T?m y?nleriyle Abidin Dino SSM?de

Sak?p Sabanc? M?zesi, 24 Kas?m-27 Ocak tarihleri aras?nda kap?lar?n? Abidin Dino sevenler i?in a?acak.


Sak?p Sabanc? M?zesi, 24 Kas?m-27 Ocak tarihleri aras?nda kap?lar?n? Abidin Dino sevenler i?in a?acak. ?Abidin Dino-Bir D?nya? isimli sergide, karikat?rist, ill?strat?r, dekorat?r, sinemac?, tiyatrocu ve yazar Abidin Dino?nun zengin d?nyas? t?m y?nleriyle izlenebilecek. Genel konsepti Ferit Edg?, Samih R?fat ve Nazan ?l?er taraf?ndan tasarlanan sergi, ?l?m?nden 14 y?l sonra Abidin Dino?nun ya?am?n? ve sanat?n? t?m y?nleriyle g?zler ?n?ne sermeyi ama?l?yor. Dino?nun y?zlerce yap?t?, foto?raflar? ve ya?am?n?n de?i?ik evrelerini yans?tan dok?manlar?n yer alaca?? sergide, sanat??n?n ya?am ?yk?s? kendi a?z?ndan ve kaleminden aktar?lacak. Sergi, Abidin Dino?nun d?nyas?n? oldu?u kadar, sanat??n?n s?zc?klerle, ?izgilerle, renklerle ve bi?imlerle tan?kl?k etti?i 20. y?zy?l?n ?alkant?l? d?nyas?n? da anlatacak.
Abidin Dino kimdir?
Sanat d?nyas?na 16 ya??nda karikat?rle giren ve ya?am?n?n sonuna dek yazmay? s?rd?ren sanat??, T?rkiye ve Fransa?da ge?en 80 y?ll?k ya?am? boyunca yazd?klar? ve ?izdikleriyle k?lt?r sanat d?nyas?nda ?nemli izler b?rakt?. Hen?z 20 ya??ndayken 5 ressam arkada??yla birlikte ?D Grubu?nu kuran Dino, 22 ya??nda Sovyetler Birli?i?ne giderek y?netmen Sergey Yutkevi??in ekibiyle sinema ?al??malar? yapt?. Paris?te, Pablo Picasso, Tristan Tzara, Andre Malraux ve Gertrude Stein gibi ?nemli sanat??larla ?al??ma f?rsat? bulan Dino, T?rkiye?ye d?nd?kten sonra ressam arkada?lar?yla ?Liman Grubu?nu kurdu ve Ses, Yeni Ses, Servet-i F?nun, Yeni Edebiyat gibi dergilere katk?da bulundu. Siyasal bask?lar alt?nda ?al??may? s?rd?r?rken Anadolu?nun ?e?itli yerlerine s?rg?ne g?nderilen Dino, bu y?llarda yaz?lar?n?n yan? s?ra heykeller yapt?, tiyatro oyunlar? ve senaryolar kaleme ald?. Ya?am?n?n son 25 y?l?n? Paris?te ge?iren sanat??, ba?ta Paris olmak ?zere Avrupa?n?n bir?ok kentinde sergiler a?t?; eserleri b?y?k ilgiyle kar??land?. ?Goal? adl? uzun metraj belgesel filmi, 1966 y?l?nda British Academy taraf?ndan Robert Flaherty Belgesel ?d?l??ne lay?k g?r?ld?. Dino, 1979 y?l?nda Frans?z Plastik Sanatlar Birli?i Onursal Ba?kanl????na se?ildi. T?rkiye?de bir?ok ki?isel ve karma sergi a?an Dino, 1993 y?l?nda Paris?te kalp yetmezli?inden hayat?n? kaybetti. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net