OPEC?te dolar resti

Petrol fiyatlar?ndaki ?a??r?? art??lar ve ba?ta ABD olmak ?zere Bat?l? ?lkelerin ??retimi art?r?n? bask?lar? nedeniyle 47 y?ll?k tarihinde liderler d?zeyinde 3. kez bulu?an Petrol ?hra? Eden ?lkeler ?rg?t??n?n (OPEC), Suudi Arabistan??n ba?kenti Riyad?daki doruk toplant?lar?na,


Petrol fiyatlar?ndaki ?a??r?? art??lar ve ba?ta ABD olmak ?zere Bat?l? ?lkelerin ??retimi art?r?n? bask?lar? nedeniyle 47 y?ll?k tarihinde liderler d?zeyinde 3. kez bulu?an Petrol ?hra? Eden ?lkeler ?rg?t??n?n (OPEC), Suudi Arabistan??n ba?kenti Riyad?daki doruk toplant?lar?na, ?petrol?n dolar ?zerinden fiyatland?r?lmas?na son verilmesi? ?nerisi damgas?n? vurdu.
OPEC?in hafta sonu boyunca devam eden toplant?lar?nda, ?petrol?n, art?k dolar ?zerinden fiyatland?r?lmamas??, farkl? ?lkeler taraf?ndan dillendirilse de bu konudaki en net ?neri, n?kleer program? nedeniyle Bat? bask?s? alt?nda olan ?ran?dan geldi. D?nyan?n ???nc? ve OPEC?in ise ikinci b?y?k petrol ?reticisi olan ?ran??n Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, Riyad?daki OPEC doruk toplant?lar?n?n kapan???nda gazetecilere yapt??? a??klamada, ?OPEC ?yelerini, petrol? dolar ?zerinden fiyatland?rmaktan vazge?meye? ?a??rd?.
Dolar?n, uluslararas? piyasalarda son d?nemde s?rekli de?er kayb?na u?ramas?; bir yandan OPEC ?yelerinin sat?n alma g?c?n? zay?flat?rken, di?er yandan petrol varil fiyat?n?n 100 dolara yakla?mas?na da yard?mc? oluyor.
De?ersiz ka??t par?as?
A??klamas?nda, Amerikan dolar?n? ?de?ersiz ka??t par?as?? diye nitelendiren Ahmedinecad, ?Petrol?m?z? al?yorlar ve bize de?ersiz bir ka??t par?as? veriyorlar? dedi.
?ranl? lider, OPEC?in, dolar fiyatland?rmas?ndan vazge?mesi konusunu, OPEC doruk toplant?lar?n?n ikinci g?n?nde ?ABD ?ran?a sald?r?rsa, petrol fiyat? 200 dolar? ge?er? diyen Venez?ella Devlet Ba?kan? Hugo Chavez ile g?r??ece?ini de ifade ederken, d?n k?sa bir ?al??ma ziyareti i?in Tahran?a giden Venez?ella?n?n halk?? lideri ise yine OPEC kapan???nda, ??mparatorluk (ABD) dolar?n?n devri bitiyor? ifadelerini kulland?.
D?viz sepeti ?nerisi
?te yandan Riyad?daki haber kaynaklar?na g?re OPEC doruk toplant?lar?, ?ran ile Venez?ella?n?n dolar resti ?zerinden ?b?l?nm??l?k havas?? ile sona erdi.
Venez?ella ile ?ran??n ba??n? ?ekti?i OPEC ?yeleri, ABD ve di?er Bat?l? ?lkelerin ??retimi art?r?n? ?a?r?lar?na olumsuz yan?t verirken, ?zellikle ?ran?? sald?r? sopas?yla tehdit eden ABD?ye kar??, ?dolardan ?ekilme? kozunu oynuyor. Tahran ile Caracas, petrol?n dolar ?zerinden de?il, bir ?d?viz sepeti? ?zerinden fiyatland?r?lmas?n? istiyor. Ancak d?nyan?n ve OPEC?in bir numaral? ?reticisi ve Amerikan m?ttefiki Suudi Arabistan, ?rg?t i?erisinde son d?nemde geli?en bu tutuma a??ktan muhalefet ediyor. Zira bu nedenle ?ran ile Tahran??n ?d?viz sepeti? ?nerisi, OPEC?in kapan?? deklarasyonunda yer almad?. Bunun yerine, ?OPEC?in, Bat?l? ?lkelere ?uygun? petrol arz?na devam edece?i? ifade edildi.
Di?er taraftan, petrol?n d?viz sepeti ?zerinden fiyatland?r?lmas?n? isteyen baz? OPEC ?yelerinin, konuyu aral?k ay?n?n ilk haftas? Birle?ik Arap Emirlikleri?nde g?r??ecekleri de bildirildi. G?r??melere, Venez?ella ile ?ran??n yan? s?ra Ekvador?un da kat?lmas? bekleniyor. BAE?deki toplant?ya Libya?n?n kat?labilece?i de gelen haberler aras?nda. (DI? HABERLER)
Chavez yeniden Tahran?da

Venez?ella?n?n Amerikan kar??t? Devlet Ba?kan? Hugo Chavez, ABD bask?s? alt?ndaki ?ran?? 7. kez ziyaret etti. Petrol ?hra? Eden ?lkeler ?rg?t??n?n (OPEC) Suudi Arabistan?daki doruk toplant?s?ndan sonra k?sa bir ?al??ma ziyareti i?in Tahran?a giden Chavez, ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad taraf?ndan s?cak bir ?ekilde kar??land?. ?ki liderin resmi kar??lama t?reninden sonra yapt?klar? g?r??meye, iki ?lkenin d??i?leri, petrol, sanayi ve ula?t?rma bakanlar? da kat?ld?.
8 y?ll?k devlet ba?kanl??? s?resince ?ran?? 7. kez ziyaret eden Chavez, bu ziyaretlerden 4??n? Haziran 2005?te g?reve gelen Ahmedinecad d?neminde yapt?. Ahmedinecad da Venez?ella?ya 2.5 y?lda 3 kez gitti. Amerikan kar??tl??? paydas?nda bulu?an iki ?lke, son y?llarda siyasi ve ekonomik alanda i?birli?ini geli?tiriyor. ?ran??n, Venez?ella?n?n petrol ve otomotiv sekt?r?ne yapt??? yat?r?m 1 milyar dolara ula??rken, Venez?ella da ?ran??n n?kleer program?na destek veriyor ve BM G?venlik Konseyi?nin ald??? yapt?r?m kararlar?na kar?? ??k?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net