ABAK?S

 • T?rkiye?deki kullan?c? say?s?n?n 1 milyonu, de?erinin ise 10 milyar dolar? a?t??? ?u g?nlerde Zuckerberg?in Facebook?u, ?yelerinin ?zel bilgilerini para kar??l???nda reklam ?irketleriyle payla?abilece?ini a??klad?.


  T?rkiye?deki kullan?c? say?s?n?n 1 milyonu, de?erinin ise 10 milyar dolar? a?t??? ?u g?nlerde Zuckerberg?in Facebook?u, ?yelerinin ?zel bilgilerini para kar??l???nda reklam ?irketleriyle payla?abilece?ini a??klad?. Buna benzer bir ifade, Facebook?a kaydolmak i?in onaylad???m?z s?zle?mede zaten var. Yani kullan?c? bilgilerini satmak i?in kullan?c?lardan tekrar izin almalar?na gerek yok. ?yleyse bu a??klamadan nas?l bir anlam ??kartmak gerek?
  Bir hafta kadar ?nce Facebook yeni reklam platformu Social Ads?i (Sosyal Reklamlar) tan?tt?. Social Ads, Facebook ?yelerinin ilgi duyduklar?n? belirttikleri ?r?nlerin reklamlar?n?n, pazarlamac?lar taraf?ndan kullan?c?lar?n resimlerine ili?tirilmesine olanak tan?yor. Social Ads, bir gece i?erisinde mahremiyetlerinin ihlal edildi?ini iddia eden kullan?c?lardan binlerce protesto e-postas? gelmesine yol a?m?? ve Zuckerberg, Facebook kullan?c?lar?ndan ?z?r dilemek zorunda kalm??t?.
  Bu son a??klamayla Facebook kullan?c? bilgilerinin reklam ama?l? kullan?m? konusunda kararl? oldu?unu ortaya koyarken, kullan?c? bilgilerini satabilece?i olas? m??terilere de ?Tekliflerinizi haz?rlay?n? dercesine g?z k?rpm?? oldu.
  ??e bir de reklamc?lar a??s?ndan bakal?m. Facebook, reklamc?lara kullan?c?lar?n al??kanl?klar?n?, zevklerini, politik g?r??lerini ve daha pek ?ok ayr?nt?y? sunan alt?n yumurtlayan bir tavuk. K???k firmalar?n bu bilgilere kar??l?k istenecek paray? ?deyemeyece?i (Facebook s?r?mden kazanmay? d???nmedi?i s?rece) ortada. Ancak e-posta kutular?m?z? doldurmaya yetecek kadar ?ok b?y?k firma var. Her 10 bin e-posta bir m??teri olarak m? d?n?yor? ?yleyse bo?ver 9 bin 999?u, ne yaparsa yaps?n e-postalarla. Kullan?lan bant geni?li?i, harcanan enerji, yarat?lan say?sal kirlilik kimin umurunda!..
  e-posta adresinize gelen hurda e-postalar?n, sa?ma reklamlar?n daha fazlas?na kendinizi haz?rlasan?z iyi olur. Varsayal?m sadece 50 ?irket Facebook?tan kullan?c? bilgilerini sat?n ald?. Her birinin g?nl?k 2 e-posta g?ndermesi durumunda silinecek e-posta say?s? g?nde 100 artm?? olur. Bu e-postalar?n her biri (reklam i?erikli olduklar?ndan genelde bolca resimli olacaklar? i?in) ortalama 500 kilobyte olsun. Bu demektir ki Facebook kullan?c?s? ba??na 50 megabyte veri. T?rkiye?deki 1 milyon Facebook kullan?c?s?n? d???necek olursak, toplam kullan?lacak bant geni?li?i yakla??k 48 terabyte eder. (1 terabyte=1024 gigabyte=1048576 megabyte.) B?y?k olas?l?kla ger?ek rakamlar burada verdi?im rakamlar? a?acakt?r.
  Bu duruma kar?? yap?labilecekler belli: Ya e-posta kutunuzu dolduran reklamlarla ya?amaya al??acaks?n?z, ya da Facebook?a elveda diyerek nispeten daha ferah bir posta kutusuna kavu?acaks?n?z.
  ...
  AMD Phenomlar raflarda

  Uzun s?redir beklenen AMD?nin ve d?nyan?n ilk do?al 4 ?ekirdek destekli masa?st? i?lemcileri Phenomlar raflarda. Yeni i?lemciler AM2 soketleri ile uyumlu ama tam kapasite yararlanmak i?in yeni AM2+ soketini destekleyen AMD?nin, 770 ve 790X veya 790FX yonga setli anakartlardan birini kullanmak gerekiyor. Bilindi?i ?zere 790FX 4 adet Crossfire yapmaya izin veriyor ve b?ylece, en iyisini isteyenlerin ?ncelikli tercihi olacak. 770 ise giri? seviyesi makinelerde tercih edilecek.
  ...
  Mac OS X i?in kritik g?ncelleme

  Apple, Mac OS X i?in 10.5.1 g?ncellemesini yay?nlad?. 10.5.1 g?ncellemesiyle AirPort, Back to My Mac, iCal, Firewall, Finder ve Time Machine gibi programlarda bulunan 41 adet g?venlik a???? giderildi. Onar?lan a??klar aras?nda en fazla ?nem ta??yan? ise, Finder ile dosya ta??rken hedef dizinle herhangi bir ?ekilde ba?lant?n?n kesilmesi halinde ciddi ?ekilde veri kayb?na yol a?an hata. Bu, a??k ta??ma i?leminin ?ta??nd?? onay? almadan verileri diskten silmesinden kaynaklan?yordu.
  ...
  YouTube?da kalite y?kselecek

  YouTube, videolar? daha y?ksek ??z?n?rl?kte yay?nlayacak. Y?klenen videolar sunucularda orijinal halleriyle saklan?rken, YouTube bu videolar? yeniden ??z?mleyerek oynatt??? i?in, kalite kay?plar? ya?an?yordu. YouTube?un kurucular?ndan Steve Chen?in a??klamas?na g?re; yeni geli?tirilen ?YouTube Player?, Internet bant geni?li?imizi test ederek en iyi ??z?m? sunmay? ama?layacak. ?YouTube Player??n 3 ay i?inde kullan?c?ya sunulmas? bekleniyor.
  G?khan Bayram
  www.evrensel.net