Filistin askeri gruplar? da??t?yor

Filistin ??i?leri Bakan?, Nablus?ta g?venlik sorumlulu?unun ?srail ile birlikte sa?lanmas?yla ilgili bir soruya ise, ?Nablus?a Filistinli polislerin yerle?tirilmesi? konusunda ?srail taraf?yla yap?lan plan uyar?nca, sabah saat 06.00?dan gece 23.00?e kadar kentte Filistin g?venli?inin sorumlu oldu?unu, di?er saatlerde g?venlik sorumlulu?unun ?srail?e ge?ti?ini ifade etti


Bat? ?eria?daki Filistin h?k?metinin ??i?leri Bakan? Abd?rrezzak Mahmud El Yahya, y?netimdeki El Fetih?in silahl? kanad? El Aksa ?ehitleri Tugay? dahil olmak ?zere, t?m Filistinli askeri gruplar?n da??t?laca??n? s?yledi.
El Yahya, Kuveyt?te yay?mlanan El Ray gazetesine yapt??? a??klamada, son 7 y?ll?k silahl? ?ntifada s?recinin Filistin sorunu i?in ?bir felaket yaratt???n?? s?yledi. Son 7 y?lda konseptine uygun, ger?ek anlamda bir direni?in varl???n? s?ylemenin g?? oldu?unu belirten El Yahya, direni?in, k???k gruplar, milisler veya bireysel hareketler baz?nda, herhangi bir program veya ortak bir komuta alt?nda olmaks?z?n yap?ld???n? kaydetti.
Direni?in, halk?n b?t?n?n? kapsamas? ve bir liderlik alt?nda, bir program do?rultusunda olmas? gerekti?inin alt?n? ?izen Filistin ??i?leri Bakan?, Gazze ?eridi?nden ?srail?e at?lan roketleri de ?rnek verdi ve bunun Filistin taraf?na maliyetinin, di?er zararlar?n?n yan? s?ra gerek kaybedilenler ve gerekse yaralananlar a??s?ndan, ?srail taraf?yla mukayese edilemeyecek kadar b?y?k oldu?unu belirtti.
Yol Haritas? i?in
El Yahya, Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas??n t?m silahl? Filistinli gruplar?n ve partilerin da??t?lmas? y?n?nde daha ?nce bir karar yay?mlad???n? hat?rlatarak, bu do?rultuda El Fetih?in silahl? kanad? El Aksa ?ehitleri Tugay??ndan i?e ba?lad?klar?n?, bu konuda bir ayr?m yapmad?klar?n? ifade etti, Hamas ve di?er gruplar?n silahlar?n?n da toplanmakta oldu?unu s?yledi.
Bunun Yol Haritas??ndaki y?k?ml?l?klerden biri oldu?unu kaydeden Filistinli Bakan, Yol Haritas??nda olmasayd? bile, Filistin?de yasalar?n hakim k?l?nmas?, istikrar?n sa?lanmas? i?in bunun gerekli oldu?unu kaydetti.
Nablus?un durumu
Filistin ??i?leri Bakan?, Nablus?ta g?venlik sorumlulu?unun ?srail ile birlikte sa?lanmas?yla ilgili bir soruya ise, ?Nablus?a Filistinli polislerin yerle?tirilmesi? konusunda ?srail taraf?yla yap?lan plan uyar?nca, sabah saat 06.00?dan gece 23.00?e kadar kentte Filistin g?venli?inin sorumlu oldu?unu, di?er saatlerde g?venlik sorumlulu?unun ?srail?e ge?ti?ini ifade etti. El Yahya, Filistin g?venlik g??lerinin t?m Bat? ?eria kentlerinde g?venli?i sa?lamaya haz?r oldu?unu belirtti. (DI? HABERLER)
Abbas ve Olmert yine bulu?uyor
Filistin Kurtulu? ?rg?t? (FK?) Y?netim Kurulu Sekreteri Yaser Abd Rabbo, Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas ile ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert?in ABD?de d?zenlenecek Ortado?u konferans?ndan ?nce bug?n yeniden bir araya gelebileceklerini s?yledi.
Rabbo, Filistin?in Sesi Radyosu?na yapt??? a??klamada, iki liderin bulu?malar? halinde, Annapolis zirvesine haz?rl?k amac?yla iki taraf aras?nda bir s?redir y?r?t?len kar??l?kl? g?r??melerde ortaya ??kan uyu?mazl?k konular?n?n ele al?naca??n? belirtti.
Filistinli yetkili, Yol Haritas? ile ilgili y?k?ml?l?kler ile Kud?s, yerle?imler, tutuklular ve di?er konular hakk?nda g?r?? ayr?l?klar?n?n ?nemli konular oldu?unu ifade etti.
Olas? Olmert-Abbas bulu?mas?yla ilgili ?srail taraf?ndan hen?z bir bilgi verilmedi.
www.evrensel.net