K???kpazar??n bekar odalar?

Emin?n? ve S?leymaniye?deki bek?r odalar?ndaki ya?am? anlatan K???kpazar belgeseli, bir galayla bas?na tan?t?ld?. T?rk ?slam Eserleri M?zesi?nde d?zenlenen etkinlik, bas?ndan b?y?k ilgi g?rd?


Emin?n? ve S?leymaniye?deki bek?r odalar?ndaki ya?am? anlatan K???kpazar belgeseli, bir galayla bas?na tan?t?ld?. T?rk ?slam Eserleri M?zesi?nde d?zenlenen etkinlik, bas?ndan b?y?k ilgi g?rd?. Ayr?ca, Altan Bal??n 2002 y?l?nda ba?layan Bek?r Odalar? foto?raf sergisi de Emin?n? Belediyesi?nin d?zenledi?i etkinlikle m?zede a??ld?.
Anadolu?dan ?stanbul?a i? i?in gelen ve genellikle bu odalarda y?llarca kalan i??ilerin ya?amlar?n? anlatan belgesel i?in haftalarca S?leymaniye ve b?lgesinde ?ekimler yap?ld???n? belirten y?netmen Zafer Akturan, belgeselin g?steriminden ?nce yapt??? konu?mada ?Bekar odalar?, ucuz olmalar? ve mobilize bir ya?ama imkan sunmalar? y?n?yle tercih ediliyor. ?stanbul gibi dev bir metropol?n en tarihi b?lgesinde y?z y?llard?r s?ren bu model, ?ok ?zg?n ya?amlara kaynakl?k ediyor. K???kpazar belgeseli, ekmeklerini al?n teriyle kazanan onurlu, namuslu ama yaln?z insanlar?n hikayesidir? diye konu?tu. Emin?n? Belediye Ba?kan? Nevzat Er, kendisinin de y?llarca bu odalarda kald???n? belirtti. Belgeselin m?ziklerini yapan Metin Kahraman ile m?zisyen arkada?lar?n?n bir m?zik dinletisi sundu?u etkinli?e, ?air Y?lmaz Odaba?? da ?iiriyle kat?ld?. K???kpazar belgeseli, bug?n TRT2?de yay?nlanacak. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net