?Emek hakk? i?in m?cadele ediyorum?

Danimarka?da ge?en hafta yap?lan genel se?imleri, Ba?bakan Anders F. Rasmussen?in h?k?metteki merkez sa? koalisyonu ???nc? kez kazand?. Rasmussen?in lideri oldu?u ?Liberal-Muhafazakar Koalisyon? ile ?rk?? m?ttefiki Danimarka Halk Partisi se?im s?reci s?ras?nda, g??men kar??t? propaganday? ?n plana ??kard?


Danimarka?da ge?en hafta yap?lan genel se?imleri, Ba?bakan Anders F. Rasmussen?in h?k?metteki merkez sa? koalisyonu ???nc? kez kazand?. Rasmussen?in lideri oldu?u ?Liberal-Muhafazakar Koalisyon? ile ?rk?? m?ttefiki Danimarka Halk Partisi se?im s?reci s?ras?nda, g??men kar??t? propaganday? ?n plana ??kard?.
?ktidar?n, g??men d??man? propagandas?na kar?? ?daha iyi bir e?itim, daha iyi bir ya?l?l?k bak?m?, daha iyi bir emeklilik? taleplerinin yan? s?ra, ?daha iyi bir etnik e?itlik? talebiyle Sosyalist Halk Partisi (SF) listesinden milletvekili se?ilen ?zlem Sara ?eki?, kendisini, se?imleri, sonu?lar? ve yapacaklar?n? EVRENSEL?e anlatt?.

Ge?en hafta Danimarka?da yap?lan erken genel se?imlerde Sosyalist Halk Partisi (SF) listesinden meclise se?ildikten sonra, T?rk bas?n?nda sizin T?rk ve M?sl?man kimli?iniz ?ne ??kar?ld?. Kendinizi biraz tan?t?r m?s?n?z? ?ne ??kar?lan bu iki kimli?in milletvekili se?ilmenizde rol? var m??

T?rk bas?n?nda benimle ilgili haberlerin nas?l verildi?ini do?rusunu sorarsan?z izleyemedim. Ben bir sosyalistim. T?rkiye k?kenli K?rt bir ailenin ?ocu?uyum. Ailem, Orta Anadolu?dan Danimarka?ya g?? etmi?. Bir i??i ailesinin ?ocu?uyum. Ne annem ne de babam?n, akademisyen bir ge?mi?i yok. Zira ben de bir emek?iyim. Danimarka?da hem?ire olarak ?al??t?m. Sendikada b?y?d?m diyebilirim. ??yerinde sendika temsilcili?i yapt?m. Daha sonra Danimarka Hem?ireler Sendikas??n?n ilk g??men k?kenli Merkez Y?netim Kurulu ?yesi oldum. Kongrede etnik e?itli?in sa?lanmas? i?in bir konu?ma yapt?m. Kongrenin 200 ?yesinin takdirini kazand?m.
Danimarka?da y?llard?r g??menlerin, yoksullar?n haklar?n?n korunmas? i?in m?cadele ediyorum. Birka? tane derne?in kurulu?unda aktif olarak yer ald?m. Sa?l?k alan?nda ?al??an g??menler i?in bir dernek kurdum. G??men sa?l?k ?al??anlar?n?n u?rad??? ?rk??l?k ve ayr?mc?l??? g?ndeme getirdim.
Devlet kademelerindeki ?rk??l??? te?hir eden ?al??malar?m?z da oldu. Devlete ait sa?l?k kurumlar?n? bir bir arayarak, ?Anneannemin bak?m? i?in yabanc? olmayan bir Danimarkal? personel istiyorum. Bu m?mk?n m??? diye sordum ve ?Evet? yan?t?n? ald?m. Yap?lan bu ayr?mc?l??? kaydettik ve kamuoyuna a??klad?k. Nitekim geni? tart??malara yol a?t?.
Bunun d???nda, yard?ma muhta? olan insanlar?n sorunlar?n? g?ndeme ta??mak i?in ?Binbir Derne?i?ni kurduk. Bu derne?in amac? da yard?ma muhta? olan insanlar i?in yard?m toplamak. 14 g?n i?inde evsizlerin sorunlar?n? g?ndeme getirmek i?in 3 bin fincan toplad?k.
Vermi? oldu?um bu m?cadele ?zerinden SF?nin merkez kurulu ?yesi oldum. B?t?n uluslardan emek?ilerin haklar?n? savunuyorum.
Anlatt?klar?n?z, y?llardan beri g??men ve Danimarkal? emek?ilerin haklar?n? korumay? i?eriyor. Yoksullu?a ve sosyal haklar?n k?s?tlanmas?na kar?? verilen m?cadele i?erisinde oldu?unuzu g?steriyor...
Evet. Sadece g??menler de?il, b?t?n emek?ilerin haklar?n? savunuyorum. Sendikadan geldi?im i?in, emek hakk? i?in m?cadele ediyorum. Sa?l?k, temizlik ?al??anlar? ve ?of?rlerin neden daha az ?cretle ?al??t?r?ld???n? sorguluyoruz. Ayr?ca k?t? ?al??ma ko?ullar?n?n iyile?tirilmesini istiyoruz. ?zel olarak ku?kusuz T?rkiye k?kenli g??menlerin sorunlar? i?in ?al??t?m, ancak bu benim sosyalist birisi olarak zaten yapmam gereken g?revlerin aras?nda yer al?yor.

Peki parti olarak se?im ?al??mas?nda hangi konular? ?ne ??kard?n?z?

Asl?n? sorarsan?z benim neyi savundu?um sadece T?rk bas?n?nda de?il, ayn? ?ekilde Danimarka bas?n?nda da pek yer almad?. Onlar da benim dinimi ?ok ?ne ??kararak ??lk M?sl?man? dediler. Halbuki ben kesinlikle dinin politikaya alet edilmemesi gerekti?ine inan?yorum. Buna kar??y?m.
Parti olarak se?imlerde ?nemli bir ba?ar? elde edildi. Milletvekili say?s? 11?den 23?e ??kar?ld?. Bu ba?ar?n?n temelinde elbette muhafazakar h?k?metin izlemi? oldu?u politikalara a??k olarak kar?? ??kmam?z bulunuyor. Se?im kampanyas? s?ras?nda ?zellikle daha iyi bir e?itim, daha iyi bir ya?l?l?k bak?m?, daha iyi bir emeklilik maa?? taleplerini ?ne ??kard?k. Se?menler de taleplerin do?ru oldu?una inand??? i?in bize oy verdi. Ben de se?im kampanyam s?ras?nda daha iyi bir etnik e?itlik talebini ?ne ??kard?m. (K?ln/EVRENSEL)
T?rkiye k?kenliler politikaya ilgisiz de?il
Danimarka?daki T?rkiye k?kenlilerin se?imlere ilgisi nas?ld??
?lgi olduk?a fazla oldu. Bildi?im kadar?yla sadece ba?kent Kopenhag?da 30 bin T?rkiye k?kenlinin se?im hakk? bulunuyor. Se?im hakk? olmayan insanlar?n da benim i?in sand?k ba??na gitti?ini duydum. Bu ger?ekten ?ok g?zel bir durum. Ayn? zamanda Danimarka?daki T?rkiye k?kenlilerin politik geli?melere ilgisiz olmad???n? ortaya koyuyor.
Y?cel ?zdemir
www.evrensel.net