MEDBAKI

 • Kars d?n??? otob?ste kitab?m? okurken, bir grup gen? yolcunun kendi aralar?nda sesli konu?malar? dikkatimi da??t?yordu. B?yle heyecanl?, ?ocuksu ve kaba s?zlere kulak verince bunlar?n asker olduklar?n? anl?yorum. Bu gen?lerin I?d?rl?, Karsl? ve Ardahanl? olduklar?n? ??reniyorum konu?malar?ndan


  Kars d?n??? otob?ste kitab?m? okurken, bir grup gen? yolcunun kendi aralar?nda sesli konu?malar? dikkatimi da??t?yordu. B?yle heyecanl?, ?ocuksu ve kaba s?zlere kulak verince bunlar?n asker olduklar?n? anl?yorum. Bu gen?lerin I?d?rl?, Karsl? ve Ardahanl? olduklar?n? ??reniyorum konu?malar?ndan.
  Yol boyunca sesleri dizginlenmeyen gen?ler be? ki?iydiler ve acemi e?itim sonras? da??t?m izinlerini memleketlerinde ge?irdikten sonra, otob?sle yeni birliklerine teslim olmaya gidiyorlar. ??lerinden en keyiflisi, ?n?mdeki koltukta oturan?n yeni adresi Urfa Tugay?. Di?erlerinin yeni birlikleri Diyarbak?r, ??rnak ve Mardin?de. Birli?i Urfa Tugay? olan? gayet keyifli. Sa?lar? uzam??, temiz ve rahat giyimli biri.
  Bu keyiften feyz alarak soruyor arkadaki tertibine: ?Senin birli?in neresi?? Fazla gecikmeden cevap geliyor: ???rnak??
  Urfa Tugayl?s?: ?Senin askerli?in bir ay sonra biter!? deyip k?s k?s g?l?yor. Yine d?n?p ?b?r?ne soruyor: Sa?lar? makineye yeni vurulmu? gen?, sorunun kar??l??? gelecek yan?t? ?nemsemeden, ???rnak..? diyor. Ona da, ?Seninkisi de bir ay sonra?? deyip k?k?rd?yor yeniden. Uzun boylusu ?Diyarbak?r? diye yan?tl?yor, rahat bir soluk al?p vererek. Ona herhangi bir yan?t gelip gelmedi?ini fark etmiyorum. Yan?t?n? bildi?imden olacak Diyarbak?r askerli?ine ka? zaman s?re bi?ildi?ini gen?lerden duymak istemiyorum?
  S?re bi?ici Urfa Tugayl?s? Azrail?in yaz?c?s? g?revlisi adeta.
  Bu memlekette tuzu kuru olanlar?n duru?lar?, bak?? a??lar?yla benze?iyor?
  Yan?mda oturan gen?le ileti?im kurmak iste?iyle s?ze giriyorum. Ona ac?yorum a??k?as?. ?n koltukta oturan ve herkese ?m?r bi?en gencin yan?mdaki gence de iki ayl?k ?m?r bi?mesini umursam?yor sanki. Kendisi kan?ksam?? kaderini belki. Yads?yor olabilir. Hani kabullenmekte zorlan?nca zaman kazanmak i?in yads?mak bir ?eyi? ?yle i?te.
  Bu gece Diyarbak?r?a var?nca gidip Kolordu Komutanl??? Toplama Merkezi?ne teslim olacak ve ertesi g?n as?l birli?inin merkezi yeri olan Mardin?e gidecek.
  ?Yol paran?z? veriyorlar m??? diye soruyorum merakla. ?Yok abi ya, acemi birli?imden da??t?m?m?z yap?l?nca on g?nl?k izin k???d?n? avcuma s?k??t?rd?lar ve yola ??kt?m. Kimseye yol paras? falan vermiyorlar??
  Yoksul bir aileden oldu?u apa??k belli. Eski bir mont, alt?nda bir kazak, y?pranm?? kot pantolon ve ucuzundan bir ayakkab?? Sa?lar? makine tra?l?. ?n koltuktaki gen?le aras?nda bir kar??l?k mesafe bulunuyor. Ger?ek hayatla aras?ndaki mesafenin fark?nda olmay? istedi?i yok asl?nda. Hem fark?nda olsa neye yarar?
  ?Bu vatan i?in can?m feda!?
  Memleketin ?o?u delikanl? gencinin a?z?ndan ??kan s?nanmam??, denenmemi?, ezber s?zler? Halk?m?z?n evlatlar?. Kimi T?rk, kimi K?rt, kimi Terekeme, Azeri kimi. Laz ve G?rc? kimileri? Do?u?dan G?neydo?u?ya? Bat??dan yok denecek kadar... Do?ulusu G?neydo?ulusu iki taraf?n sava???lar??
  Neden? Neden? Neden?
  Son g?nlerde ?lenlerin kimlikleri, esir askerlerin k?kenleri bir ?eyler anlatm?yor mu sizlere de?
  Belki bir k?yl?s?yle, kim bilir belki bir kom?usuyla, hatta akrabas?yla ?arp??acak bu gen?ler. ?lecekler g?zleri beyaz, uykusuz... Daha yak?c? olan?ysa, hi? tan?mad??? birileriyle ni?in ?at??aca??n? bilememesi ger?e?inin fark?nda olmadan, ?lmesi.
  ?Babam ve annem k?yde ya??yor. Hayvanc?l?kla u?ra??yoruz. ?n?allah askerli?i bitirince ayn? hayata devam edece?im.?
  Babas?na maddi destek olsun diye okulunu ilk??retim yedinci s?n?fta terk eden gencin g?zlerine bakarak soruyorum: ?Pi?man m?s?n okulunu terk etmekten dolay??? Hi? duraksam?yor. Yan?t?n? sormadan ?nce haz?rlam???as?na, ?Evet?ama ne yapal?m!? deyip solukland?ktan sonra, ?O zaman babam da k?zm??t? okulu terk etmeme... Ama oldu i?te??
  Diyarbak?r?a var?nca gence gidece?i askeri birli?in adresi tarif ediyorum ve iyi geceler dileklerimizle ayr?l?yoruz. Ben beyaz uykusuz gecelere, o, uzaklara?
  Sonraki g?n Diyarbak?r??n en i?lek caddesinde sloganl? askeri ge?it y?r?y???n? ekrandan izlerken otob?steki gen?ler akl?ma d???yor o an. Ac? ve ger?ek s?zler, tan?kl?klar ?
  Yaz?n?n ba?l???n? Cemal S?reya?n?n ?Kars? adl? ?iirden ?d?n? ald???m d?rtl??? okuyorum yan?mdaki gencin ard?ndan: ?(?)Nas?l olsa yine bir g?n / D?neriz bu yollardan geri / Senin bir elinde bir mendil / ?b?r?nde ku? sesleri.?
  Vedat ?etin
  www.evrensel.net