G?nlerdir beklenen ya???lar bilinen eksikleri ortaya ??kard?

Mu?la?n?n Marmaris ve Bodrum il?elerinde ?iddetli ya???, dere ta?k?nlar?na yol a?t?. ?ok say?da ev ve i?yerinin sular alt?nda kald??? ya??? sonras? ortaya ??kan g?r?nt?ler, altyap? eksikli?ini bir kez daha g?zler ?n?ne serdi


Mu?la?n?n Marmaris ve Bodrum il?elerinde ?iddetli ya???, dere ta?k?nlar?na yol a?t?. ?ok say?da ev ve i?yerinin sular alt?nda kald??? ya??? sonras? ortaya ??kan g?r?nt?ler, altyap? eksikli?ini bir kez daha g?zler ?n?ne serdi.
Marmaris?te d?n ??le saatlerinde ba?layan ve aral?ks?z devam eden ?iddetli ya??? nedeniyle derelerin ta?mas? sonucu ?ok say?da i? yerini su bast?. Marmaris-Dat?a karayolunda bulunan tahliye kanallar? ve mazgallar yetersiz kald?, ula??mda g??l?k ya?and?.
??yerlerini su basan vatanda?lar, itfaiye ekipleriyle birlikte i?yerlerine giren ya?mur sular?n? temizlemeye ?al???yorlar. Yetkililer, il?ede ?ok say?da maddi hasarl? trafik kazas? meydana geldi?ini ve i?yerlerindeki suyun tahliyesine ?al???ld???n? bildirdiler.
Mu?la?da da ?iddetli ya??? nedeniyle ekili alanlar su alt?nda kald?, trafik aksad?.
Mu?la Meteoroloji ?stasyon M?d?rl??? yetkilileri, AA muhabirine, Mu?la?da son 17 g?nde metrekareye 173.2 kilogram ya??? d??t???n? s?ylediler. Ya???lar?n sal? g?n? etkisini kaybedece?ini belirten yetkililer, vatanda?lar? tedbirli olmas? konusunda uyard?lar. Bu arada, Marmaris-Dat?a karayolunun ??meler mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ula??m g??l?kle sa?lan?yor. Trafik ve Karayollar? ekipleri, ula??m?n aksamamas? i?in yo?un ?aba sarf ediyorlar.
?iddetli ya???a mazgal dayanmad?
Bodrum?da da, ?iddetli ya??? ya?am? olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde ba?layan ve k?sa s?re devam eden ?iddetli ya??? nedeniyle, kent merkezi ve beldelerde, bir?ok ev ve i?yerini su bast?. Baz? i?yerlerinde ?nemli ?apta maddi hasar olu?tu.
?iddetli ya??? nedeniyle il?ede baz? dereler ta?t?. Hilmi Oran Meydan?, ?Barlar Soka??? olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi, Sanatokulu ve ??kuyular caddeleri ile Omurca Dere Sokak?ta r?gar ile mazgallar?n yetersiz kalmas? nedeniyle su, yakla??k 40-50 santimetre y?kseldi. ?iddetli ya???, trafikte de aksamalara neden oldu.
Yetkililer, kentin baz? b?l?mlerinde k?sa s?reli elektrik kesintileri oldu?unu bildirdiler.
Bodrum Belediye Ba?kan? Mazlum A?an, ?iddetli ya????n Bodrum?un Torba mevkisinde baz? ev ve otellerde su bask?nlar?na neden oldu?unu, ekiplerin bu b?lgede ?al??malar?n? aral?ks?z s?rd?rd???n? kaydetti. A?an, Torba?da baz? ana ve ara yollar?n suyun y?kselmesi nedeniyle trafi?e kapand???n?, ekiplerin ?al??mas? sonucu bu yollarda trafi?in normale d?nd???n? belirtti.
?Altyap?n?n yetersiz oldu?unu? s?yleyen vatanda?lar ise ev ve i?yerlerini basan sular? kendi imkanlar?yla tahliye ettiler.
Trakya?da da ya??? s?r?yor
Edirne, K?rklareli ve Tekirda??da sa?anak ya??? aral?klarla devam ediyor.
?ark?y il?esinde, sa?anak ya??? nedeniyle Camikebir Mahallesi?nde sular alt?nda kalan evlerde su tahliye i?lemleri s?r?yor. Malkara il?esindeki sel bask?n?ndan zarar g?ren evlerde hasar tespit ?al??mas? yap?l?yor.
Hayrabolu il?esinde ise derenin ta?mas? sonucu sular alt?nda kalan tar?m arazilerindeki sular ?ekilmeye ba?lad?.
Beldede yakla??k 100 evi su bast???n? ifade eden Sultank?y Belediye Ba?kan Vekili Selahattin Ba? da, ?G?revli ekiplerimiz 24 saat ?al??arak, evlerdeki sular? tahliye etmeye ?al???yor. Beldemize ait ve d??ar?dan ?zel olarak kiralad???m?z 8 vidanj?rle su tahliye ?al??malar?m?z devam ediyor? dedi.
?te yandan, Tar?m Kredi Kooperatifleri Birli?i Birinci B?lge M?d?r? Yusuf Ye?il de sa?anak ya??? sonucu kooperatif binas?n?n bodrum ve giri? kat?n?n sular alt?nda kald???n?, buradaki evrak, ar?iv ve elektronik malzemelerin hasar g?rd???n?, zarar?n en az 150 ila 200 bin YTL oldu?unu s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net