Hac? Y?ld?z da Trabzonspor ba?kanl???na aday

Trabzonspor?da aral?k ay?nda yap?lacak ola?an genel kurul ?ncesi i? adam? Hac? Y?ld?z, ba?kanl??a aday oldu?unu resmen a??klad?.


Trabzonspor?da aral?k ay?nda yap?lacak ola?an genel kurul ?ncesi i? adam? Hac? Y?ld?z, ba?kanl??a aday oldu?unu resmen a??klad?.
Y?ld?z, bir restoranda d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, Trabzonspor ba?kanl???na resmen aday olmaktan b?y?k gurur duydu?unu belirterek, ?Aday olmam?n en b?y?k nedeni T?rk futbolunun amiral gemisi olan Trabzonspor?umuzun i?inde bulundu?u durumdur. Taraftar?n ba?? dik, gururla ve onurla pe?inden gidece?i bir kul?p ve tak?m s?z? veriyorum? dedi.
En b?y?k projelerinin Trabzonspor Koleji, Trabzonspor Kamp E?itim Merkezi ve Trabzonspor TV?yi hayata ge?irmek oldu?unu ifade eden Y?ld?z, ??yle devam etti:
?Bu do?rultuda kul?p performans?n? art?rmay? hedeflerken, yeni de?erler ve Trabzonspor formas?n?n a??rl???n? kald?racak isimlerle de tak?m performans?n? art?rman?n ?al??mas? i?inde olaca??z. Bug?ne bakt???m?zda Trabzonspor?un ?nce ?ampiyonluklar? unutturulmaya ?al???ld?. G?n?llerin ?ampiyonu yak??t?rmas? ile Trabzonsporlular?n gururlar? ok?an?rken, asl?nda infialimiz engellendi. Trabzonspor?un hem marka de?eri d???r?ld?, hem de b?y?kl??? tart???l?r hale geldi. Bunlar?n hepsi Trabzonspor?un rakiplerinin sistemli ?al??mas?n?n ?r?n?d?r.?
Sadece Trabzonspor Kul?b? ba?kanl???na talip olmad?klar?n? kaydeden Y?ld?z, ?Biz ayn? zamanda bu b?y?k camiay? yeniden aya?a kald?rmaya da talip olduk. ??nk? biz bu memleketin yeti?tirdi?i ve bu memleketin k?lt?r? ile yo?rulmu? ki?ileriz. Sorunlar? ??zecek bir ekiple Trabzonspor?un bize katt??? de?erleri, bu b?y?k camiaya hizmet ederek ?demeye talibiz. Biz ge?mi?i yarg?layarak de?il, ge?mi?ten dersler ??kartarak gelece?i planlamaya ve ba?ar?ya talibiz? diye konu?tu.
Y?ld?z, Akyaz??daki stat projesine kar?? ??kt???n? ve H?seyin Avni Aker Stad??n?n Be?ikta? ?n?n? Stad? ?rnek al?narak yenilenmesinin daha do?ru oldu?unu belirtti.
Aral?k ay?nda yap?lacak ola?an genel kurulda, daha ?nce ?brahim Hac?osmano?lu adayl???n? a??klam??t?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net