G?n?m?z?n en iyi lavtac?s?ndan ?zel bir konser

Lavta, Vihuela, Barok gitar gibi erken d?nem enstr?manlar?n g?n?m?zdeki en ?nemli temsilcilerinden biri say?lan Hopkinson Smith, Akbank Sanat sahnesinde.


Lavta, Vihuela, Barok gitar gibi erken d?nem enstr?manlar?n g?n?m?zdeki en ?nemli temsilcilerinden biri say?lan Hopkinson Smith, Akbank Sanat sahnesinde. M?zik ele?tirmenlerince ?g?n?m?z?n en iyi lavtac?s?? diye adland?r?lan, bir?ok alb?m?yle Diapason D?Or, Choc du Monde de la Musique, Grand Prix Du Disque gibi prestijli m?zik ?d?llerini kazanan Hopkinson Smith, bug?n saat 20.00?de Akbank Sanat?ta konser vermeye haz?rlan?yor.
Smith, konseri ?ncesinde ger?ekle?tirece?i at?lye ?al??mas? ile dinleyenleriyle bulu?uyor. At?lye ?al??mas?n? izlemek isteyenler bu faaliyetten ?cretsiz olarak yararlanabiliyor.
Hopkinson Smith kimdir?
1946?da New York?ta d?nyaya gelen Smith, 1972?de Harvard?dan onur derecesi ile mezun olur. Ertesi y?l Avrupa?ya giden sanat??, Emilio Pujol ile Katalonya?da, Eugon Dombois ile ?svi?re?de e?itimine devam eder. ?lerleyen y?llarda aralar?nda Hesperion XX gibi erken d?nem oda m?zi?i topluluklar?n?n da oldu?u say?s?z projede yer al?r. 1980?lerin ortas?ndan bug?ne neredeyse tamamen solo repertuvar?n? geli?tirmeye y?nelen sanat?? erken d?nem telli enstr?manlar? ile Astr?e i?in yapm?? oldu?u kay?tlarla ?nemli ?d?ller kazan?r. Bu kay?tlarda fidel ve barok gitara ?spanyol m?zi?inde yer veren Smith Barok ve R?nesans d?nemlerinden Frans?z lavta m?zi?ine yer vermesinin yan? s?ra, 17 y?zy?l. ?talyan ve Alman y?ksek d?nem barok m?zi?inden de eserlere yer verir. Do?u ve Bat? Avrupa?da ustal?k s?n?flar? ger?ekle?tiren Smith, Kuzey ve G?ney Amerika?dan Japonya?ya kadar bir?ok ?lkede konserler veriyor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net