Meclis?te farkl?l??a tahamm?l etmiyorlar

Demokratik Toplum Partisi (DTP) E? Ba?kan? Emine Ayna, Meclis ?at?s? alt?nda farkl? d???ncelere tahamm?l olmad???n?, kapatma davas?n?n da bunun bir sonucu oldu?unu s?yledi. Ayna, ?Meclis?te farkl? kimli?i, s?ylemi, farkl? bak??? kald?rm?yorlar, tahamm?l etmiyorlar, bunun bir yans?mas?d?r? dedi


Demokratik Toplum Partisi (DTP) E? Ba?kan? Emine Ayna, Meclis ?at?s? alt?nda farkl? d???ncelere tahamm?l olmad???n?, kapatma davas?n?n da bunun bir sonucu oldu?unu s?yledi. Ayna, ?Meclis?te farkl? kimli?i, s?ylemi, farkl? bak??? kald?rm?yorlar, tahamm?l etmiyorlar, bunun bir yans?mas?d?r? dedi.
DTP E? Ba?kan? Emine Ayna, kapatma davas?, dokunulmazl?klar?n kald?r?lmak istenmesi, medyan?n DTP?ye y?nelik tutumu ve ?at? partisi gibi g?ncel konular?n?z? gazetemize de?erlendirdi.

Yarg?tay taraf?ndan partiniz hakk?nda kapatma davas? a??lmas?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Resmi ideolojinin teklik ilkesinin burada da kendini g?sterdi?ini g?r?yoruz. Meclis ?at?s? alt?nda farkl? d???ncelere tahamm?ls?zl??? g?steriyor. Sorunlar?n ??z?m?nde farkl? bir s?ylem, farkl? bir d??ence ileri s?ren bir partiye kar?? a??lan bu dava, demokrasiye tahamm?ls?zl???n a??k g?stergesidir.

MHP?nin anayasa de?i?iklik ?nerisi ile dokunulmazl?klar?n?z?n kald?r?lmas? isteniyor, CHP destek verdi. Bunu 94?te DEP?lilerin s?recine benzetiyor musunuz?

DEP?lilerin d?nemi ile bire bir ayn?s? de?il ama ?unun bir g?stergesi. Bu da onlar?n, CHP?nin, MHP?nin resmi ideoloji anlam?nda gelenekleri, kendilerinden farkl? olanlar? kabul etmiyor, muhatap almak istemiyorlar. Onlar i?in iktidar? da muhalefeti de siyasi anlamda ayn? ?eyi s?ylemeli. Meclis?te farkl?l?klara tahamm?l yok. Farkl? kimli?i, s?ylemi, farkl? bak??? kald?rm?yor, tahamm?l etmiyorlar, bunun bir yans?mas?d?r.
12 Eyl?l?den beri Meclis?te, bug?n bile MHP?nin milletvekilleri aras?nda katiller var, h?rs?zlar var. AKP?de de CHP?de de var. Yolsuzluklardan, doland?r?c?l?ktan... Ahlaki anlamda y?zlerce dosya var ama ne g?ndeme geliyor, ne tart???l?yor.
T?rkiye?nin ya?ad??? s?k?nt?lara, zorluklara ili?kin belki de tek ??z?m ?nerisini getiren, bireylere de?il bir partiye kar??, ?bu partinin dokunulmazl???n? kald?ral?m?...
Bu, uzun s?redir karar verdikleri bir ?eydi. Bir yandan siyasi bir lin? havas? estireceksiniz, bir yandan il il?e ?rg?tlerine ta?la, genel merkeze silahla sald?rtacaks?n?z insanlar?, bunun yolunu a?acak, bunu yapan?n kafas?n? ok?ayacaks?n?z... Sonra, ?dokunulmazl??? kald?r?n.?
Bizim dokunulmazl???m?z zaten yok. Bize zaten dokunuyorlar. Haa bunun alt?n? doldurman?n yollar?n? ar?yorlar. ?ok da ?nemli de?il bizim i?in. ?u anlamda ?nemsiyoruz, onlar?n milletvekili olarak ne kadar, neye haklar? varsa, bizim de ona hakk?m?z var. Bize bir halk oy verdi. Oy veren bu halk?n hakk?d?r, bizim oradaki haklar?m?z. Bu anlamda da sonuna kadar savunaca??z. Bu yanl??sa, t?mden kald?r?lmal?d?r. Siyasi lin?in bir uzant?s?, bir ba?ka boyutudur. Bunlar? T?rkiye tarihi yazacak, tarihe not d???lecek.

AKP?nin kar?? a??klamalar?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz, AKP samimi mi?

AKP bunda samimi de?il. AKP?nin yakla??m? iki boyutlu. Bir AKP tek ba??na iktidar. Avrupa, ABD ile ili?kileri olan bir iktidar. Bunu kabul etmesi o ili?kilerini zorlar. B?yle bir uluslararas? boyutu var. Di?er boyutu ?zellikle se?imden ?nce K?rtlerden oy isterken, ?operasyon yapmayaca??z? dedi. S?n?r ?tesi, s?n?r i?i de?il, ?operasyon yapmayaca??z? dedi. ?K?rt sorununun ??z?m? demokratik yol ve y?ntemlerle olacak? dedi, b?ylesi s?zler verdi K?rtlere.

Bar?? mesaj? verdi yani...

Tabii. Bu s?zler ?zerine b?lgedeki K?rtler ?DTP?ye versek de g??l? olmaz, s?z?n? ge?iremez. En ufak s?yleminde i?te bug?n kar??la?t???m?z ?eylerle kar??la??r, ama AKP s?ylerse belki devlette ?ok ciddi ?eylerle kar??la?maz. AKP?nin hayata ge?irmesi DTP kadar zor olmaz? gibi bir mant?kla, oylar?n?n y?n?n? ?evirdiler. ?deolojik nedenle ?evirmediler oylar?n?. AKP?ye d?nmediler yani.

?Emanet oylar?...

Grup Ba?kan?m?z Ahmet Bey?in kastetti?i, ?emanet oylar? dedi?i buydu. Ama arkas?ndan operasyon tezkeresi ile geldiler Meclis?e. Bu, b?lgede ?ok ciddi tepkiye yol a?t?. AKP?nin K?rt milletvekilleri, tezkere tart??malar? s?ras?nda do?ru olmad???n? s?ylediler. Ama sonunda iradelerine ipotek kondu. Hani bize diyorlar ya ?iradeleri ipotek alt?nda?. As?l kendilerinin iradesi ipotek alt?nda. Biz zor olan? yap?yoruz, ?ok ciddi bir zorluk. Vekillerimizin bug?n kar?? kar??ya olduklar?na bakt???m?zda kolay kald?r?labilir ?eyler de?il bunlar. AKP e?er ?DTP?nin dokunulmazl???n? kald?ral?m?a d?n?k bir ad?m atmaya kalkarsa b?lgede nas?l bir tepkiyle kar??la?aca??n? bilir. ?n?m?zde yerel se?imler var. Yani yine oy kayg?s?. Demokrasi, ?zg?rl?k, e?itlik kayg?s? de?il, b?yle bir kayg? yok, demokrasi umurunda da de?il. Ama sonu?ta bir oy kayg?s? var. (Ankara/EVRENSEL)
Medya bize magazinel bakt?
Bize ba?tan beri magazinel yakla?t?lar h?l? ?yle. Ke?ke ger?ekten ??z?m? d???nse, bizim ??z?m ?nerilerimizi tart??salar. Hi? unutmuyorum, bir gazeteci beni ilk haftalarda arad?, ?nereden giyiniyorsunuz? diye sordu. Ne bi?im bir soru, siyaset?iyim, siyasetle ilgili soru soraca??n?za bunu niye sordunuz dedim. ?Nereden ald???n?z? merak ediyoruz. ?ok ??k giyiniyor DTP?li kad?n milletvekilleri? diye devam ettirdi. Bunu G?ldal Mumcu?ya sordunuz mu dedim ?hay?r? dedi. ?smini hat?rlam?yorum, AKP?li bir kad?n milletvekilinin ismini verdim, sordunuz mu ?hay?r?. Kime sordunuz ?DTP?li milletvekillerine?. Bunlar? yaz?n dedim, b?t?n kad?n vekillerimizle ilgili g?r??t?klerini yazd?, bunu yazmad?. ?K?rt kad?nlar? giyinmeyi bilmez, oturmay?, kalkmay? bilmez. Bu k?yafetleri nereden al?yorlar? diye bak?yorlar. Bizi ele al??, de?erlendiri? ?ekilleri bu. Oysa ??yle bir ge?mi?lerimize baksalar, y?llard?r biz hem kad?n e?itlik m?cadelesi veriyoruz, hem ?zg?rl?k m?cadelesi veriyoruz. Biz kendi kendimize burada var?z. Oysa di?erleri, e?leri bilmem neleri sayesinde. ??ahinler, ?l?ml?lar? yakla??mlar? bile magazinel.
Sava?? bilgisayar oyunu gibi g?r?yorlar
Siz s?n?r ?tesi operasyona kar??s?n?z. Medya ve h?k?metin bu konudaki tavr?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Kuzey Irak?a operasyon yap?ld? denildi?i zaman, televizyonlardaki g?r?nt?ler dikkatimi ?ekti. Bilgisayar oyunu gibiydi. Sava?? ?yle alg?l?yorlar. Sava?ta insanlar ?l?yor, kollar, bacaklar par?alan?yor, bunlar yok. Bilgisayar oyunu gibi ???klar yan?p s?n?yor.
En ?ok dikkatimi ?eken ?eylerden biri de 8 askerden birinin annesinin s?zleri oldu; Mehmet Ali ?ahin?in s?zlerine kar?? ?Ben AKP?ye oy vermi?tim? dedi. Belki o?lu askerde olmasa operasyondan yana olacak, TV?de bilgisayar oyunu gibi alg?layacakt?. Ne zaman ki kendisi i?in i?inde oldu, ?Bu oyun de?il, ger?ek, ya?am?n ta kendisi? dedi. O zaman y?zle?iyorlar.
Biz de diyoruz ki o kadar yakla?madan bu i?i ??zelim. Bu kadar i?ine girip, sonradan pi?man olmadan. Operasyonla ?l?me karar veriyoruz, ya?ama de?il.

Tezkerenin kabul edildi?i g?n AKP?li K?rt milletvekilleriyle kar??la?t?n?z m??

Tezkerenin kabul edildi?i g?n AKP?nin K?rt milletvekilleri kafalar?n? kald?r?p bize bakamad?lar. ??nk? bunu inanarak yapmad?, oylar?n? inanarak vermediler, ama verdiler. Bizim y?z?m?ze nas?l bakam?yorlard? ise b?lgeye gittiklerinde halk?n y?z?ne de bakamayacaklar. Bu bile ?nemli ve ?biz ne yapt?k, neye hizmet ediyoruz? diye kendilerini sorgulamalar?na yol a?acakt?r.
?rne?in ben Zafer ?sk?l ile kar??la?may? ?ok istiyorum. Siz demokrat, h?manist niteliklerinizle bilinen biriydiniz. Anayasan?n demokratikle?mesine inanan ve AKP?de olma nedenlerinden birinin bu oldu?unu s?yleyen biriydiniz, ama tezkereye ?evet? dediniz demek istiyorum. Biliyorum ki bu onun kalbindedir ve ?ne yapt?m? demi?tir. Bir?ok insan var bunu diyen.

Demokratik ?zerklik ger?ekten T?rkiye?yi b?lecek mi?

Genelkurmay??n bir a??klamas?nda, ?devleti k???ltecekler buna sessiz mi kalaca??z? diye bir c?mle ge?iyordu. Demokratik ?zerklik devletin k???lmesidir. Buna kar?? diren?, devletin k???lmesine kar?? diren?tir. Biz K?rtlere ?zerklik, halklara ?zerklik demiyoruz. Irak?taki gibi sadece K?rtlerin ya?ad??? b?lgeye ?zerklik demiyoruz. T?rkiye?nin geneli i?in model sunuyoruz. En temel sorun K?rt sorunudur, K?rt sorunu da bu model i?inde ??z?l?r diyoruz.
DTP?de kesinlikle ayr?l?k gayr?l?k yok
Medyada Ahmet T?rk, Aysel Tu?luk, S?rr? Sak?k??n isimleri verilerek, ?daha ?l?ml? idiler, radikaller i?ba??na geldi? yorumlar? yap?ld?. ??inizde bir b?l?nme mi yarat?lmak isteniyor, yoksa ger?ekten daha radikaller mi g?reve geldi?

Onlar radikalli?i ?iddet yanl?s? olarak tan?ml?yorlar, radikallikten benim anlad???m, de?i?ime a??k olmak, ?zg?rl??e y?n?n? d?nmek, demokraside ?srar, muhafazakar olmamakt?r. Ayk?r?y? kabul etmek, kar??t?na tahamm?l etmektir radikallik. Bu anlamda biz eskiden de radikaldik ?imdi de. Bu anlamda Ahmet Beyler de radikaldi biz de radikaliz.
Medyan?n tabiri ile ??ahinler, g?vercinler?. Biz g?vercin de?iliz. G?vercin savunmas?zd?r, biz savunmas?z de?iliz, kendini savunan koca bir halk?z. ?yle zavall?, k???k, yard?ma muhta? de?iliz, bu anlamda g?vercin de?iliz. Ama ?iddet yanl?s?, sald?rgan bilmem ne. Bu anlamda ?ahin de de?iliz.
Biz herkesle birlikte olmak, birlikte oturmak, konu?mak, diyalog geli?tirmek istiyoruz. Bunun m?cadelesini, b?t?n arkada?lar?m?zla veriyoruz. Bizim y?netim tarz?m?zda, i?leyi?imizde iktidarc? bir mant?k yoktur. Her ?eyi bir insan?n ?zerine y?kmak, hem g?rev ve sorumluluk anlam?nda y?kmak hem bir insan? g?rev ve yetkilerle donatmak, b?yle bir mant???m?z yok. ?al??ma tarz?m?zda da bu yok. Ahmet Bey Grup Ba?kan?m?z, Nurettin Bey Genel Ba?kan?m?z, ben e? ba?kan?m. ??l? bir koordinedir ve g??l? bir koordinedir.
Hem i?te ?yle bir k?rg?nl?k yaratmak hem kitlelere, ?acaba m?? g?r?nt?s? vermek istiyorlar. Kesinlikle bir ayr?l?k gayr?l?k yok. B?t?n grup ayn? zamanda PM ?yesidir.

Siz zor bir d?nemde se?ildiniz. Bu, sorumlulu?unuzu daha fazla art?rm?yor mu? Ne d???n?yorsunuz?

?u an DTP?deyim belki, ama ?ok uzun zamand?r siyasetin i?inde olan biriyim. HADEP?in ilk kurulu?undan beri kad?n ?al??mas?yla ba?lad?m, il y?neticilikleri PM ?yeli?i yapt?m. Bir ?ekilde bu parti gelene?inin hemen hemen bir?ok a?amas?nda ?al??malarda bulundum. Bu gelene?in 90?l? y?llar?n? da 2000?li y?llar?n? da yak?ndan bilen biriyim. ?ok rahat d?nemlerimiz de oldu, ?ok s?k?nt?l? d?nemlerimiz de. Faili me?huller de ya?ad?k, genel merkezimize at?lan bombal? d?nemi de.
Belki AB s?reci, ?ok asgari d?zeyde de olsa demokratikle?me ad?mlar?n?n at?ld???, biraz nefes ald???m?z zamanlar da oldu.
B?t?n olarak bakt???m?zda, muhakkak ki zorlu bir d?nem, s?re? ama sonu?ta bizim buradaki varl?k nedenimiz de o. T?rkiye?nin demokratikle?mesi i?in ?aba harcamak.
E? ba?kanl???ma gelince, yine bir siyasi gelene?in, ciddi bir kad?n ?zg?rle?me misyonunu da ta??yor olmam?zd?r. Siyasi Partiler Yasas??nda yokken biz kad?n kollar?n? kurduk, sonra yasaya girdi. Kad?n kotas?n? ciddi bir oranla hayata ge?iren bir siyasi gelene?iz. ?E?er bu toplum ?zg?rle?ecekse, bu ancak kad?n?n ?zg?rle?mesi ile olur? diye t?z???ne, program?na koyan bir gelenek. Karar mekanizmalar?nda ortakl?k anlam?nda e? ba?kanl??? uyguluyoruz. Siyasi Partiler Yasas??nda yok ama fiilen uyguluyoruz.

E? ba?kanl?kta sizin milletvekili olman?z?n etkisi oldu mu? E? ba?kanlardan biri olsun gibi bir ?ey g?zetildi mi?

Esas al?nmad? ama g?zetildi. ?Kad?n milletvekili olsun, erkek milletvekili olmas?n? diye bir tart??ma olmad?. Bu da nedenlerden biri idi ama esas de?ildi.
?at? partisi en acil ihtiya?
?at? partisi konusunda ne yapacaks?n?z?

Kimlerle ?al??abiliriz, ortakla?abiliriz, kimler s?cak bak?yor ona bak?yoruz, ?eklini, ?emalini, i?eri?ini belirlemeye ?al???yoruz. Ama ?ok ?nemsiyoruz. ?at? partisini T?rkiye?nin genel sorunlar?na hep beraber el atabilece?imiz, ortakla?abilece?imiz bir organizma, bir bina olarak bak?yoruz. Misyonu, ?nemi ?ok b?y?k. T?rkiye?nin demokratikle?mesi i?in en acil ihtiya?lardan birisi olarak g?r?yoruz. ?Ben demokrat?m, demokrasiden yanay?m, demokrasi m?cadelesi veriyorum? diyenin bir araya gelmesi, ayn? ?at? alt?nda toplanmas? gerekiyor.
Bu irade bir bak?ma a???a ??kt?. 3 Kas?m?da KESK?in d?zenledi?i y?r?y??? ?ok ?nemsiyorum. Toplumsal ?iddetin bilin?li olarak en fazla k??k?rt?ld???, bizlerin her yerde ?c? gibi g?sterildi?i bir zaman diliminde, KESK operasyonlara kar?? yapt? y?r?y??? ve orada herkes vard?. ?at? partisi o. Herkesin bir araya gelebilece?i, tek ses olabilece?i, herkesin ?ben T?rk?m, ben K?rd?m, ben Ermeniyim? diyebilece?i, bir oldu?unu ortaya koyaca?? bir mekanizma.
Yerel se?imler ?ncesi yeti?ir mi?

?al??mam?z? h?zland?raca??z. Yerel se?imler ?ncesi bir organizmaya d?n??mese de, at?lacak ad?mla bir ittifaka d?n??ebilir. Yerel se?imlere yeti?tirece?iz diye ortaya ??km?? de?iliz. Bunu yerel se?imler i?in de?il, genel bir ??z?m i?in ortaya koyuyoruz.
Sultan ?zer
www.evrensel.net