KONUM

 • ?lke gericili?inin K?rt halk?na kar?? s?rd?rd??? ?rk?? ?oven sald?rganl?k, DTP?nin kapat?lmas? ve K?rtlerin legal alanda siyaset yapma ko?ullar?n?n ortadan kald?r?lmas?na do?ru t?rmand?r?l?yor


  ?lke gericili?inin K?rt halk?na kar?? s?rd?rd??? ?rk?? ?oven sald?rganl?k, DTP?nin kapat?lmas? ve K?rtlerin legal alanda siyaset yapma ko?ullar?n?n ortadan kald?r?lmas?na do?ru t?rmand?r?l?yor. Genelkurmay Ba?kan??n?n DTP?yi hedef g?stermesi ve bas?n?n ?DTP?li vekillerin da?da e?itim g?rd???? gibi yalan oldu?u ortaya ??kan haberlerinden sonra, Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l??? ?Ter?r ?rg?t? liderinden al?nan talimatla kuruldu?u? gerek?esiyle DTP hakk?nda kapatma davas? a?t?. Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l??? sadece DTP?nin kapat?lmas?n? de?il, aralar?nda 8 milletvekilinin de bulundu?u 221 DTP?liye siyaset yasa?? getirilmesini de talep ediyor. K?rt halk?n?n demokratik istemlerinin Meclis?te ve legal siyasi zeminde dillendirilmesi ko?ullar?n? ortadan kald?rmaya y?nelik bu giri?imin ?iddete davetiye ??kard??? a??kt?r.
  Ba?bakan Erdo?an, bir yandan DTP hakk?nda a??lan kapatma davas?na kar?? olduklar?n? s?ylerken, ?te yandan PKK?ye silah b?rakma ?a?r?s? yapmaktad?r. Ba?bakan, bu a??klamalar? ile partisi ve h?k?metin yarat?lan gerilim ve ?iddet ortam?na taraf olmad???n? g?stermek istemektedir. Erdo?an, herhangi bir parti lideri de?il; h?k?metin ba?? oldu?una g?re, samimiyetinin ?l??s? ancak bu konuda hangi ad?mlar?n at?l?p at?lmad??? ile ?l??lebilir. H?k?metin sorunun ??z?m?ne dair att??? tek somut ad?m ?s?n?r ?tesi operasyon? i?in tezkere ??karmak ve bu temelde ABD ile pazarl?k yapmaktan ibarettir. H?k?met bir yandan sava? haz?rl??? yap?yor, ?te yandan DTP?ye PKK?nin uzant?s? oldu?u gerek?esiyle siyaset yapma yollar?n?n kapat?ld??? ko?ullarda Ba?bakan, PKK?ye ?silah? b?rak, gel siyaset yap? diyor. K?sacas? Ba?bakan??n bu a??klamalar? da, ba?ta ?genel siyasi af? ilan edilmesi olmak ?zere, sorunun bar????l demokratik ??z?m? y?n?nde ad?mlar at?lmad??? s?rece ?K?rt sorunu yoktur? dan ??lkenin Ba?bakan? olarak K?rt sorunu benim sorunumdur?a kadar farkl? u?larda yer alan a??klamalar?n?n son halkas? olman?n ?tesinde bir anlam ta??mayacak.
  K?rt halk?na kar?? sald?r? ve lin? kampanyas?n?n hedefleri aras?nda, uzunca bir s?redir haklar?nda karalama kampanyas? y?r?t?len DTP?li yerel y?netimler de yer almaktad?r. Do?an grubunun ?solcu?lar?ndan Mehmet Y?lmaz, H?rriyet gazetesindeki k??esinde Diyarbak?r Yeni?ehir Belediyesi ?ocuk Korosu?nun ABD?de K?rt ulusal mar??n? seslendirdi?ini ihbar ederek, b?y?k bir su?u ortaya ??kard?! Ard?ndan, Radikal?in ba?yazar? ?smet Berkan, kanalizasyon, i?me suyu, kald?r?m gibi altyap? hizmetlerini tamamlam?? bulunan ve yak?n zamanda b?lgenin en kapsaml? E?itim Destek Evi?ni a?an Diyarbak?r Ba?lar Belediyesi?ni, hi?bir somut dayana?? olmad??? halde kaynaklar?n? ?ar?ur etmekle su?layan bir yaz? yazd?. Berkan, n?fusunun b?y?k ?o?unlu?u zorunlu g?? ma?durlar?ndan olu?an Ba?lar?da y?zde 80?lere varan i?sizli?i ortadan kald?rmak i?in hi?bir yat?r?m? bulunmayan AKP H?k?meti?ne hi? dokundurmuyor. Bunun da ?tesinde DTP?li belediyeler bu sorunlar?n ??z?m? i?in yetki ve kaynaklar?n yerel y?netimlere aktar?lmas?n? isteyince de ?b?l?c?? oluyor!
  Bir ay? a?k?n bir s?redir grevde olan ?Telekom i??ileri? de, K?rt halk?na kar?? y?r?t?len sald?r? ve lin? kampanyas? ile e? zamanl? olarak sald?r? ve karalamalara maruz kald?/kal?yor. Haklar? i?in m?cadele eden i??iler, yabanc? sermaye u?a?? medya taraf?ndan ?vatan haini? olarak g?steriliyor. ?stanbul ve ?zmir?in yan? s?ra b?lgede Diyarbak?r, Batman ve Antep?te onlarca i??i g?zalt?na al?nd?; Diyarbak?r?da 12 i??i tutukland?.
  ABD?nin ?Il?ml? M?sl?man?? Fetullah G?len?in gazetesi Zaman, Telekom i??ilerinin ?ete kurarak ?b?l?c? ter?r ?rg?t??ne hizmet etti?i haberleri yaparak, Telekom i??ilerinin ?vatan hainli?i?ne yeni bir boyut getirmi?tir! Zaman gazetesi, Diyarbak?r Telekom i??ilerinin ?askeri karasal haberle?me sistemi olan TAF?CS kablolar?n? sabote ederek operasyona giden f-16?lar?n havaalan?na inmesini engelledi?ini? yazd?. Bu haber daha sonra askeri yetkililerce yalanland? ama Vatan gazetesinin Fatma Kurtulan??n silahl? foto?raf? yalan?nda oldu?u gibi, haberin yalan olmas?n?n ortaya ??kmas? i??ilerin hedef se?ilmesini engelleyemedi.
  Zaman gazetesinin i??ileri ve K?rtleri hedef tahtas?na birlikte yerle?tirmesi, bize ?nemli bir ger?e?i hat?rlatmaktad?r: T?rkiye?de emek ve demokrasi m?cadelesi birbirinden ayr?lmaz bir ?ekilde i? i?e ge?mi? durumdad?r. Ku?atma alt?na al?narak yaln?zla?t?r?lmak istenen K?rt halk? bu ablukay? k?rmak i?in m?cadelesini i??i s?n?f?n?n m?cadelesi ile birle?tirmeli; hak arama m?cadelesine girince ?vatan haini? ilan edilen grevci Telekom i??ileri ve i??i s?n?f?n?n di?er bile?enleri, egemenler taraf?ndan birlikte hedef tahtas?na konduklar? K?rt halk?yla g??lerini birle?tirmekten ba?ka ??kar yollar? olmad???n? g?rmelidir.
  ?etin Diyar
  www.evrensel.net