ABD, gazilerini de umursam?yor

ABD?de bir ?Gaziler G?n?? daha geride kal?rken, Beyaz Saray??n Irak ve Afganistan ba?ta olmak ?zere d?nyan?n d?rt bir yan?ndaki ?at??ma b?lgelerine g?nderdi?i askerlerine gerekli yard?m? yapmad??? ortaya ??kt?. ABD Ba?kan?, her f?rsatta Amerikan gazileriyle ?vatansever hat?ra foto?raflar?? ?ektirirken, ?zellikle Irak?tan d?nen askerlerin durumu i?ler ac?s?


ABD?de bir ?Gaziler G?n?? daha geride kal?rken, Beyaz Saray??n Irak ve Afganistan ba?ta olmak ?zere d?nyan?n d?rt bir yan?ndaki ?at??ma b?lgelerine g?nderdi?i askerlerine gerekli yard?m? yapmad??? ortaya ??kt?. ABD Ba?kan?, her f?rsatta Amerikan gazileriyle ?vatansever hat?ra foto?raflar?? ?ektirirken, ?zellikle Irak?tan d?nen askerlerin durumu i?ler ac?s?.
Kimisi sokakta ya??yor, bir?o?u ya?ad??? travmay? atlatam?yor, mali ve psikolojik sorunlar kimi zaman intiharla sonlan?yor. Uzmanlar, gaziler aras?nda Vietnam??n ard?ndan yeni bir ?Irak Sendromu?nun sinyallerini verdi?ini belirtiyor.
Sorunlar k???mseniyor
ABD Savunma Bakanl????n?n (Pentagon) psikiyatri servisi taraf?ndan haz?rlanan bir ?al??man?n sonu?lar?, Irak?tan d?nen Amerikal? askerlerin psikolojik sorunlar?n?n k???msendi?ini ortaya koydu. Askeri doktorlar taraf?ndan haz?rlanan raporda, Irak?tan d?nen askerlerde a??r? alkol kullan?m?, depresyon, travma sonras? stres gibi psikolojik sorunlar saptand??? belirtildi.
Amerikan T?p Derne?i Dergisi?nde (JAMA) yay?mlanan raporda, Irak?tan d?nd?kten hemen sonra muayene olan 88 bin 235 askerden y?zde 4.4?? yani 3 bin 925 kadar?n?n psikolojik tedavi g?rd???ne, askerlerin Irak?tan d?nmelerinden aylar sonra yap?lan muayenelerde, bu oran?n y?zde 11.7?ye yani 10 bin 288 askere ula?t???na dikkat ?ekildi.
Irak?tan d?nen askerlere yap?lan iki muayene aras?ndaki istatistiklerin incelenmesi sonucu g?revde olan askerlerin y?zde 20.3 ile yedek askerlerin y?zde 42.4??n?n Irak?taki deneyimlerine ba?l? psikolojik sorunlar ya?ad???na i?aret edilen raporda, askerlerin aile i?i ili?kilerinde sorunlar ya?ad??? ve aile i?i sorunlar?nda ilk ve ikinci muayene aras?ndaki d?nemde 4?e katland???n?n ortaya ??kt??? da kaydedildi.
Evsiz gaziler
ABD?de daha ?nce yap?lan bir ara?t?rma ise ?lke i?in b?y?k bir sorun olan evsiz insanlar?n d?rtte birini eski muharip ve gaziler olu?turdu?unu ortaya koydu. Evsiz gaziler sorununun, ?ABD?nin utan? kayna??? oldu?unu ifade eden ABD?li Senat?r Charles Schumer, evsiz gazilerin say?s?n?n son bir y?lda iki kat?na ??kt???n? da aktard?.
Schumer, sadece New York eyaletinde 25 bin evsiz gazi oldu?unu ifade etti. ABD ?ap?ndaki evsiz gazi say?s? ise 200 bin olarak tahmin ediliyor. (DI? HABERLER)
Ordudan ka?an ka?ana
ABD ordusunun, gazilerin sorunlar?n? ?nemsemedi?i ele?tirileriyle e? zamanl? olarak, askerlerin firar oran?n?n 1980?den bu yana en y?ksek seviyeye ula?t???, oran?n 2003?teki Irak i?galinden bu yana y?zde 80 artt??? bildirildi. Ordunun istatistik verilerine g?re, firar eden askerlerin say?s?n?n toplam?, zorunlu askerli?in y?r?rl?kte oldu?u Vietnam Sava?? d?neminden halen epey az olurken, firar edenlerin oran?nda son d?rt y?lda d?zenli art?? g?r?ld? ve ge?en y?ldan bu yana firarlar y?zde 42 artt?. 30 Eyl?l?de sona eren 2007 mali y?l?nda her 1000 askerden 9?u firar etti. Bir ?nceki y?l ise ortalama her 1000 askerden 7?si firar etmi?ti. Ge?en y?l toplam 3 bin 301 olan firar eden askerlerin say?s?, bu y?l 4 bin 698?e y?kseldi.
www.evrensel.net