?Planlar?m?z haz?r?

Fenerbah?e Teknik Direkt?r? Zico, ?ampiyonlar Ligi ve ligde yapacaklar? zorlu ma?lar i?in planlar?n?n haz?r oldu?unu s?yledi.


Fenerbah?e Teknik Direkt?r? Zico, ?ampiyonlar Ligi ve ligde yapacaklar? zorlu ma?lar i?in planlar?n?n haz?r oldu?unu s?yledi.
Samand?ra?daki tesislerde antrenmandan sonra bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan Brezilyal? teknik adam, zor ma?larla ilgili b?t?n olas?l?klar? d???nd?klerini ve planlar? haz?r tuttuklar?n? belirtti.
Her ma??n ayr? bir hikayesi oldu?unu ifade eden Zico, ?Elbette ki haz?r?z. Unutmayal?m, her ma? ayr? bir hikayedir. Alaca??m?z o anl?k kararlar da olabilir. Bazen i?ler istedi?iniz gibi gitmeyebilir. ?u ana kadar olabilecekleri kafam?zdan ge?irip her ?eye haz?r durumda bekliyoruz. Umar?m ki bundan sonra da b?yle g?zel bir ?ekilde devam edecek. S?k?nt?l? durumlardan da birlikte ??kmak zorunday?z? diye konu?tu.
?u anda sadece Ankaraspor ma??n? d???nd???n? kaydeden Brezilyal? teknik adam, ?ampiyonlar Ligi?nde kalan iki ma?tan 2 puan almalar? durumunda gruptan ??kma hedefini ger?ekle?tireceklerini kaydederek, ?Hedefimiz her zaman i?in teker teker gitmek ve ba?ar?l? sonu?lar? almak. Fenerbah?e gibi bir tak?ma hep en iyisini elde etmeye ?al??mak yak???r. Milano?dan da en iyi skoru almaya ?al??aca??z. Her ma?a kazanma parolas?yla ??k?yoruz? dedi.
G?khan?a ?vg?
(A) Milli Futbol Tak?m??n?n Avrupa ?ampiyonas? Eleme Grubu?nda Norve??i yendi?i ma?taki performans?yla be?enilen Fenerbah?eli futbolcu G?khan?? ?ven Zico, futbolcusuna ayn? zamanda tavsiyelerde de bulundu.
Sar?-lacivertli futbolcunun, milli tak?m?n sa? kanad?n? hareketlendirdi?ini ve al?nan skorda b?y?k pay?n?n oldu?unu ifade eden Brezilyal? teknik adam, ?al??mas?n? ?imdi oldu?u gibi s?rd?rd??? taktirde gelece?inin parlak oldu?unu vurgulad?.
Zico ??yle devam etti: ?Umar?m ki bundan sonra da her ?ey onun i?in g?zel bir ?ekilde geli?ir. Kendini geli?tirdi, Fenerbah?e gibi bir tak?mda ilk 11?de oynamaya ba?lad?, sonra milli tak?ma ??kt?. Bunlar?n hepsini ortaya koydu?unuzda G?khan??n ne kadar ba?ar?l?, gelece?i parlak bir oyuncu oldu?unu g?r?yoruz.
G?khan ?u anda kalitesini g?sterdi. Fakat bu noktada G?khan??n da bilmesi gereken bir ?ey var. Futbolcular belli noktaya kadar ??kar ve en ?st seviyeye ula??rlar. Ondan sonra b?y?k futbolcu olabilmek i?in o seviyeden sonra ?al??may? b?rakmamak gerekiyor. Her zaman i?in ilk ba?taki iste?inizi sonuna kadar devam ettirmeniz gerekiyor. Onu ma?larda izleyenler, fizik kondisyon, yard?mla?ma, pozisyon alma olarak, harika oldu?unu g?receklerdir. Ama her zaman i?in ?al??maya ihtiyac? var. Performans?n?n en y?ksek noktas?nda oldu?unda bile kendini geli?tirmeye devam etti?i m?ddet?e mevkisinin en iyileri aras?nda olaca??n? g?recektir. ?al??mas?n? s?rd?r?rse gelece?ini parlak olarak g?r?yorum.?
Milli tak?m yorumu
Millilerin, Norve? kar??s?nda etkili bir oyun ortaya koyarak ?adeta parlad???n?? ifade eden Zico, Bosna-Hersek ma??ndan da ba?ar?yla ayr?laca??na inand???n? s?yledi.
(A) Milli Futbol Tak?m??n?n grup ma?lar?n?n ba??ndan bu yana hep kendisine ba??ml? olarak m?cadele etti?ini anlatan Brezilyal? ?al??t?r?c?, ?Bu noktada da ba?ar?l? oldu. Norve? ma??nda futbolcular kendilerine g?venle oynad?. Adeta saha i?inde parlad?lar. B?y?k bir avantaj yakalad?lar. Son ma?tan da umar?m galibiyetle ayr?l?r ve Avrupa ?ampiyonas??na giderler. ?imdi daha dikkatli olmalar? gerekiyor. En k???k hatalar?n b?y?k sonu?lar do?uraca??n? bilerek en iyi sonucu alacaklard?r? ?eklinde konu?tu.
Zico, milli tak?mda forma giyen Fenerbah?eli oyuncular?n performanslar?ndan da memnun oldu?unu belirterek, ?Onlar?n g?zel performans?n? g?rd?k?e ben hocalar? olarak gurur duyuyorum? dedi.
Milli ma?lar nedeniyle lige verilen aran?n sakatl?klar? bulunan oyuncular?n durumlar?n?n d?zelmesi a??s?ndan iyi oldu?unu kaydeden Fenerbah?e Teknik Direkt?r?, ?u an tak?mla ?al??an her oyuncunun y?zde 100 haz?r oldu?unu bildirdi. (SPOR SERV?S?)
Alex ve Kezman idmanda

Fenerbah?e, S?per Lig?in 13. haftas?nda Ankaraspor ile yapaca?? ma??n haz?rl?klar?n? bir g?nl?k iznin ard?ndan s?rd?rd?.
?nceki g?n izin yapan sar?-lacivertliler, d?n sabah Samand?ra?daki tesislerde bir araya gelerek g?n?n ilk ?al??mas?n? yapt?.
Teknik direkt?r Zico y?netiminde ger?ekle?tirilen ve yakla??k 1.5 saat s?ren antrenmanda sar?-lacivertliler ?s?nman?n ard?ndan, dar alanda isabetli pas ve dayan?kl?l?k ?al??malar? yapt?. Sar?-lacivertliler, antrenman?n son b?l?m?nde Necati?nin korudu?u kaleye ?ut att?.
Fenerbah?e?de sakatl??? nedeniyle bir s?redir tek ba??na ?al??an Alex, d?nden itibaren tak?m ?al??malar?na kat?lmaya ba?lad?. Antrenman?n tamam?nda bulunan Brezilyal? futbolcunun durumunun iyi oldu?u bildirildi.
Sakatl?klar? nedeniyle tedavileri s?ren kaleci Serdar ve G?rhan??n yer almad??? antrenmana, milli tak?mlarda bulunan oyuncular kat?lmad?.
Kart cezas? nedeniyle Bosna-Hersek ma??nda oynayamayaca?? i?in (A) Milli Futbol Tak?m??n?n kamp?ndan ayr?lan kaleci Volkan, sabahki ?al??mada yer almad?.
Bu arada ?ut ?al??mas? s?ras?nda sa? ayak bile?inden sakatl?k ge?iren Edu, saha i?inde yap?lan tedavinin ard?ndan ?al??mas?na devam etti.

Kezman ko?u yapt?
Sa? dizindeki sakatl??? nedeniyle Katar?da atroskopi yap?lan ard?ndan da tedavisini ?lkesi S?rbistan?da s?rd?ren Kezman ?stanbul?a d?nd?. Antrenmanda tak?mla birlikte ko?u idman?na kat?lan Kezman, daha sonra antren?r ?nder ?zen y?netiminde tak?mdan ayr? ?al??malar yapt?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net