Silah? nereye b?raks?nlar?

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Grup Ba?kan Vekili ve Diyarbak?r Milletvekili Selahattin Demirta?, Ba?bakan Erdo?an??n PKK?ye y?nelik yapt??? ?silahs?zlanma? ?a?r?s?n? ?nemsediklerini, kendilerinin de bunu istedi?ini, ancak bu a??klaman?n alt?n?n doldurulmas? gerekti?ini belirtti


Demokratik Toplum Partisi (DTP) Grup Ba?kan Vekili ve Diyarbak?r Milletvekili Selahattin Demirta?, Ba?bakan Erdo?an??n PKK?ye y?nelik yapt??? ?silahs?zlanma? ?a?r?s?n? ?nemsediklerini, kendilerinin de bunu istedi?ini, ancak bu a??klaman?n alt?n?n doldurulmas? gerekti?ini belirtti. Demirta?, DTP?ye y?nelik olarak a??lan kapatma davas? kar??s?nda Erdo?an??n ve AKP kurmaylar?n?n g?sterdikleri tavr? ise ?takiye? olarak de?erlendirerek, ?Bizi hedef g?steren ilk a??klamalar Ba?bakan?dan gelmi?tir? dedi.
?Biz de silahs?z m?cadeleden yanay?z?
Erdo?an??n, ?ek Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretlerinin ard?ndan T?rkiye?ye d?n???nde yapt??? a??klamalar? DTP Grup Ba?kan Vekili Demirta? ile konu?tuk.
Demirta?, Erdo?an??n PKK?ye y?nelik olarak yapt??? ?Ya bunlar silah? b?rakarak ?ehre inecekler, siyasal platformda gerekli olan yar??? s?rd?recekler, veyahut ?u anki durumu tercih edecekler. Bizim tercihimiz, demokratik bir m?cadele yolunu se?mek? a??klamas?n? de?erlendirirken, ?Bizim de siyasetimizin ilkesel yakla??m?, hak arama y?ntemi olarak silah?n kullan?lmamas?d?r? diyerek s?ze ba?lad?. PKK?yi silahs?zland?rmaya y?nelik makul, ger?ek?i ??z?m g?c? olabilecek bir projede DTP?nin de yer almak isteyece?ini dile getiren Demirta?, ??yle devam etti: ?Daha do?rusu DTP b?yle bir projeyle ortakla?mak ister. Fakat bunun bir proje ?eklinde olmas? laz?m. Bir d???nce ortaya at?p gerisini ba?kalar? getirsin ?eklinde olmaz. Bu d???ncenin sahiplerinin bir projelerinin olmas? laz?m. PKK?ye silah b?rak diyenlerin, silah? nereye b?rakacaklar?n?, bunu nas?l bir ?er?eve i?inde ger?ekle?tireceklerini de ?nermeleri laz?m. Dolay?s?yla e?er Ba?bakan bu konuda bir projeye sahipse, ya da bu konuda ortak bir ad?m at?lmas?na tarafsa, DTP buna s?cak bakar.?
?Ba?bakan alt?n? doldurmal??
Operasyonal yakla??mlar d???ndaki, her t?rl? sivil ??z?m yakla??mlar?na s?cak bakt?klar?na vurgu yapan DTP Grup Ba?kan Vekili, ???z?me y?nelik yakla??mlar de?erlidir. Bunu kim s?ylerse s?ylesin dikkate al?nmas? gerekir, heba edilmemelidir? diye konu?tu. Selahattin Demirta?, bu t?r a??klamalar?n zaman zaman ortaya at?l?p, alt? bo? b?rak?larak, halk?n beklentileri ve umutlar?yla da oynanmas?na ise kar?? olduklar?n? dile getirerek, Erdo?an?? izlemeye devam edeceklerini ve e?er ortak bir proje olursa ona da katk? sunmaya haz?r olduklar?n? dile getirdi.
Silahs?zlanmaya ve sorunun ??z?m?ne y?nelik olarak at?lmas? gereken ad?mlar?n neler olabilece?ine konusunda da g?r??lerini sordu?umuz Demirta?, partilerinin bu konuda bir ?art? olmayaca??n? s?yledi. ?Biz meseleye, ?art ko?mak ?eklinde bakmay?z. Bu bir toplumsal bar?? projesi olmal?d?r. Dolay?s?yla olu?acak proje partiler taraf?ndan, en az?ndan s?rece bar????l bakan partiler taraf?ndan kabul edilebilir bir proje olmal?d?r. Dolay?s?yla bizim s?yleyece?imiz ?eyler silah?n b?rak?lmas? i?in bir pazarl?k bi?iminde alg?lanmamal? ve ?yle de de?erlendirilmemelidir? diyen Demirta?, bu konudaki ?ng?r?lerini ise ??yle s?ralad?: ?Ama ?u muhakkak ki, PKK?nin silahlar? t?mden b?rakmas? i?in yeni yasal d?zenlemelere ihtiya? olacakt?r. Yeni sosyal projelere ihtiya? olacakt?r. Bas?n?n deste?ine ihtiya? olacakt?r. Ve her ?eyden ?nemlisi, sokakta ya?ayan K?rtlerin ve T?rklerin birbirlerine daha fazla g?venine ihtiya? olacakt?r. Bu da k?sa, orta ve uzun vadeli hedeflerin, ama?lar?n belirlendi?i bir projeyle ancak m?mk?n olabilir.? (?stanbul/EVRENSEL)
Demirta?: Bizi ilk hedef g?steren Ba?bakan?d?r
Demirta?, Ba?bakan??n silah b?rak?p, siyasal platformda m?cadele etme ?a?r?s? yapt??? bir d?nemde, siyasal platformda m?cadele eden partileri hakk?nda a??lan kapatma davas?n? ise, ?Her ?eyden ?nce bu bir ?eli?kidir? diye yorumlad?. Demirta?, Ba?bakan??n ve AKP kurmaylar?n?n DTP hakk?ndaki kapatma davas? konusunda ortaya koyduklar? tavr? ise ?takiye? olarak de?erlendirdi.
?Ba?bakan da kendisini bu i?te masum ve s?tten ??km?? ak ka??k gibi g?stermeye ?al???yor. Oysa bu s?reci ba?latan Ba?bakan??n kendisidir. DTP?yi hedef g?steren ilk a??klamalar Ba?bakan?dan gelmi?tir. AKP kurmaylar?ndan gelmi?tir? diyen Demirta?, ??yle devam etti: ?Ter?rist ilan edin, dayatmas? bizzat Meclis k?rs?s?nden Ba?bakan taraf?ndan ilan edilmi?tir. ?Ya legalle?in ya da?a ??k?n? tabiri, AKP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Dengir Mir F?rat taraf?ndan ifade edilmi?tir. Dolay?s?yla bu s?reci ba?latan AKP?nin kendisidir. ?imdi i? yarg?ya, yani as?l ama?lar?na ula??nca, AKP bu defa DTP?yi sahiplenen bir pozisyona ge?erek kendisini demokrat g?stermeye ve masum g?stermeye ba?lad?. Bu bir takiyedir. ?? yarg?ya intikal etmeden ?nce, lin? kampanyas?n? AKP y?r?t?yordu. ?imdi i? yarg?ya, yani daha dokunulmaz bir alana devredildi?i i?in AKP de ?zellikle K?rt se?mene yaranmak ve s?cak g?r?nmek i?in dilini de?i?tirmeye ba?lad?. Biz, a??lan bu kapatma davas?n?, AKP?nin ba?latt??? lin? s?recinden ba??ms?z de?erlendirmiyoruz. Bu s?reci ba?latanlar durdurmakla da y?k?ml?d?rler. Aksi takdirde olacaklar?n b?t?n sorumlusu AKP?dir. ?
Fatih Polat
www.evrensel.net