Tuzla tersane i??isi grevcinin yan?nda

Tuzla tersane i??ileri, grevde olan Telekom i??isini yaln?z b?rakm?yor. Tersanede ya?anan i??i ?l?mlerine ve k?lece ?al??ma ko?ullar?na kar?? m?cadele eden tersane i??ileri, Telekom i??ilerinin m?cadelesine ??yle bak?yorlar: ?Bizim gibi ko?ullarda ?al??mamak i?in grevdeler


Tuzla tersane i??ileri, grevde olan Telekom i??isini yaln?z b?rakm?yor. Tersanede ya?anan i??i ?l?mlerine ve k?lece ?al??ma ko?ullar?na kar?? m?cadele eden tersane i??ileri, Telekom i??ilerinin m?cadelesine ??yle bak?yorlar: ?Bizim gibi ko?ullarda ?al??mamak i?in grevdeler. Bu y?zden desteklemek zorunday?z. Onlar kazan?rsa, biz de kazan?r?z.?
T?rkiye?ye yay?lan ?5 liran? payla?? kampanyas?n? tersanelerde ba?latan Baret gazetesi ve Tersane ???ileri Komitesi, tersanelerde ve mahallelerde kampanyay? anlat?p, Telekom grevine destek istiyorlar.
Bizim i?in m?cadele ediyorlar
Tersane i??isi Kemal Sunar, Telekom grevinin kendileri i?in de ?nemli oldu?unu ifade etti. ?Telekom i??isi, ta?eronla?t?rmaya, sendikas?zla?t?rmaya kar?? greve ??kt?. E?er kabul etselerdi onlar da bizim ko?ullar?m?zda ?al??maya ba?layacakt?. Biz de y?llard?r ta?eronla?t?rmaya, a??r ?al??ma ko?ullar?na kar?? m?cadele ediyoruz? diyen Sunar, Telekom grevinin tersane i??ilerini yak?ndan ilgilendirdi?ini dile getirdi. Grevin kazan?mla sonu?lanmas?n?n tersanede verdikleri m?cadelenin ba?ar?s? i?in moral kayna?? olaca??n? dile getiren Sunar, kampanyaya bu nedenle ba?lama karar? ald?klar?n? belirtti.
Tersaneler ve mahallelerde destek istiyorlar
Kampanyay? t?m tersanelere ve tersane i??ilerinin yo?un olarak oturduklar? mahallelerde s?rd?rd?klerini belirten Yusuf Ertu?rul, ?Telekom i??ileri bu zor d?nemlerinde bizim mitingimize kat?larak destek vermi?ti. ?imdi biz de kap? kap? dola??p Telekom i??ilerinin hakl? m?cadelesini anlataca??z, maddi ve manevi destek verece?iz? diye konu?tu. Baret Telekom ?zel Say?s? ??kard?klar?n? belirten Ertu?rul, ??karacaklar? di?er materyallerle de ?al??malar?n? s?rd?receklerini s?yledi. Sadece kampanya ile yetinmeyeceklerini dile getiren Ertu?rul, Telekom grevi ba?ar?yla sonu?lanana kadar tersane i??ilerinin, greve deste?inin devam edece?ini ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
Halktan destek istiyorlar
Deniz Y?lmaz / Rojda I??k
Telekom Van M?d?rl??? i??ileri grevlerini kararl?l?kla s?rd?r?yor. Greve il merkezinde bulunan d?rt i?yerinde ?al??an toplam 280 i??i kat?l?yor.
Greve ili?kin gazetemize konu?an Haber-?? ??yeri Temsilcisi S?dd?k Konca, en b?y?k sorunlar?n?n greve halktan yeteri kadar destek alamamalar? oldu?unu s?yledi. Bunun nedeninin medyan?n grevlerini karalamaya d?n?k tutumu oldu?una dikkat ?eken Konca, ??zellikle ana muhalefetin bu konuda sessiz kalmas? hepimizi ?zd?. Medyan?n ise 200 bin ki?iyi ilgilendiren bu grevi g?rmezden gelmesi d???nd?r?c?d?r? diye konu?tu. Grev s?resince halkla i??ilerin kar?? kar??ya getirilmek istendi?ine dikkat ?eken Konca, sabotaj iddialar?n?n da bu nedenle g?ndeme getirildi?ini s?yledi. Halk?n da destek vermesi halinde grevin ba?ar?ya ula?aca??n? ifade eden Konca ??rne?in ?zmir?de Telekom i??ilerine destek vermek i?in insanlar telefonlar?n? at?p protesto etmi?ler. Bir?ok ki?i de telefon aboneli?ini iptal etmi?. Bu ve benzeri ?ekildeki uygulamalar ne kadar ?o?al?rsa 200 bin, milyonlara ula??r? dedi. (Van/EVRENSEL)
Ercan Karakaya
www.evrensel.net