Bar?? Meclisi, DTP?nin kapat?lma davas?n? k?nad?

T?rkiye Bar?? Meclisi (TBM), DTP?ye kapatma davas?n? k?narken, T?rk Telekom i??ilerinin grevine de destek karar? ald?. T?rkiye Bar?? Meclisi?nin ?nceki g?nk? toplant?s?nda Meclis ?yeleri ve b?lgelerden gelen delegeler s?z ald?lar


T?rkiye Bar?? Meclisi (TBM), DTP?ye kapatma davas?n? k?narken, T?rk Telekom i??ilerinin grevine de destek karar? ald?. T?rkiye Bar?? Meclisi?nin ?nceki g?nk? toplant?s?nda Meclis ?yeleri ve b?lgelerden gelen delegeler s?z ald?lar. ?al??malara yeterince kat?lamad??? gerek?esiyle, bir kad?n ?ye lehine sekreteryadan ?ekilen DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal, 22 Temmuz se?imlerinin K?rt sorununun bar????l, demokratik ??z?m? noktas?nda bir olanak yaratt???n?, ancak DTP?nin Meclis?e girmesi ?ans?n?n yeterince de?erlendirilemedi?ini ifade etti. 8 askerin getirilmesini kimsenin g?ndemine almad???n?, Bar?? Meclisi?nin bu konuda bir heyet olu?turmas?n? beklediklerini kaydeden Birdal, ??imdi bar?? i?in DTP ile dayan??ma i?inde olma zaman?d?r? dedi.
??ehit aileleri de bar?? istiyor?
Trabzon delegesi G?ltekin Y?cesan, iki halk?n birbirine bo?azlat?lmaya ?al???ld???n?, T?rkiye?yi y?netenlerin ABD ile silahs?z ??z?m? ortadan kald?rma konusunda anla?m?? g?r?nd???n? anlatt?. Y?cesan b?t?n bu ger?ekleri illerinde halka anlatmak gerekti?ini ifade ederek, Trabzon?da ?ehit Aileleri Derne?i?ni ziyaret ettiklerini ve onlar?n da ?bar??? istedi?ini g?rd?klerini s?yledi. Diyarbak?r delegesi Edip Ya?ar da ?yeter art?k? deme zaman? geldi?ini, bar?? i?in kampanyalar d?zenlenmesi gerekti?ini s?yledi. Adana delegesi G?ven Bo?a, bu konuda kap?lar?n ?al?nmas?, miting ve toplant?larla ?bar????n anlat?lmas? ?nerisi getirdi. Antalya?dan Fevzi Ceylan ve Hasan Do?an da, Bar?? Meclisi?nin taraflara gitmesi, iki taraftan da evlatlar?n? yitiren annelerin bir araya getirilmesi, K?rt sorunu konusunda toplumun e?itimine ?ncelik verilmesi taleplerini de dile getirdiler.
Telekom grevine destek
Tunceli delegesi H?seyin Tun? da, Beyt???ebap?ta k?yl?lerin ?ld?r?lmesi olay?nda Bar?? Meclisi?nin bir heyet olu?turup, ger?ekleri kamuoyuna anlatmas?n? beklediklerini, ancak yap?lmad???n? belirterek, bu t?r olaylar?n yine olabilece?ine dikkat ?ekti ve ?uyan?k? olunmas?n? istedi. Telekom grevi i?in destek karar? al?nmas?n? ?neren Tun?, ?81 ilde, 600 i?yerinde 26 bin i??iyi kapsayan Haber-?? grevinde i??ilere y?nelik bask?lar?, insan hak ve ?zg?rl?klerine, ?al??ma ya?am?na y?nelik sald?r?lar olarak de?erlendiriyoruz. TBM grevi destekleyen ve i??ilere y?nelik sald?r?lar? protesto eden karar almal?? dedi.
Toplant?, sonu? bildirgesinin haz?rlanmas?n?n ard?ndan sona erdi. Bildirgede, DTP?ye y?nelik bask?lar, kapat?lma davas?, i? ve d?? operasyonlar, Telekom grevine y?nelik bask?lar ?bar?? kar??t? giri?imler? olarak nitelendirilerek k?nand?. ?Bar???n tesisi i?in? ODT? Bar?? G?nleri etkinlikleri ?rnek g?sterilerek, bu t?r etkinliklerin desteklenece?i ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net