Man?da i??i k?y?m? endi?esi

Ankara Esenbo?a yolunda kurulu Man Otob?s Fabrikas??nda 150 i??i, 23 Kas?m g?n?ne kadar ?cretli izne g?nderildi. Fabrikada ?al??an i??iler, bu durumun i?ten ??kar?lmak anlam?na geldi?ini ve rakam?n y?l sonuna kadar 550?yi bulabilece?ini s?yl?yorlar


Ankara Esenbo?a yolunda kurulu Man Otob?s Fabrikas??nda 150 i??i, 23 Kas?m g?n?ne kadar ?cretli izne g?nderildi. Fabrikada ?al??an i??iler, bu durumun i?ten ??kar?lmak anlam?na geldi?ini ve rakam?n y?l sonuna kadar 550?yi bulabilece?ini s?yl?yorlar.
2007 y?l?n?n ba??ndan bu yana 500??n ?zerinde i??inin ?e?itli gerek?elerle ve ayn? y?ntemle i?ten at?ld?. D?nya genelinde 76 bin ?al??an? bulunan Man??n bu say?n?n y?zde 25 k???lece?ini ilan etmesiyle birlikte T?rkiye?de de i?ten atmalar ba?lad?.
Konuyla ilgili sendika ve ?irket y?neticilerinden bir a??klama yap?lmad?. ???ilerin anlatt?klar?na g?re; ?al??an herkes ?Acaba s?ra kimde??, ?Ben ne zaman ??kar?laca??m?? kayg?s?yla i?e gidiyor. ??ten at?lmalarla birlikte ?al??ma ko?ullar?n?n da a??rla?t???n?, ?eflerin, m?d?rlerin davran??lar?n?n de?i?ti?ini s?yleyen i??iler ??nceden buras? Ankara?n?n Almanya?s? gibiydi ancak son y?llarda giderek k?t?le?ti ve di?er fabrikalarla ayn? duruma geldi? dediler.
Man?daki i?ten atmalara, ?al??ma ko?ullar?n? a??rla?t?r?lmas?na ve kazan?lm?? haklar?n gasp edilmesine kar?? sendikan?n tepki g?stermedi?ini s?yleyen i??iler, sendikac?lara soru soranlar?n ise hedefe kondu?unu savundular. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net