Telekom grevine hi? ??k?lmaz san?l?yordu

Bu greve hi? ??k?lmaz, ??k?lsa da ?? g?n dayanamazlar deniliyordu. Bu sendikay? ?ok kolay da??t?r?z, sonra da istedi?imizi yapar?z diye d???n?l?yordu


Bu greve hi? ??k?lmaz, ??k?lsa da ?? g?n dayanamazlar deniliyordu. Bu sendikay? ?ok kolay da??t?r?z, sonra da istedi?imizi yapar?z diye d???n?l?yordu. Medyan?n y?zde 90??n?na sahip olduklar? gibi bu i??ilerin bir?o?unun greve kat?lmayaca?? san?l?yordu. Nas?l olsa medya avcumuzda, istedi?imizi yazd?r?r?z, komplolar kurar ?amur atar?z san?l?yordu. Arkam?zda h?k?met, sa??m?zda AB, solumuzda ABD, kasam?zda da bol bol param?z var, ay ba??nda i??iler maa? alamay?nca sendikadan teker teker koparlar ve i?ba?? yaparlar san?l?yordu. Sendikan?n nas?lsa paras? yok, olsa da benim param?n kar??s?nda ?nemi nedir, hemen biter san?l?yordu.
E?itlik istedik, adalet istedik. ??yerimizde; birli?imizin ve ba?l?l???m?z?n devaml?l???n? ?retmeyi, geli?tirmeyi, kazand?rmay? ve kazand?klar?m?zdan da al?n terimizin kar??l???n? istedik. Kurumda di?er personellerden zaten yar? yar?ya maa? alan bu cefakar ve fedakar i??ilerimiz i?in ?y?zde 59 ?ok al?yor? dediniz ve siz bizden alacak talep ettiniz! Harc?rah paras? kadar maa?a bizleri ?al??t?rmak istediniz. ?yle de olur sand?n?z!..
San?n beyler san?n, sizler ?yle san?n!.. Sanmaya da devam edin. Sizler daha o r?yalar?n ?st?ne ?ok hayaller kurars?n?z. G?zide kurulu?umuzun, her g?n ?st?ne eklenen maddi ve manevi zararlar?n? da hesaba kat?n. Bizlere brifingler verdiniz, kurumumuzu ileriye g?t?rmemizi ve ?a? atlatmam?z? istedi?inizi; t?m personelin ?st?n gayretleriyle ve fedakar ?al??malar?yla i?yerimize kazand?rmaya ?al??t???m?z o g?zelim prestijini her g?n yava? yava? kaybetti?ini de hesab?n?za kat?n!
Sanmad???n?z, hesab?n?za katmad???n?z, akl?n?z?n ucuna dahi gelmeyen bir ?ey daha var; o da bu i??ilerin birlik ve beraberlikleri, sendikalar?na, geleceklerine sadakatleri ve ba?l?l?klar? hatta ve hatta onurlar?d?r. Bu kenetlenmenin kar??s?nda, ne paran?n ne de ba?ka bir ?eyin g?c? kal?r! Bizler kuru ekmekle de yetiniriz, ekme?imizi suya band?r?p yeriz yine de a? kalmay?z. Borcumuz olabilir ama Allah?a ?ok ??k?r borcumuzun kar??l??? da var. Her an i?in t?m ara?lar?m?z?, evlerimizi, tarlalar?m?z?, e?lerimizin bileziklerini satar?z da arkam?za bile d?n?p bakmay?z. Bizler paran?n sat?n alamayaca?? onur, ?eref ve haysiyetimizi ?? kuru?a satan milletlerden de?iliz. Bizler bu vatan?n ?z be ?z evlatlar?y?z. Bizler aylarca idare ederiz ama ar?zalar, tesisler, ADSL g?nlerce idare edilemez, vatanda? beklemez!..
??te hesaba katmad???n?z, sanamad???n?z daha neler varm?? de?il mi? Bizi bir tane sendika sand?n?z da 33 sendikay? ve y?z binlerce i??iyi hesap edemediniz. Milyonlarca dolar verdi?iniz o dan??manlar?n?za bo?a para verdi?inizi akl?n?z ?imdi idrak edebiliyor mu? Onlarca dan??mana milyarlarca para veriyorsunuz da kurumun geli?mesi i?in hi?bir kar??l?k beklemeden size ?neri sunan ba?kan?m?z? y?netime kar??makla su?luyorsunuz. Bizler ?ansl? i??ileriz ki onurlu bir genel ba?kan?n ve onurlu bir sendikan?n ?yeleriyiz, onunla gurur duyuyoruz. ???ilerinize insan gibi ?al??may? de?il, k?le gibi ?al??may? lay?k g?rd?n?z. Doymak bilmeyen k?resel sermayenin g?zlerini b?r?m?? olan para h?rs? ve emperyalist ?lkelerin oyunlar?na asla alet olmad?k ve olmayaca??z. Bizler onurumuzun zedelenmesine izin vermedik ve asla izin de vermeyece?iz. Bizler T?rkl???m?z ve tarihimizle gurur duyan T?rk i??ileriyiz.

T?rkiye Haber-?? Sendikas? Telekom i??ileri (AMASYA)
www.evrensel.net