Nicolas Sarkozy?ye d?rt koldan ku?atma

Fransa?da demiryolu ile kamu ta??mac?l???nda ?al??an i??i ile emek?ilerin, Paris?in ?reform? sald?r?s?na kar?? ge?en ?ar?amba g?n? ba?latt??? grev s?rerken, ?lkedeki memurlar?n da bug?n bir g?nl?k greve ??kmas? bekleniyor.


Fransa?da demiryolu ile kamu ta??mac?l???nda ?al??an i??i ile emek?ilerin, Paris?in ?reform? sald?r?s?na kar?? ge?en ?ar?amba g?n? ba?latt??? grev s?rerken, ?lkedeki memurlar?n da bug?n bir g?nl?k greve ??kmas? bekleniyor. ?niversite ??rencilerinin, ??zerlik? ad? alt?nda ?zelle?tirmelere kar?? ger?ekle?tirdikleri i?gal, boykot ve eylemlerin de s?rd??? ?lkede bug?n, ??retmenler, postac?lar, baz? sa?l?k ?al??anlar? ve di?er kamu ?al??anlar?n?n da bir g?nl?k greve gitmesi bekleniyor.
Demiryolu ve toplu ta??ma ara?lar?ndaki greve kat?l?m oran?n?n giderek d??mesine ra?men, ?zellikle b?y?k kentlerde ?ehirler aras? tarifeli seferler ?nemli ?l??de aks?yor.
Fransa?da 1995 y?l?nda demiryolu ve toplu ta??ma ara?lar?nda ba?lat?lan ve ?? hafta s?ren grev, d?nemin ba?bakan? Alain Juppe?nin istifas?na yol a?m??t?.
Sarkozy: Siyasi ?eki?me
?te yandan Paris y?netiminin emek?i d??man? sald?r? plan?na kar?? topyek?n isyan bayra??n? ?eken i??i, emek?i ve ??rencilerin taleplerine kar??n, h?k?met geri ad?m atm?yor. Konuya ili?kin en son d?n bir a??klama yapan Fransa?n?n sa?c? Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, grevleri, ?h?k?met ile sendika militanlar? aras?ndaki siyasi ?eki?me? olarak nitelendirirken, ?Bu, yeni Fransa ile eski Fransa aras?ndaki ?at??mad?r? dedi.
Ula??m grevinin sona erdirilmesini isteyen baz? Frans?zlar ise ?nceki g?n ba?kent Paris?te eylem yapt?. G?steriye kat?lan yakla??k 8 bin ki?i, h?k?met lehine sloganlar att?.
Sendikalar aras?nda ayr?l?k
Bu arada demiryolu sendikalar? aras?nda, grevi devam ettirme konusundaki ayr?l?klar, g?n ge?tik?e su y?z?ne ??k?yor.
Grevin sona erdirilmesini talep eden sendikalar?n ba??nda, CFDT ile CFTC geliyor. CGT de bu iki sendikan?n tutumuna destek veriyor.
Di?er sendikalar, grevin ikinci haftas?nda da devam ettirilmesi ve Paris?in geri ad?m atmaya zorlanmas? gerekti?ini vurgularken, bu sendikalar, grevin sona erdirilip h?k?metle masaya oturulmas?ndan yana.
Nitekim Sarkozy de, ge?en hafta grevin bitirilmesi i?in yapt??? ?a?r?da, sendikalarla ancak grevin sona erdirilmesi durumunda g?r??ebileceklerini ilan etmi?ti.
Grevin devam ettirilmesi konusunun i??ilerin oylamas?na sunuldu?u s?ylenirken, ?lkedeki haber kaynaklar? ise i??ilerin grevi devam ettirmekten yana olduklar?n? bildirdi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net