Hastane ??r?meye terk edildi

?stanbul Heybeliada Sanatoryumu?nun k?r getirmedi?i gerek?esi ile kapat?lmas?n?n ard?ndan ?lkenin en ?nemli g???s hastal?klar? hastanelerinden biri daha tarihe g?m?lmek ?zere


?stanbul Heybeliada Sanatoryumu?nun k?r getirmedi?i gerek?esi ile kapat?lmas?n?n ard?ndan ?lkenin en ?nemli g???s hastal?klar? hastanelerinden biri daha tarihe g?m?lmek ?zere. SSK hastanelerinin Sa?l?k Bakanl????na devrine kadar T?rkiye?nin ikinci b?y?k g???s hastal?klar? hastanesi olma ?zelli?ini ta??yan, Kastamonu?nun Daday il?esinde bulunan Ball?da? G???s Hastal?klar? Hastanesi iki y?ld?r bombo? bekletiliyor. Sa?l?k Bakanl??? resmi olarak kapatmad??? hastaneye hekim ve sa?l?k personeli atamas? yapmad??? i?in hastane, 250 yata?? ve t?m t?bbi ekipman? ile ??r?meye terk edilmi?, kaderini bekliyor. ?lkenin bir?ok b?lgesinden verem, kanser ve KOAH gibi g???s hastal??? olanlar?n tedavi edildi?i hastane tekrar eski haline gelece?i g?n? bekliyor.
Sanatoryumlar kenti
T?p D?nyas? Dergisi?nden derledi?imiz verilere g?re 1950?li y?llarda Anadolu?da bir ?sanatoryumlar kenti? olarak planlanan, 1500 yatakl?, helikopter pisti ve demiryolu ba?lant?l? olarak projelendirilen hastane daha sonra 250 yatakl? olarak in?a ediliyor. 1965 y?l?nda hizmete a??ld???nda, i?inde sinema salonu, k?t?phanesi ve bir?ok sosyal faaliyete imkan sa?layan donan?m?yla Ball?da? G???s Hastal?klar? Hastanesi, T?rkiye?nin t?berk?loz tarihinde ?nemli bir yer tuttu. Hastane bug?n, AKP?nin sa?l?k politikalar?n?n adeta bir yans?mas? niteli?ini ta??yor.
25 milyon insan verem riski alt?nda
1998-2002 y?llar? aras?nda Ball?da? G???s Hastal?klar? Hastanesi?nde ?al??an TTB Halk Sa?l??? Kolu Y?r?tme Kurulu ?yesi Binali ?atak hastanenin durumunu ?Mevcut siyasi iktidar?n sa?l?kta yapmak istedi?i d?n???m?n sonu?lar?n?n bir g?stergesi? olarak de?erlendirdi. Verem i?in temel risk gruplar?n?n ba??nda iyi beslenemeyen d??k?nler, ve yoksullar?n geldi?ini s?yleyen ?atak, ?T?rkiye?de 3.5 milyon insan g?nl?k 1 lira 250 kuru?, 18 milyon insan da 2 lira 500 kuru? ile ya?am?n? idame ettirmeye ?al???yor. Yani 20-25 milyon insan?m?z yoksul. Verem i?in temel risk grubundad?r? diye konu?tu. Di?er taraftan tatmin edici bir veri olmamas?na ra?men 15-20 milyonluk veremle enfekte insan?n var oldu?unun tahmin edildi?ini s?yleyen ?atak, ?Bu n?fusun 1.5-2 milyonu hayat?n?n bir d?neminde verem hastas? olacak. Bu ?rk?t?c? bir rakam ve hastal???n boyutlar?n? net bir bi?imde g?steriyor. Durum b?yleyken verem hastanesinin kapat?lmas?n?n mant??? ne olabilir?? diye soruyor. Hastanesinin kapat?lmas?nda ?Sa?l?kta D?n???m? projesinin en b?y?k etken oldu?unu ifade eden ?atak, ?Resmi a??zlardan da deklare edildi?i gibi bu d?n???m?n temel mant??? piyasaya a??lmakt?r. Buna g?re para kazanmayan hastaneyi kapat?rs?n?z. Verem ?zerinden de kar edilemeyece?i i?in kapat?lm?? hastane? dedi. ?atak, Ball?da? G???s Hastal?klar? Hastanesi?nin kapat?lmas?n?n diyetini yoksul halk?n ?deyece?ini ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
Ozan S?r?c?
www.evrensel.net