Telekom i??isinin heyecan? hi? bitmiyor

16 Ekim?de ba?layan Telekom grevi, patronlar?n grevi k?rmaya y?nelik t?m ?abalar?na inat ilk g?nk? kararl?l???yla devam ediyor


16 Ekim?de ba?layan Telekom grevi, patronlar?n grevi k?rmaya y?nelik t?m ?abalar?na inat ilk g?nk? kararl?l???yla devam ediyor.
279 ki?iden 278?inin greve kat?ld??? Yenimahalle Telekom M?d?rl????ne ba?l? ?al??anlar grevin onlara ??rettiklerini gazetemizle payla?t?lar. Telekom i??isi Orhan ?ener, geleceklerine sahip ??kmak i?in grevde olduklar?n? anlatarak, taleplerinin fazla para de?il ?e?it i?e e?it ?cret ve i? g?vencesi? oldu?unu s?yledi. Telekom patronunun reklam verdi?i yay?n organlar?nda aleyhlerine yay?n yap?ld???n? ve valilik kanal?yla bask? g?rd?klerini anlatan ?ener, ?Bir hafta sonra ??z?lece?imizi d???nd?ler ama biz sonuna kadar direnece?iz. Ailelerimiz, yak?nlar?m?z, ?evremiz, mahalle bakkal?m?z bile destek vermeye haz?r. ?ok ?ey ??retti bu grev bize? dedi.
Grev sayesinde aralar?ndaki yard?mla?ma ve dostlu?un daha da geli?ti?ini kaydeden Birol Kara ise sendika ile ?al??anlar?n birbirine sahip ??kt???n? ve grevin, i??i s?n?f?na ?nemli deneyimler kazand?rd???n? s?yledi.
Grevin sadece Telekom ?al??anlar?n?n de?il b?t?n i??i s?n?f?n?n grevi oldu?unu ifade eden Mustafa Tepe, grev sonucunda elde edilecek kazanc?n da b?t?n i??i s?n?f? ve sendikalar?n?n kazanc? olaca??n? dile getirdi. Tepe, ?Baz? medya kurulu?lar? bizi vatan haini ilan edip, as?ls?z sabotaj iddialar?yla greve g?lge d???rmeye ?al???yor. O tellere emek verdik, kendi eme?imize zarar vermemiz d???n?lmemeli. Telekom yetkililerinin medyaya yapt?klar? bask?dan dolay? halka kendimizi tam anlat?p, sesimizi duyurmam?z engellenmeye ?al???l?yor. ?lanlar?m?z? kabul etmiyorlar. Billboardlara vermek istedi?imiz ilanlar belediye engeline tak?l?yor. Patron vizite ka??d? vermeyerek, tuvalet ihtiya?lar?m?z i?in i?eri almayarak bizleri y?ld?rmaya ?al???yor. Ama y?lmayaca??z? dedi.
Y?llard?r Telekom?da ?al??an Ahmet O?uz ise hi?bir arkada?lar? ma?dur olmadan, buradan hep birlikte emekli olmak istediklerini s?yledi. Erdal H?ke de patron, devlet ve medyan?n kendilerini ifade etmelerine engel olmaya ?al??malar? nedeniyle sendikadan el ilan? istediklerini ve ula?abildikleri herkese da??t?p kendilerini anlatacaklar?n? ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
G?l?in Erta?
www.evrensel.net