Chavez: ABD sald?r?rsa petrol fiyatlar? f?rlar

Petrol ?hra? Eden ?lkeler ?rg?t??ne (OPEC) ?ye ?lkelerin petrol, maliye ve d??i?leri bakanlar?n?n Suudi Arabistan??n ba?kenti Riyad?da bir araya geldi?i zirvede konu?an Venez?ella Devlet Ba?kan? Hugo Chavez, ABD?nin ?lkesine veya ?ran?a sald?rmas? durumunda, petrol?n varilinin 200 dolara f?rlayabilece?i uyar?s?nda bulundu


Petrol ?hra? Eden ?lkeler ?rg?t??ne (OPEC) ?ye ?lkelerin petrol, maliye ve d??i?leri bakanlar?n?n Suudi Arabistan??n ba?kenti Riyad?da bir araya geldi?i zirvede konu?an Venez?ella Devlet Ba?kan? Hugo Chavez, ABD?nin ?lkesine veya ?ran?a sald?rmas? durumunda, petrol?n varilinin 200 dolara f?rlayabilece?i uyar?s?nda bulundu. Chavez, ??E?er ABD, ?ran?a veya Venez?ella?ya yeniden sald?racak kadar deliyse, petrol?n fiyat? da 150 dolara, hatta 200 dolara ??kabilir?? dedi.
?OPEC aktif siyasi rol ?stlenmeli?
Petrol?n, d?nyadaki t?m sald?r?lar?n kayna?? ve Irak?taki sava? ile ?ran?a tehditlerin as?l nedeni oldu?unu s?yleyen Chavez, ??OPEC bug?n g??l?, eskiden olmad??? kadar ?ok g??l??? diye konu?tu. OPEC?in d?nyada etkin bir siyasi unsur olarak var olmas? gerekti?ini belirten Chavez, ?OPEC bu kapasitesiyle kendisini daha da g??lendirmeli ve ?ye ?lkelerin egemenli?ine daha ?ok sayg? duyulmas?n? talep etmeli, tabii geli?mi? ?lkeler emniyete al?nm?? bir petrol kayna?? istiyorsa? dedi. Chavez?in konu?mas?na kar?? ??kan Suudi Arabistan Kral? Abdullah ise ?Petrol kalk?nma i?in enerji kayna??d?r, ?at??man?n ve duygusall???n arac? haline gelmemelidir? dedi.
ABD Enerji Bakan? Samuel Bodman da ?Petrol fiyatlar?nda olan herhangi bir y?kselmeye ??pheyle yakla?acaklar?n?, son g?nlerdeki y?kseli?in petrol kayna??n?n azalmas?ndan ?ok, ABD dolar?n?n d??mesinden ve mali spek?lasyonlardan kaynakland???n?? s?yledi.
Petrol?n Avro ile sat??? g?ndemde
OPEC, ge?en hafta ilk kez varili 100 dolara ??kan ham petrol?n fiyat?n?n d???r?lmesi i?in ?retimi art?rmaya zorlan?rken, baz? OPEC ?yeleri de petrol?n ABD dolar? ?zerinden de?il Avro ?zerinden sat?lmas?n? teklif etti. Uluslararas? petrol uzman? Memduh Salameh de konuya ili?kin olarak ?Suudi Arabistan ve Kuveyt ABD?nin askeri ?emsiyesi alt?nda. Bu y?zden, ABD dolar?ndan ba?ka bir para birimine ge?mek, iki ?lke i?in ABD kar??t? bir karar olur? dedi. ABD dolar?ndaki d?????n, bu para biriminin d?nya hakimiyetinin sona ermesinin i?aretlerini verdi?i kaydedilirken, OPEC?in petrol sat??lar?nda Avroya ya da ?ok birimli sisteme ge?mesinin ABD dolar?na daha da zarar verece?i vurgulan?yor. ABD dolar? bu y?l Avro kar??s?nda y?zde 10 d??t?. Bu d???? petrol ?reticilerini olumsuz etkiledi ve k?rlar?n?n b?y?k oranda azalmas?na yol a?t?. Bunun sonucunda, ithal mallara ba??ml? olan K?rfez ?lkelerindeki enflasyon oranlar? b?y?k bir h?zla y?kseldi. (DI? HABERLER)
Ahmedinecad?tan Sarkozy?ye mektup
?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?ye mektup yazd??? bildirildi. Ahmedinecad??n ba?dan??man? M?cteba Ha?imi Semereh, ?iki ?lke ili?kileri perspektifinde kaleme al?nan mektubun? Fransa?ya iletildi?ini a??klad?. Ahmedinecad??n mektupta ?diplomatik bir ?slupla? ikili ili?kileri
de?erlendirdi?ini ifade eden Semereh, Frans?z bas?n?nda ??kan haberlere tepki g?sterdi ve Le Monde gazetesinin mektubu ?tahrif etti?ini? ?ne s?rd?. Yar? resmi Mehr ajans?n?n haberine g?re de Le Monde gazetesi, Ahmedinecad??n mektupta ?sert bir ?slup? kulland???n? yazd?.
Ahmedinecad??n Sarkozy?ye ?gen? ve tecr?besiz lider? diye hitap etti?i iddia edilen haberde, Ahmedinecad??n, ?iki ?lkenin ge?mi?teki iyi ili?kilerinin yeni h?k?met d?neminde bozulmas?ndan ?z?nt? duydu?unu belirtti?i ve Sarkozy h?k?metinin ?ran??n n?kleer program?na ili?kin tak?nd??? sert tavr? ele?tirdi?i? kaydedildi. Ahmedinecad, daha ?nce de ABD halk?, ABD Ba?kan? George Bush, Papa 16. Benediktus ve Almanya Ba?bakan? Angela Merkel?e mektup yazm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net