Ta?eronla?t?rma sa?l??? bitirir

Eski?ehir Tabip Odas? Genel Sekreteri Mehmet Akif Alada?, sa?l?k alan?nda son 20 y?ld?r hayata ge?irilen uygulamalar sonucunda, sa?l???n kamusal bir hizmet olmaktan ??kar?ld???n? s?yledi


Eski?ehir Tabip Odas? Genel Sekreteri Mehmet Akif Alada?, sa?l?k alan?nda son 20 y?ld?r hayata ge?irilen uygulamalar sonucunda, sa?l???n kamusal bir hizmet olmaktan ??kar?ld???n? s?yledi.
Mehmet Akif Alada? yapt??? a??klama kamu sa?l?k kurumlar?nda ?retilen sa?l?k hizmetinin ?nemli oranda ta?eron firmalar eliyle y?r?t?ld???n? dile getirdi. Alada?, ?Hastanelerin temizlik ve yemekhane hizmetlerinin ta?eronla?t?r?lmas?yla ba?layan s?re?, hem?ire, laborant, teknisyen ve hastabak?c? personeli de kapsayarak s?rd?r?lmekte, giderek hekimlerin de ta?eron firmalar arac?l???yla ?al??t?r?lmas? g?ndeme gelmektedir? dedi. Alada?, bir kamusal hizmet olan, s?reklilik, b?t?nl?k ve istikrar?n esas oldu?u sa?l?k hizmetinin b?l?n?p par?alanarak ta?eron firmalar eliyle g?rd?r?lmesinin, sa?l???n do?as?na ayk?r? oldu?unu ve hizmetlerin niteli?ini olumsuz etkiledi?ini kaydetti. Ta?eron ?al??t?rma bi?iminin, say?s? 50 binlere ula?an ta?eron sa?l?k ?al??anlar?n?n en temel haklar?n? ortadan kald?rd???n? ve ayn? i?i yapan kadrolu ?al??anlarla e?itsiz ko?ullar yaratmas? nedeniyle ba?ta Anayasa?n?n e?itlik ilkesine ayk?r?l?k olu?turdu?unu dile getiren Alada?, ?T?m bu nedenlerle, bir kamusal hizmet olmas? gereken sa?l?k alan?nda ta?eron ?al??t?rma bi?iminin, hekimler ve t?m sa?l?k ?al??anlar?n?n haklar?n?n haklar? ve nitelikli sa?l?k hizmeti sunumu a??s?ndan yaratt??? sorunlar?n g?r???lmesini, ta?eron ?al??t?rman?n son bulmas?n? ve t?m sa?l?k ?al??anlar?na g?venceli, tek ve e?it stat? sa?lanarak kadro verilmesini istiyoruz? diye konu?tu. (Eski?ehir/ EVRENSEL)
www.evrensel.net