ABD a?iretleri silahland?racak

ABD?nin, Devlet Ba?kan? General M??erref?in OHAL ilan etti?i Pakistan?da, El Kaide ve Taliban ile m?cadele bahanesiyle ?lkenin kuzeyindeki a?iretleri silahland?rmaya haz?rland??? ??renildi.


ABD?nin, Devlet Ba?kan? General M??erref?in OHAL ilan etti?i Pakistan?da, El Kaide ve Taliban ile m?cadele bahanesiyle ?lkenin kuzeyindeki a?iretleri silahland?rmaya haz?rland??? ??renildi.
ABD?de yay?nlanan ?The New York Times? gazetesinin haberine g?re Amerikan ordusunun yeni ?nerisi, ABD?ye Pakistan?daki askeri varl???n? geni?letme imkan? da sa?layacak. ABD?nin El Kaide?ye kar?? benzer bir stratejiyi Irak?ta direni?in kalesi olarak bilinen El Anbar?da da izledi?ini hat?rlatan NY Times, ?E?er kabul edilirse bu ?neri, Pakistan?daki Amerikan askeri e?itmenlerin varl???n? art?racak ve ?u an b?y?k oranda etkisiz olan paramiliter a?iret gruplar?n? harekete ge?irecek. Yetkililere g?re a?iret milislerine, El Kaide ile Taliban?a kar?? sava?malar? i?in para ?denecek? ifadelerini kulland?.
ABD y?netiminin, Pakistan?da OHAL ilan eden General M??erref?ten, El Kaide?ye kar?? m?cadele konusunda ?h?srana u?rad???? yorumlar? yap?l?yordu. Amerikan medyas?nda ge?en hafta yer alan haberlerde, General?in koltuk derdine d??mesi nedeniyle ABD?ye verdi?i en b?y?k s?z? yerine getirmedi?i ve bunun Washington?da Pakistan ve dolayl? olarak Afganistan?a ili?kin endi?eleri art?rd??? yorumlar? yer alm??t?.
Anbar Modeli
?te yandan haberinde Pakistan?da izlenecek olan ?Anbar Modeli?ne ili?kin ku?kulu noktalara da yer veren NY Times, ?Irak?ta uygulanan bu model, ?zellikle yabanc? sava?lara kar?? m?kemmel bir ba?ar? g?stermi?ti. Ancak, Pakistan?da b?y?k bir Amerikan askeri varl???n?n yoklu?uyla bu i?birli?ine y?nelik ku?kular art?yor? diye yazd?.
Irak?ta izlenen Anbar Modeli dahilinde ABD, S?nni yo?unluklu b?lgede El Kaide ile sava?an a?iretlere silah ve mali yard?m yap?yor. Bu strateji, hem ABD?de hem Irak?ta tart??malara neden olmu?tu.
A?iretlerin silahland?r?lmas?n?n, n?kleer silah sahibi Pakistan?daki siyasi istikrars?zl?k ve ?slamabad h?k?metinin zay?fl???yla do?rudan ili?kili oldu?unu da belirten gazete, ?a?iret ?nerisi?nin ABD ?zel Harekat Komutanl??? taraf?ndan haz?rland???n? da bildirdi. Plan dahilinde, Pakistan?a verilen milyonlarca askeri yard?m?n art?r?laca?? da ??renildi.
?? ?at??ma uyar?s?
Di?er taraftan uzmanlar ise a?iretlerin silah ve paraya bo?ulacak olmas?n?n, Afganistan-Pakistan s?n?r?ndaki ?iddeti k?r?kleyece?i uyar?s?nda bulundu. Amerikan silahlar? ile paras?n?n, sadece El Kaide ile Taliban?a kar?? de?il, b?lgede husumet halindeki a?iretler aras?nda birbirlerine kar?? kullan?lma riskinin bulundu?unu belirten uzmanlar, bu duruma ?lkenin kuzeybat?s?nda ge?en hafta ??kan ?at??malar? ?rnek g?sterdi.
Pakistan??n kuzeybat?s?nda S?nni ve ?ii a?iretler aras?nda patlak veren ve halen devam eden ?at??malarda en az 90 ki?i ?ld?, 100?den fazla ki?i yaraland?. Ge?en aylarda da a?iret ?at??malar?na sahne olan Para??nar kentinde ?lenler aras?nda kad?n ve ?ocuklar?n da bulundu?u belirtildi.
A?iret b?lgesi Kurram??n merkezindeki Para??nar?da, ?iiler ve S?nni gruplar aras?nda ?iddet olaylar? s?k s?k meydana geliyor. Nisan ay?nda da bir ?ii camisine silahl? sald?r?yla ba?layan ?at??malarda yakla??k 50 ki?i ?lm??t?. (DI? HABERLER)
Neo-conlar sava? istiyor

ABD, Pakistan?da El Kaide kar??t? a?iretlerle i?birli?i bahanesiyle bu ?lkedeki askeri varl???n? art?rmaya haz?rlan?rken, Amerikal? neo-conlar ise Pakistan sorunundaki en iyi ?nlemin ?sald?r?? olaca??n? savunuyor. ABD?nin ?nde gelen neo-muhafazakarlar?; F. Kagan ile Michael O?Hanlon, pazar g?n? NY Times i?in kaleme ald?klar? bir makalede, ?ABD?nin yanl?? ellere d??m?? n?kleer silahlara sahip bir Pakistan?a seyirci kalmamas? gerekti?ini? vurgulad? ve ?Bundan ?nce Pakistan??n n?kleer silahlar?na kar?? ?nleyici eyleme ge?ilmeli? dedi.
Neo-conlar ayr?ca, ?Pakistan??n askeri ve siyasi se?kinlerinin ?l?ml? kalarak, modern ve g??l? bir devlet olu?turma isteklerini ortaya koymas? ile birlikte ortaya ??kan manzaran?n ?slam Devrimi ?ncesindeki ?ran?a ?ok benzedi?i? ?ne s?r?ld?. Pakistan istihbarat servislerinde endi?e duymaya yetecek kadar Taliban taraftar? ve Pakistan milliyet?isi bulundu?unu da savunan neo-conlar, ?Bu tehlikelerin i?inde Pakistan h?k?metinin t?mden d??me riski var. ABD, h?k?met tamamen d??meden ?nce hareket etmeli, dolay?s?yla ?l?ml? Pakistan kuvvetleriyle i?birli?i kurmal?? diyerek, eski Ba?bakan Benazir Butto?yu i?aret etti.
Kagan ve O?Hanlon makalede ???z?m? olarak ise, n?kleer silahlar?n Pakistan?dan ??kar?l?p ABD?ye yak?n g?venilir bir noktaya ta??nmas?n? ve bunun h?z ile gizlilik gibi sebeplerden k???k bir uluslararas? i?birli?iyle y?r?t?lmesi gerekti?ini ?nerdi. (DI? HABERLER)
M??erref koltu?u sa?lama ald?

Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in, ikinci darbesinin ard?ndan kendisine yak?n isimleri ba??na ge?irdi?i Pakistan Y?ksek Mahkemesi, s?rpriz olmayan bir kararla General?in yeniden devlet ba?kan? se?ilmesine kar?? yap?lan itirazlar? reddetti.
Ba?savc? Malik Muhammed Kayyum, genelkurmay ba?kanl???n? da y?r?ten M??erref?in, yeniden devlet ba?kan? se?ilmesine kar?? yap?lan 6 ba?vurudan 5?inin reddedildi?ini, di?er ba?vurunun per?embe g?n? g?r???lece?ini belirtti. Avukatlar ise reddedilen 5 ba?vurunun en ?nemlileri oldu?unu s?yledi.
?lkede OHAL ilan etti?i 3 Kas?m?da Y?ksek Mahkeme?de kendisine muhalif yarg??lar? da g?revden alan M??erref, mahkemenin, yeniden se?ilmesinin lehinde karar vermesi halinde genelkurmay ba?kanl???n? b?rakma s?z? vermi?ti. General?in ikinci darbesi, Pakistan?daki en s?k? M??erref kar??t? Y?ksek Mahkeme Ba?yarg?c? Iftihar ?audri?nin, Pervez M??erref hakk?nda ?olumsuz? karar verece?i s?ylentileri ?zerine gelmi?ti. B?y?k ger?eklik pay? bar?nd?ran bu s?ylentiler ?zerine M??erref, ?audri?yi g?revden al?p ?lkedeki onlarca muhalif lider gibi ev hapsine ald?rm??t?.
Bir se?im vaadi daha
Bu arada Y?ksek Mahkeme karar?yla koltu?u sa?lama alan M??erref?in ayr?ca, Pakistan Se?im Komisyonu?na genel se?imlerin 8 Ocak?ta d?zenlenmesini tavsiye edece?i bildirildi. M??erref?e dayanarak ?nceki g?n yay?mlanan h?k?met bildirisinde ?Genel se?imler, 8 Ocak?ta d?zenlenebilir? denildi. Bildiride, ?M??erref?in genel se?im i?in 8 Ocak tarihinin se?ilmesini se?im komisyonuna tavsiye edece?ini a??klad???? belirtildi. Se?im komisyonu daha ?nce, genel se?im tarihinin 21 Kas?m?da a??klanaca??n? duyurmu?tu.
Riyad?a ani ziyaret
Bu arada General?in bug?n Suudi Arabistan?? ziyaret etmesi bekleniyor. Resmi Suudi Arap haber ajans?, internet sitesinde verdi?i haberde, M??erref?in bir ziyaret amac?yla ?lkeye gelece?ini duyurdu. Ancak ani ziyarete ili?kin ayr?nt? verilmedi.
Fakat ?lkesinde ilan etti?i OHAL?i sona erdirmesi ve genel se?imleri tarihinde yapmas? i?in muhalefetten ve di?er ?lkelerden bask? g?ren M??erref?in, Suudi Arabistan ziyaretinde, 1999?da askeri darbeyle devirdi?i ve s?rg?ne g?nderdi?i eski Ba?bakan Navaz ?erif ile g?r??ece?i ?ne s?r?l?yor.
General M??erref taraf?ndan devrilen ve son birka? ayd?r s?k? M??erref kar??tl??? yapan ?erif, ge?en eyl?lde s?rg?nden d?nd??? ?lkesinden, yetkililer taraf?ndan bir u?a?a bindirilerek s?n?r d??? edilmesinden bu yana Cidde?de bulunuyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net