?n 7. ?l?m y?ld?n?m? i?in anma yap?ld?. Anmada konu?an gazeteci Ferzende Kaya, ?Ahmet Kaya devrimci bir stard?. O muhafazakar, solcu, K?rt?t?? dedi.
Anmaya EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel ile gazeteci Ferzende Kaya kat?ld?. Kaya, Ahmet Kaya?n?n hayat?n? anlatt?. Sanat?? Kaya?n?n 1980?lerin ba??nda annesinin alt?nlar?n? satarak alb?m ??kard???n? dile getiren Ferzende Kaya, ?1980 darbesinden sonra herkesin sustu?u bir d?nemde Ahmet Kaya, mar?lar? biraz de?i?tirerek, arabeski m?zik katarak duru?unu ortaya koyuyor. Ayr?ca Mehmet Akif Ersoy?dan alb?me par?a koyuyor ki, bir ?ey olursa o par?ay? ?ne s?recek. B?yle bir ortamda kaset ses veriyor ve ard?ndan ??afak T?rk?s??n? ??karak patlama yap?yor? dedi.
?T?rkiye?nin g?ndeminde ne varsa Ahmet Kaya?da o var, onun ?zerine t?rk? yapar? diyen gazeteci Kaya, ?Ahmet Kaya devrimci bir stard?. Muhafakazard?, solcuydu, K?rt?t?. Her ?eyin iyi taraflar?n? al?p kendinden bar?nd?rd?? dedi.
Magazinciler Derne?i ?d?l t?reninde Ahmet Kaya?ya kar?? d?zenlenen lin? olay?n? da hat?rlatan Kaya ?unlar? s?yledi: ?O zamana kadar egemenlerin, ??hretlilerin, ?st d?zeydekilerin, ba?komiserlerin sevdi?i biriydi Ahmet Kaya. ?Bizim mahallenin deli ?ocu?u? diye bak?yorlard? ona ama o gece Ahmet Kaya onlar?n mahalle ?ocu?u de?il, K?rt?t?, bu onu lin?le ba? ba?a b?rakt?.?
Levent T?zel de emek, demokrasi blokunun g?? birli?i yapt??? se?imde Ahmet Kaya?n?n ezgilerinin ?al?nd???n? belirterek, ?Ahmet Kaya ?lkemizden K?rt olman?n zorlu?unu ya?ad? ama K?rt oldu?u i?in hakk?n? aramaktan vazge?medi? dedi.
?Bar?? i?inde, halklar?n haklar?n?n almak i?in m?cadele etmi? Y?lmaz G?ney ve nice insanlar? Ahmet Kaya?n?n ?ahs?nda an?yoruz? diyen T?zel, ??lkemizin halklar?, sadece K?rtler de?il y?re?i insanl?kla yananlar, sosyalistler Ahmet Kaya?y? anacak. S?rg?n?ne neden olanlardan bir g?n hesap soracaklar? ?eklinde konu?tu. (?stanbul/ANF)
www.evrensel.net