Sosyal diyalog Avrupa?da ??kt?

Son d?nem Avrupa?y? saran grev dalgas?, emek?ilerin her g?n gerileyen haklar?, boykota ba?layan ??rencilerin grevci i??ilere deste?i... Avrupa?n?n emek g?ndemi, artan sald?r?lar nedeniyle yo?un. Baz? sendikac?lar ?Art?k m?cadele zaman? derken?, kimileri ise sosyal diyalog ad? alt?nda halen h?k?metlerin liberal politikalar?yla uyumlu bir ?al??ma i?inde


Son d?nem Avrupa?y? saran grev dalgas?, emek?ilerin her g?n gerileyen haklar?, boykota ba?layan ??rencilerin grevci i??ilere deste?i... Avrupa?n?n emek g?ndemi, artan sald?r?lar nedeniyle yo?un. Baz? sendikac?lar ?Art?k m?cadele zaman? derken?, kimileri ise sosyal diyalog ad? alt?nda halen h?k?metlerin liberal politikalar?yla uyumlu bir ?al??ma i?inde.
D?SK?e ba?l? Birle?ik Metal-?? Sendikas? ile ?talyan Metal ???ileri Federasyonu (F?OM), bir s?redir ?talya ve T?rkiye?de ortak d?zenledi?i e?itim toplant?lar?nda Avrupa sendikal hareketinin durumunu ve Avrupa Birli?i s?recinde T?rkiye?de sendikal haklar? tart??t?lar. Bu toplant?lar?n sonu? konferans? ise ?nceki g?n Petrol-?? toplant? salonunda yap?ld?. ?AB geni?leme s?reci: Sendikalar i?in bir f?rsat ve a?mak zorunda olunan bir g??l?k? ba?l??? ile ger?ekle?tirilen konferansta Avrupa Birli?i s?recinin T?rkiyeli i??i ve emek?ilerin haklar?na ve sendikal m?cadeleye yapaca?? etkiler, Avrupa ?lkelerindeki ?rnekler ?zerinden de?erlendirildi.
AB kapitalistlerin ittifak?
Konferans?n a??l?? konu?mas?n? yapan Birle?ik Metal-?? Genel Ba?kan? Adnan Serdaro?lu k?reselle?en sermayenin d?nyan?n b?t?n kaynaklar?na hakim olma ?abas?nda oldu?unu s?yledi. K?resel sermaye ve beraberinde getirdi?i k?resel rekabetin getirdi?i en ?nemli sonucun esnek ?al??ma ve sendikas?zla?t?rma oldu?una dikkat ?eken Serdaro?lu, Avrupa Birli?i?nin de iddia edildi?i gibi demokratik ve sosyal haklar? geni?leme s?recinin merkezine oturtmad???n?n kan?tlar? ile ortada oldu?unu s?yledi. Avrupa?da geri al?nmaya ?al???lan i??i haklar? AB?nin vermedi?ini, aksine Avrupa i??ilerinin y?zy?llar boyu verdi?i m?cadelenin sonucu al?nd???n? vurgulayan Serdaro?lu, AB?nin Avrupa halk?n?n de?il kapitalistlerin ittifak? oldu?una dikkat ?ekti. T?rkiye?nin AB?ye ?yelik s?recinin Avrupa ve T?rkiye emek?ilerinin haklar? a??s?ndan ?Truva At?? i?levi g?rece?ini ifade eden Serdaro?lu, sermayenin ?demokratikle?me? ad? alt?nda mevcut hak ve kazan?mlar? geriletme ?abas? i?inde oldu?unu s?yledi. Serdaro?lu, emek?ilerin haklar?n? ellerinden alan ?Sosyal G?venlik Reformu?nun gecikmesinin AB ilerleme raporunda ele?tirilmesini de buna ?rnek g?sterdi.
Uluslararas? dayan??ma
E?itim projesinin sonu? sunumunu yapan FIOM-CGIL Uluslararas? Sekreterya?s?ndan Alessandra Meccozi de AB?deki imtiyazlar?n pazar ekonomisi ve sermaye s?n?f?na g?re d?zenlendi?ini ifade etti. AB ?lkeleri de dahil b?t?n d?nya kapitalizminin emek?ileri i?ine yarad??? zaman kullan?lacak, i?i bitti?inde ??pe at?lacak bir mal gibi g?rd???n? s?yleyen Meccozi, son d?nem ba?layan grevlerin de bunun sonucu oldu?unu s?yledi. Meccozi, ?B?t?n deneyimlerimiz bize yine ayn? sonucu verdi. Birlikte hareket ederek uluslararas? dayan??may? ?rmek gerek? dedi.
Avrupa?da sendikalara b?y?k sald?r?lar oldu?unu dile getiren EMF Genel Sekreter Yard?mc?s? Bart Samyn, bu sald?r?lar?n ?zellikle toplu pazarl?k hakk?na y?nelik oldu?unu ifade etti. ?Avrupa?da durum tam anlam?yla k?t? de?il. M?cadeleci sendikalar?n sava??m? s?r?yor? diyen Samyn, sar? sendikalardan yak?nd?. Patronlar?n dayatmalar?n? kabul etmeyen i??ilerin fabrikay? ta??makla tehdit edildi?ini s?yleyen Samyn, bu tehdidin de ?sosyal diyalog? kavram?n?n bir par?as? oldu?unu vurgulad?. Avrupa emek?ilerinin emeklilik hakk?n?n kapsaml? bir sald?r? alt?nda oldu?una dikkat ?eken Samyn, birlik genelinde g?vencesiz ?al??man?n h?zla artt???n? ifade etti. Samyn, T?rkiye?nin AB?ye ?yeli?inin de liberalizasyon ve ?zelle?tirme uygulamalar?n?n h?zla s?rmesi ?art?na ba?l? oldu?una dikkat ?ekti. ILO ???i B?rosu ve K?resel Emek ?niversitesi Temsilcisi Frank Hoffer ise Berlin Duvar??n?n y?k?lmas?n?n ard?ndan Avrupal? emek?ilerin b?y?k sald?r?lara maruz kald???n? ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net