E?k?ya ?niversite bast?

Gazi ?niversitesi?nde ??rencilere yap?lan fiziki sald?r?lar bitmiyor. Sosyal Bilimler Enstit?s? doktora ??rencisi Servet Akyol, sald?r?lar?n son hedefi oldu


Gazi ?niversitesi?nde ??rencilere yap?lan fiziki sald?r?lar bitmiyor. Sosyal Bilimler Enstit?s? doktora ??rencisi Servet Akyol, sald?r?lar?n son hedefi oldu. Ge?en cuma ak?am?, ?niversitenin i?inde meydana gelen olaydan sonra sald?rganlar ka?t?. Gazi ?niversitesi hastanesi acil servisinde tedavi alt?na Akyol, ayn? g?n taburcu edildi. G?z?n?n alt?nda ve v?cudunda darp izleri bulunan Akyol, karakola giderek sald?rganlar hakk?nda su? duyurusunda bulundu.
Akyol, sald?r?ya maruz kalmas?n?n nedeninin, kendi biriminde ??renci temsilcili?ine aday olmas? ve se?imi kazanmas? oldu?unu belirtti. Kendisine sopalarla ve tekmelerle sald?ranlar? daha ?nce hi? g?rmedi?ini aktaran Akyol, olay?n, biriminde temsilcilik se?imini kazand?ktan sonra ya?and???n? bildirdi. ?Sosyal Bilimler Enstit?s??nden ak?am?st? gerekli i?lemleri yapt?ktan sonra arkada?larla birlikte ayr?ld?k. Enstit?n?n ?n?nde tan?mad???m?z ki?iler bana, konsey ba?kanl???na aday olup olmayaca??m? tehditvari bir bi?imde sordu. Se?imin demokratik bir s?re? oldu?unu ve hen?z karar vermedi?imi s?yledim. Bunu dedikten sonra fark?nda olmad???m?z bir anda, bana sopalarla sald?rd?lar. Beni yere d???rd?kten sonra sopalarla ve tekmelerle darp ettiler. Olaya arkada?lar?m m?dahale edince onlara da sopa ve b??aklarla sald?rd?lar? diyen Akyol, sald?rganlar?n olay yerinden uzakla?arak ka?t?klar?n? ifade etti.
Rekt?r de k?nad?
Gazi ?niversitesi doktora ??rencisi ve ayn? zamanda Akdeniz ?niversitesi ara?t?rma g?revlisi olan Akyol, se?imlere ?demokratik, ?a?da?, kat?l?mc? bir Gazi ?niversitesi yaratma iste?iyle? kat?ld???n?, ancak birilerinin aday olmas?n? hazmedemedi?ini ifade etti. ???renci temsilcili?ine aday olanlar?n g?revi, se?ilirlerse ??rencilerin haklar?na sahip ??kmakt?r? diyen Akyol, olay?n takip?isi olaca??n? ve demokratik bir ?niversite m?cadelesinden vazge?meyece?inin alt?n? ?izdi.
Gazi ?niversitesi Rekt?r? Kadri Yama???n da kendisiyle ilgilendi?ini ve olay? k?nad???n? dile getiren Akyol, rekt?rl???n de sald?rganlar hakk?nda soru?turma ba?latt???n? s?yledi. Daha ?nce de Gazi?de bir ara?t?rma g?revlisine, uzun sa?l? ve k?peli oldu?u i?in sald?r?ld???n? hat?rlatan Akyol, ya?anan fiziki sald?r?lar?n ?niversite i?in kayg? verici oldu?unu vurgulad?. Kendisine sald?ranlar?n ??renci olmad???n? d???nd???n? ifade eden Akyol, sald?rganlar?n ?konsey ba?kanl???na aday olup olmayaca??n?? sorarak sald?rd?klar?n?, demokratik se?im s?recini alg?layamad?klar?n? da s?zlerine ekledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net