M?S?AD esneklik istiyor

M?stakil Sanayici ve ??adamlar? Derne?i (M?S?AD) taraf?ndan haz?rlanan ??stihdam ve ??sizlik Raporu?nda, i?sizli?in ??z?m? olarak yine i??i haklar? hedefe kondu


M?stakil Sanayici ve ??adamlar? Derne?i (M?S?AD) taraf?ndan haz?rlanan ??stihdam ve ??sizlik Raporu?nda, i?sizli?in ??z?m? olarak yine i??i haklar? hedefe kondu.
?cret ?demelerinin verimlilik performans? ile ili?kilendirilmesini sa?layacak d?zenlemelere gidilmesinin ?nemli hale geldi?i illeri s?r?len raporda, esnek istihdam ve part-time (k?smi s?reli) ?al??may? m?mk?n k?lan yasal zemin haz?r oldu?u halde, bu konuda uygulanabilir modellerin pek geli?medi?i kaydedildi. Raporda, b?lgesel asgari ?cret ve part-time ?al??ma modelinin tart??maya de?er bulundu?u savunuldu.
M?S?AD haz?rlad??? raporda ayr?ca i?g?c? istihdam?n? cazip k?lacak ?ekilde i??ilik maliyetinin d???r?lmesini istedi. Y?zde 43 oran?nda olan istihdam vergisinin a?amal? olarak y?zde 25 seviyesine d???r?lmesi gerekti?i belirtilen raporda, ???verenler i??ilik maliyetlerinin azalt?lmas? halende i?sizli?in ?nlenebilece?ini d???nmektedir. ?stelik bir?ok ?lkede aktif istihdam politikalar? aras?nda en yayg?n olanlardan biri, istihdam ?zerindeki y?k?n devlet taraf?ndan ?stlenildi?i uygulamalard?r? dendi.
Raporda emek?ilerin haklar?n? ellerinden alan sosyal g?venlik reformunun da 1 Ocak 2008?den ?nce tamamlanmas? istendi. Raporda, ?unlar talep edildi: ?Enerji kullan?m?n?n y?ksek oldu?u sekt?rlerde enerji girdi maliyetlerinin d???r?lmesi te?vike olumlu tepki verilmesini sa?larken, emek yo?un sekt?rde sigorta primlerini d?zenlenmesi.? (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net