20 Kasım 2007 00:00

?srail?in ?yahudi devleti? inad?

Filistin, ABD?de halen hangi tarihte yap?laca?? belli olmayan Ortado?u Konferans? nedeniyle yo?un diplomasi trafi?ine sahne olurken, ?srail h?k?meti ise uzmanlar?n ba?ar? ?ans? vermedi?i konferans ?n?ne yeni bir engel daha ??kar?yor.

Paylaş

Filistin, ABD?de halen hangi tarihte yap?laca?? belli olmayan Ortado?u Konferans? nedeniyle yo?un diplomasi trafi?ine sahne olurken, ?srail h?k?meti ise uzmanlar?n ba?ar? ?ans? vermedi?i konferans ?n?ne yeni bir engel daha ??kar?yor. ?srail h?k?meti, tarihi ve kat?l?mc?lar? belli olmayan, sadece Annapolis?te d?zenlenece?i ifade edilen konferansta Filistinlilerin, ?srail?i ?Yahudi Devleti? diye tan?mas?n? ?ng?ren tasar?y? d?n g?r??meye ba?lad?.
Filistinli Araplar?n ulusal haklar?n? g?rmezden gelen ve i?gal alt?ndaki topraklarda ya?ayan Araplar? da yok sayan tasar?ya, Filistin Ulusal Y?netimi ise kesin bir dille kar?? ??k?yor.
Bu arada ?srail?in ?yahudi? inad?, ?srail D??i?leri Bakan? Tzipi Livni?nin, Fransa D??i?leri Bakan? Bernard Kouchner ile bas?n toplant?s?nda sarf etti?i ?Herkes iyice anlamal? ki, ?srail devleti Yahudi halk?n?n ulusal anayurdudur? ?eklindeki s?zleri, sorunu yeni bir boyuta ta??maya yetti. ?srailli Araplar?n ulusal taleplerinin son bulmas? gerekti?ini savunan Livni?nin a??klamalar?na ilk tepki g?steren, h?k?metin ilk Arap ?yesi; Bilim, K?lt?r ve Spor Bakan? Galib Macadele, ??srail?in Arap vatanda?lar?n?n k?kleri, devletin kurulmas?ndan ?nceye dayan?yor. Onlar, bu ?lkenin t?m haklar?yla vatanda??d?rlar; vatanda?l?k ve ikamet haklar? tart??maya a??k de?ildir? dedi.
Ra?am Ta?al?dan Ahmed Tibi de Livni?nin ?as?l radikal y?z?n?? g?sterdi?ini ifade ederken, Livni?ye ???i Partisi ile Hada? Partisi?nden de tepki geldi. Irk?? Ulusal Birlik-Ulusal Dinci Parti ittifak? ise Livni?ye destek oldu.
?Annapolis abart?lmamal??
Kas?m sonlar?nda yap?laca?? tahmin edilen konferans ?ncesinde, Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas d?n, ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ile yeniden bir araya gelirken, Abbas??n konferans i?in ayr?ca ABD?ye Filistinli bir heyet g?nderdi?i de ifade edildi. Diplomasi turuna Fransa da dahil olurken, ani bir kararla bug?n M?s?r?a gitme karar? alan Olmert ise ?srail?in ABD patentli konferansa ili?kin yakla??m?n? d?n a??k etti.
Abbas liderli?indeki Filistin y?netimi ile ABD?nin, ?nihai bir deklarasyon? bekledi?i ?srail?in Ba?bakan?, uluslararas? toplant?n?n s?reci harekete ge?irecek bir destek toplant?s? oldu?unu, Filistin taraf?yla ger?ek g?r??melerin, Annapolis sonras?nda ba?layaca??n? s?yledi. Olmert, Abbas ile yapt??? g?r??me ?ncesinde toplanan Bakanlar Kurulu?nda, ?Annapolis ?nemli, ancak ne fazla abart?lmal? ne de gerekti?inden az ?nemsenmeli? dedi.
Olmert-M?barek bulu?mas?
Bu arada s?rpriz Olmert-M?barek bulu?mas?n?n, ?Annapolis ?ncesinde beklentilerin koordinasyonu? diye nitelenirken, ?st d?zey bir ?srailli yetkili, ?srailli Haaretz?e yapt??? a??klamada, ?Olmert?in M?barek?ten, Annapolis Zirvesi?nde yer alacak Arap ?lkeleri ?zerinde, g?r??meler i?in desteklerini her d?zeyde g?stermeleri i?in ikna yetkisini kullanmas?n? isteyece?ini? ifade etti. (DI? HABERLER)
Filistinli kanser hastas? g?z g?re g?re ?ld?!

?srailli ?nsan Haklar? i?in Doktorlar ?rg?t??n?n, g?nlerdir ??l?yorlar? diyerek ?srail?de tedavilerinin sa?lanmas? i?in izin bekledi?i hastalardan 20 ya??ndaki kanser hastas? Filistinli Nail El Kurdi ?nceki g?n ?ld?. Nail El Kurdi, yakla??k 4 ayd?r Gazze?deki evinde, ?srail?in tedavisine izin vermesini bekliyordu.

?G?venlik? tehdidi
?srail Mahkemesi?nin ?evet? demesine ra?men, hastalar?n ?g?venlik? gerek?esiyle giri?ine izin verilmesine itiraz eden ?srail i? istihbarat servisi ?in Bet?in duru?ma ve yaz??malar? aras?nda, El Kurdi ya?am?n? yitirdi.
Gazze?deki ?ifa Hastanesi?nde de testis kanseri tedavisi g?ren El Kurdi i?in ?ifa?n?n imkanlar? yetmemi?, doktorlar?, Tel Aviv?deki hastaneye gitmesini ?nermi?lerdi.
?srailli doktorlar?n da acil t?bbi tedavi almas?, aksi takdirde ?lece?i yolundaki raporlar?na ra?men, ??srail i?in g?venlik tehdidi? olu?turdu?u gerek?esiyle El Kurdi ve di?erleri i?in beklenen izin bir t?rl? ??kmad?.
Ge?en g?nlerde durumu giderek k?t?le?en, hastal??? ci?erlerine s??rayan El Kurdi i?in ?nsan Haklar? i?in Doktorlar ?rg?t?, ?Nail El Kurdi?nin aya?a bile kalkamad???, tek ba??na dola?amad???n?? belirterek, ?B?yle durumdaki bir ki?inin, ?srail i?in nas?l bir g?venlik riski olu?turdu?u? sorusunu y?neltmi?lerdi. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Yine skandal yine TOK

SONRAKİ HABER

Çavuşoğlu: ABD'de FETÖ tutuklamaları başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa