EMEK D?NYASI

 • Ba?bakan, Adalet Bakan?, Meclis Ba?kan?, AKP?nin ?nde gelen s?zc?leri ve yak?n ?evresinde yer alan yazar ?izer tak?m?; ?Parti kapatmaya, dolay?s?yla DTP?nin de kapat?lmas?na kar??? olduklar?n? s?yl?yorlar; DTP?nin kapat?lmas?n?n da soruna ?are getirmeyece?ini belirtiyorlar


  Ba?bakan, Adalet Bakan?, Meclis Ba?kan?, AKP?nin ?nde gelen s?zc?leri ve yak?n ?evresinde yer alan yazar ?izer tak?m?; ?Parti kapatmaya, dolay?s?yla DTP?nin de kapat?lmas?na kar??? olduklar?n? s?yl?yorlar; DTP?nin kapat?lmas?n?n da soruna ?are getirmeyece?ini belirtiyorlar. Hatta, ?da?da de?il ?ehirde politika yaps?nlar?, ?silah? b?rak?p gelip politika yaps?nlar? bile diyorlar. Ama ?te yandan, bu ki?iler K?rtleri DTP?nin de?il AKP?nin temsil etti?ini, 75 K?rt milletvekilleri oldu?unu, hatta Ba?bakan??n e?inin Siirtli oldu?unu s?yl?yorlar. Demesine diyorlar da bunun nas?l olaca??n? a??klam?yorlar. Sonra, biraz daha s?k??t?klar?nda Amerikal?larla ortak bir plan ?st?nde ?al??t?klar?n? ima ediyorlar.
  Ama bu, ?ezelim ??zelim? oda??na g?re sureti haktan g?r?nen ayn? zevat; pratikte DTP?ye d?n?yor; ?Ter?riste ter?rist demedik?e sizinle bir hukukumuz olmaz? diyerek bu odakla aynile?iyor. Oysa ?u da bir ger?ek ki sorun sadece elbette ?ter?riste ter?rist demek-dememek? gibi bir retorik sorunu de?il. Tersine bu DTP?ye, ?K?rtlerin kendi talepleri olmas? iddias?ndan vazge?in ve bizim onlara lay?k g?rd???m?zle yetinin? demektir. Ki; zaten DTP b?yle bir ?izgiye ?ekilirse MHP i?in de CHP i?in de asker ve sivil geleneksel g??ler i?in de ?makbul? en az?ndan ?makul bir parti? haline gelir. Bu y?zden de AKP?nin ?art?; basit bir s?ylem sorunu de?ildir ve DTP?yi olmaza zorlayarak tecrit etmektir. Bunu da birincisi; T?rkiye?nin demokrat ve ayd?nlar? i?inde, ?DTP kendisine yap?lan muameleyi hak etti. Ter?re ter?r demekten niye ka??n?yor. As?l olan silahlar?n susmas? de?il mi?? denmesini sa?lamak i?in yap?yor. ?kincisi ise; uzun sava? d?nemini yaratt??? maddi ve manevi s?k?nt?lar?n?n y?k?nden b?km?? K?rt halk y???nlar?n?, ?Can?m i?te h?k?met sorunu ??zecek DTP de niye problem ??kar?yor? fikrine kazanmay? ama?l?yor.
  Olup biteni daha iyi anlamak i?in soruyu ??yle soral?m. AKP; K?rtlerle oturup ?st?nde konu?aca?? bir bar?? plan? m? haz?rl?yor? Yoksa; K?rt halk?n? yedekleyip m?cadeleci unsurlar? tasfiye etmeyi ama?layan bir sinsi manevra pe?inde mi?
  Binci soruya evet demek i?in ?ok saf olmak gerek. ??nk?, niyet bu olsa, DTP?yi PKK ile aynile?tirerek, Yarg?tay Ba?savc?s??n?n; Anayasa Mahkemesi?nin ve ?rk?? ?oven g??lerin ?n?ne atmazd?. Dahas? Ba?bakan ve adamlar? e?er samimi olsayd?, ?da?dakileri nas?l indirece?ini s?yler; sorunu ?ter?r sorunu? kapsam?ndan ??kararak K?rt sorunu ve onun ??z?m? i?in demokratik ad?mlar? kapsam?na al?rd?. AKP?nin tutumunda b?yle bir ?ey yoktur. Tersine Ba?bakan, ??nceli?imiz silahlar?n b?rakt?r?lmas?d?r? derken, Mehmet A?ar??n se?im ?ncesi ortaya att???na benzer bir tutumu ?ne ??karmaktad?r. Buradaki ama?lar? da as?l olarak, K?rt halk?n?n talepleri ?st?nden ??z?m? savunan g??lerin direncini k?rarak; a?alar ve a?iret reislerini ??karlar? do?rultusunda K?rtleri AKP?ye yedekleme stratejisini hayata ge?irmek olarak g?r?n?yor.
  Do?rusu AKP?nin bu konuda daha ?imdiden olduk?a ba?ar?l? oldu?unu kabul etmek gerek. CHP-MHP ve ?K?rtleri vural?m k?ral?m, sorunu ??zelim? diyenlerle farkl? g?r?nen bir ?izgiyi tutmu?tur. Ama bu, sadece g?r?nt?dedir. Ger?ekte ise; aralar?nda ciddi bir fark yoktur. ??nk?, Yarg?tay Ba?savc?l??? DTP i?in zaten kapatama davas?n a?m??t?r. Kapat?l?rsa, bu Anayasa Mahkemesi ve Yarg?tay Ba?savc?s??n?n (kendi sorumluluklar? olmayan antidemokratik Anayasa maddeleri) icraat? olarak g?sterilecektir. Kapat?lmazsa, AKP; ?Bak biz DTP?yi kapatt?rmad?k? diyecektir. Ama ortada bu ?demek?ten de ?te, DTP?nin lin? edilmesi i?in AKP her ?eyi yapacak; bunu da sureti haktan g?r?nerek yaparak, as?l olarak da K?rt n?fusun g?z?ndeki ?koruyucu?, ??teki partilerden farkl??, ?elinden geleni yapan parti? imaj?n? g??lendirerek, plan?n bir par?as? olarak ilk hedef olarak benimsenen yerel se?imlerde DTP?yi Diyarbak?r ba?ta olmak ?zere kimi merkezlerden ?s?kmeyi? deneyecektir.
  ??nk? AKP ve h?k?metin stratejisi, K?rtlerin kendi taleplerine sahip ??kma m?cadelesini tasfiye ederek; sorunu AKP ve onun i?indeki K?rt egemenlerinin ??karlar? ve istekleri do?rultusunda ??zmek; b?ylece ayn? zamanda T?rkiye?nin egemenlerine de birlik-b?t?nl???n, K?rtleri zapt? rapt alt?na alman?n partisi olarak vazge?ilmezliklerini g?stermektir.
  Bu bir ?erken? tahmin midir?
  Hay?r asl?nda ge? kalm?? bir tespittir. ??nk?; AKP ve h?k?meti, bunun i?in ?oktan ?al??maktad?r. Burada yeni olan, ?DTP?nin kapat?lmas?na kar?? ??k?yor? g?r?nmesidir. Ama bu kar?? ??k???n tarz? ve ?kapsam??; DTP?ye y?nelik sald?r?lar?, DTP etraf?ndaki ku?atmay? k?rma yerine DTP?nin halka d?nme kap?lar?n? da kapatma ama?l? bir ku?atmaya d?n??t?rmedir. Bu AKP?ye yak??an bir sinsi pland?r. K?rt ve T?rk k?kenli demokrasi g??leri bu sinsi plan? iyi analiz ederek hareket etmek, dost ve d??manlar?n? ona g?re belirlemek, y?neli?lerini bu ger?ekleri hesaplayarak yapmak durumundad?rlar.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net