Malatya?n?n gaz? var!

Malatya?ya bir y?l ?nce gelen do?al gaz ile ilgili sorunlar bitmek bilmiyor. Y?ksek abonelik bedeli ?demek zorunda b?rak?n Malatyal?lar, abone olmak i?in gecenin ???nde s?raya girmek zorunda kal?yor. ?Sucular?n art?k do?al gazc?? oldu?u kentte do?al gaz borusu d??etmek 4 bin YTL?ye kadar ??kt?


Malatya?ya bir y?l ?nce gelen do?al gaz ile ilgili sorunlar bitmek bilmiyor. Y?ksek abonelik bedeli ?demek zorunda b?rak?n Malatyal?lar, abone olmak i?in gecenin ???nde s?raya girmek zorunda kal?yor. ?Sucular?n art?k do?al gazc?? oldu?u kentte do?al gaz borusu d??etmek 4 bin YTL?ye kadar ??kt?. ?mza toplayan, su? duyurusunda bulunan, sesini Ankara?ya ula?t?rmaya ?al??an halk, bir y?ld?r hi?bir cevap alam?yor.
180 dolar art? KDV
Malatya do?al gaza 12 Nisan 2006 y?l?nda ge?ti. Do?al gaz ?irketi ?ubat 2007?de Peker ?n?aat?tan Kazanc? Holding?e devredildi. Bu y?l ise toplam 24 bin 673 ki?i do?al gaz abonesi olabildi. Gaz? a??lan abone say?s? da 12 bin.
Ancak Malatyal?lar do?al gaz abonelik bedelini di?er illere g?re y?ksek ?demek zorunda b?rak?l?yor. Halktan abonelik bedeli olarak 180 dolar art? KDV al?n?yor.
Yine eyl?l ay?ndan beri zul?m haline gelen abonelik kuyru?u da ayr? bir sorun. Do?al gaz ba?latman?n bedeli gece 03.00?te s?raya girmek oluyor!
Do?al gaz da??t?m ?irketi PEGAZ ise y???lmay? ?Herkesin ayn? ay i?inde abone olmak i?in gelmesi? olarak a??kl?yor.
?stanbul?dan pahal?!
Abonelik kuyru?unda konu?tu?umuz Malatyal?lar tepkili. Emekli i??i ?hsan A?lar 3 ?ocuk babas?. A?ar, ??ok s?k?nt? ?ektik. Malatya?n?n n?fusuna g?re Gece 04.00?te geldim s?ra i?in. Malatya?n?n b?y?kl???ne ra?men kurulan ?ube 1 tane! Bir de ?ok pahal?. ?stanbul?dan da pahal? abonelik burada? Do?al gaz? d??emek burada 4 milyara mal oluyor ?stanbul?da 2 milyar? diyerek tepki g?sterdi.
???i emeklisi 60 ya??ndaki Mustafa Y?ld?r?m da sabah 06.00?da s?raya girmi?. Tesisat d??enirken evi mahvolmu?. Her taraf y?k?l?p d?k?lm??. Y?ld?r?m, ?Sucular?n hepsi do?al gazc? oldu burada? diyor. 41 ya??ndaki Murat Karc? oto tamircisi. O da ?Koyun gibi s?ral?yorlar bizi. Ba?ka firmaya versinler yapam?yorlarsa. ?t gibi kullan?l?yoruz. Param?zla s?r?n?yoruz. 3?4 ?ube a?salar b?yle mi olur? Abonelik ?ok y?ksek? Ba?ka iller komik rakamlara abone oluyor. Bizim apartman giri?inde otomatik gaz kesici yok. Deprem olsa ne yapaca??z? Boru ?atlasa ne yapaca??z? Ger?ek anlamda hizmet verecek olan ki?i yok. Birka? facia ya?anacak ki o zaman dikkatlerini ?eksin yetkililerin. Bizim iste?imiz, i?ler sa?lam olsun. Vatanda? s?r?nmesin? s?zleriyle dile getiriyor tepkisini.
Elaz???da 5 Malatya?da 180!
Malatyal? avukat Mustafa Alp, su? duyurusunda bulunmu? konu hakk?nda. Ancak h?l? bir yan?t alm?? de?il. Ge?en y?l bu d?nem do?al gaz aboneli?i fiyat?na kar?? bir kampanya ba?latm??. ?ki g?n i?inde 7 bin 500 ki?iden imza toplanm??. Alp, ?Enerji Piyasas? D?zenleme Kurulu?na bildirdik. Ancak bir yan?t alamad?k. Elaz???da bu fiyat 5 dolar. Kayseri?de hi? al?nm?yor. Antep?te 10 dolar, Edirne?de hi? al?nm?yor ve en fazla 50-60 dolar. Masraflar?na g?re al?nsa o da 30 YTL?yi ge?mez. Bu konuda a??lm?? bir dava var Ankara?da. Sitelerde tek ?cret al?nmas? gerekiyor. Dava sonucunda bu karar ??km??. Bizde t?m siteden tek tek dairelerden abonelik ?creti al?n?yor ve bu yasaya ayk?r?? diye konu?tu.
M?hendis de vatanda? da dertli
Makine M?hendisleri Odas? Malatya ?ube Temsilcisi Erdal Yava?, hem yetkili 140 kadar firmadan bir?ok m?hendisin hem de vatanda??n PEGAZ?la ?nemli sorunlar ya?ad???n? ifade ederek, ?Bu sorunlar, yapt???m?z g?r??me ve g?sterdi?imiz tepkiler ?zerine ?nemli oranda ??z?ld?. Sorun yok de?il ama ilk g?nlere oranla daha iyi durumda. Biz ya?anan sorunlar dahilinde PEGAZ?la g?r??meler yap?yoruz. Ama ?nemli sorunumuz yap?lanlar konusunda ortak bir tutumun olmamas?. Di?li sistem veya kaynak aras?nda pek bir fark yok. Hatta kaynak tercih ediliyor. Abonelik ?cretinin y?ksek olmas? da yap?lan ihale sonucunda ??kan bir rakam? dedi.
PEGAZ reddediyor
Ele?tirileri sordu?umuz PEGAZ Malatya Genel M?d?r? Turgay Zorlu, Malatya?da ya?anan sorunlar?n her ilde ya?and???n? savunarak, ya?ananlar?n normal oldu?unu s?yledi. Zorlu, ?Nisan 2006?dan beri 300 km boru hatt? d??endi. Abone ?al??mam?z hedeflerimizin gerisinde kald?. Bunun belli nedenleri var. Burada baz? ?evrelerin, baz? nedenle do?al gaz?n kar??s?nda olmas?n?n vatanda?a etkileri? dedi.
Malatya genelinde do?al gaz ba?lanmas? i?inin y?zde 50 civar?nda tamamland???n? ifade eden Zorlu, ??n?m?zdeki y?l Malatya merkez y?zde 90 bitmi? olur. Sonraki 2 y?l il?elere gidilecek? diye konu?tu. Do?al gaz aboneli?i i?in ya?anan izdiham? abone olmak i?in herkesin k?? aylar?n? beklemesine ba?layan Zorlu, ?Abone olmak i?in k??? beklemeniz gerekmiyor diye hep s?yledik. Bunda belki bizim belki de yetkili firmalar?n hatas? var. ?n?m?zdeki sene gaz kullanmak isteyenlerin bu y?l gelmesi gerekiyor? diye konu?tu. Zorlu, personel say?s?n? art?rarak ya?anan sorunlar? gidermeye ?al??t?klar?n? da belirtti. (Malatya/EVRENSEL)
Derya Kara?oban / S?leyman Aslan
www.evrensel.net