G?ND?N?M

 • S?n?fl? toplumlarda devlet; egemen s?n?f?n di?er s?n?f ve toplumsal katmanlar ?zerindeki bask? arac?d?r. Devlet, egemenli?ini d?zenledi?i yasalar, g?venlik g??leri, adli ve idari ?rg?tlenmesi eliyle kullan?r


  S?n?fl? toplumlarda devlet; egemen s?n?f?n di?er s?n?f ve toplumsal katmanlar ?zerindeki bask? arac?d?r. Devlet, egemenli?ini d?zenledi?i yasalar, g?venlik g??leri, adli ve idari ?rg?tlenmesi eliyle kullan?r. Yasalar hukuka uygun oldu?u, herkese e?it olarak uyguland???, idari kurumlar, g?venlik g??leri ve yarg? kurumlar? uygulamalar?nda herkese e?it davrand??? ve hukuka uygun tutum ald??? ?l??de demokrasinin varl???ndan s?z edilebilir. Bu durumda bile demokrasi iktidar? elinde bulunduran s?n?f?n ad?yla an?l?r. Burjuva demokrasisi veya halk demokrasisi vb. Demokrasinin olmazsa olmazlar?n? olu?turan hak ve ?zg?rl?klerden en ?nemlileri de ya?ama, maddi ve manevi varl???n? koruma ve geli?tirme hakk?, bas?n ?zg?rl???, ?rg?tlenme ?zg?rl???, d???nce ve ifade ?zg?rl???, silahs?z ve sald?r?s?z toplanma ve g?steri ?zg?rl??? gibi hak ve ?zg?rl?klerdir. Demokratik bir sistemde bu hak ve ?zg?rl?kler yasalarda mutlaka yer ald??? gibi, uygulanabilirli?i ve kullan?m? da g?venceye al?nmal?d?r.
  Son d?nemde ?lkemizde ya?ananlar? bu kurallar ve gereklilikler ?????nda de?erlendirdi?imizde ?lkemizde bir demokrasinin varl???ndan s?z edebilmenin olanakl? olmad???n? g?r?yoruz. Neden mi?
  Anayasal-demokratik ?rg?tlenme ve toplu pazarl?k haklar?n? kullanan haberle?me i?kolunda ?al??an i??iler, uyu?mazl?k nedeniyle sendikan?n karar? ile greve gittiler.
  Yasalara g?re grev s?resince bu i??ilerin yapt?klar? i?lerin ba?ka i??ilere yapt?r?lmas? m?mk?n olmad??? halde i?veren bu i?leri ba?ka i??ilere yapt?rd?. Grevdeki i??iler hakl? olarak bu uygulamay? engellemeye y?neldiler. Ancak kar??lar?nda polisi buldular. Sendika y?neticileri kelep?elenerek g?zalt?na al?nd?lar. Yetmedi, valiler ve idari makamlar grevdeki i??ilerin bir k?sm?n?n grev d???na ??kar?lmas?na karar verdiler, bu i??ileri zorla ?al??t?rd?lar.
  Grevci i??iler sabotaj yapmakla su?land?lar, g?zalt?na al?nd?lar, tutukland?lar.
  Greve destek bildirileri da??tan Haber-Sen ?zmir ?ube y?neticileri keyfi olarak g?zalt?na al?nd?lar. Oysa bildiri da??t?m? ifade ?zg?rl???n?n kullan?m?d?r ve izne tabi de?ildir.
  Haber-?? ?zmir ?ube Ba?kan? ve temsilci hakk?nda Telekom ?zmir ?l M?d?rl??? ?Kamu Mal?na Zarar Vermek? ve ?Haberle?menin Engellenmesi? su?lar?na azmettirmek su?lamalar?yla su? duyurusunda bulundu.
  Nihayet hukuka uygun tutum alan bir savc? ?Kovu?turmaya Yer Olmad???na? karar verdi. Tutuklama kararlar?n?n verildi?i yerlerde de ayn? yasalar uygulanmas?na ra?men ileti?imin tespiti, dinlenmesi ve kayda al?nmas? yoluyla delil elde edildi?i iddia edildi ve kitab?na uydurmak i?in i??iler ?Yasad??? ?rg?te ?ye Olma? su?uyla su?land?lar.
  ??nk? Ceza Muhakemesi Kanunu?na g?re ?ileti?imin tespiti, dinlenmesi ve kayda al?nmas?? yoluyla delil elde etmek ancak bu ?ekilde m?mk?n olacakt?. Kald? ki i??iler aleyhine bir delilin de olmad??? ifade edilmektedir.
  Yasal bir grevin devam? s?ras?nda (grev s?ras?nda olu?an ar?zalar?n onar?lmas?n?n m?mk?n olmamas? nedeniyle) kamu mal?n?n zarar g?rmesi ve haberle?menin kesintiye u?ramas? do?al oldu?undan i??ilerin ve sendikac?lar?n bu su?larla su?lanmas? m?mk?n de?ildir. ??nk? bir hakk?n kullan?lmas? hukuka uygunluk sebebidir. Bu durumda eylem yasada tan?mlanan su? tipine uysa bile hukuka uygun oldu?undan su? olu?maz. Grev haklar?n? kullanan i??ilerin siyasi faaliyette bulunan partilerin vb. egemen s?n?f?n ??karlar?na ayk?r? d??t?k?e su?lu ilan edilmeleri, T?rkiye?de demokrasinin kurulmas? i?in daha ?ok m?cadele edilmesi gerekti?ini g?steriyor.
  ???i s?n?f? ve emek?iler demokratik bir halk iktidar?n? kuruncaya kadar bu sorunlarla m?cadeleye devam edecektir.
  Hasan H?seyin Evin
  www.evrensel.net