Yine skandal yine TOK

Tunceli?nin Atat?rk Mahallesi?nde 2006 y?l?nda anahtar teslimat? yap?lan TOK? konutlar?, ?imdiden ??r?meye ba?lad?.


Tunceli?nin Atat?rk Mahallesi?nde 2006 y?l?nda anahtar teslimat? yap?lan TOK? konutlar?, ?imdiden ??r?meye ba?lad?. Duruma tepki g?steren ev sahipleri, sorunlara ili?kin yapt?klar? ba?vuruya yan?t verilmedi?ini s?yledi.
AK Parti H?k?meti?nin se?im propagandas? olarak kulland??? TOK? konutlar? ??r?k ??kt?. Yap?m?na 2005 y?l?nda ba?lanan ve 2006 y?l?nda da anahtar teslimat? yap?lan 80 adet konut, aradan bir y?l ge?mesine ra?men d?k?lmeye ba?lad?. ?at?lar? akan, zemin katlar?n? su basan, s?vas? d?k?len konutlarda, yurtta?lar kendi ?abalar?yla eksiklikleri gidermeye ?al???yor. Ekonomik durumlar? iyi olmad??? i?in bu konutlar? tercih eden vatanda?lar?n ?o?u, tadilat fiyat?n?n evin fiyat?n?n y?ksek olmas?ndan yak?n?yor.
?Bu durum bizi huzursuz ediyor?
?lk g?nden sorunlarla kar??la?t???n? belirten konut sakinlerinden Perihan Karg?n, sorunlar? bir?ok kez ilgililere iletmelerine ra?men herhangi bir ??z?m?n yarat?lmad???n? s?yledi. Karg?n, kendi imkanlar?yla da olsa tamir yapamaz durumda olduklar?n? ifade ederek, ?Art?k sorunlar?n i?inde ya?ay?p gidiyoruz. Kimsenin maddi durumu da o kadar iyi de?il ki, kendisi yaps?n bir ?eyler. Evimizi su bas?yor. ?at?lar ak?yor, kap?lar k?r?k. Kendimize ait evimiz olacak diye bor?land?k geldik buraya, ama ?imdi bunlar? ya??yoruz. Ve bu durum bizi huzursuz ediyor? diye konu?tu.
Tunceli?de ge?ti?imiz g?nlerde ya?an ya?mur nedeniyle evini su basan ve evin zemini ?slak oldu?u i?in e?yalar?n? yerle?tiremeyen Ali Ekber Ulu? adl? vatanda?, bu durum kar??s?nda ne yapaca??n? bilmez durumda oldu?unu s?yledi. Ulu?, ?Her taraf? su bast?. Yatak, kanepe, hal?, ne varsa su i?inde kald?. Tesisatlardan da su ak?yor ayn? zamanda. Bir yerden s?k?yoruz di?er taraftan ak?yor. Evin zemininde ?imento diye bir ?ey yok, hepsi kum. B?yle ?ey mi olur?? dedi.
?at?ya kova ve le?en takviyesi
?at? akt??? i?in evlerindeki kova ve tencereleri suyun akt??? yere koyduklar?n? belirten ?eng?l Karata? adl? vatanda? ise ?unlar? dile getirdi: ?Kanalizasyon hatlar?nda sorun var, la??m kokuyor her taraf. Elektrik kablolar? d??ar?da. ?evre d?zenlemesi yok. Kap?lar ?atlak ve do?ramalar? iyi de?il. Tuvalet ve banyolar?m?z ak?yor. Su borular? ka? kez patlad?. Yolumuz yok. Ya?mur ya?d???nda su i?eri giriyor, ?amur i?eri giriyor. ?ofben bacalar? iyi olmad??? i?in duman i?eri giriyor ve bu y?zden zehirlendik. Bacalar ak?yor; biz le?en, kova, tencere koymu?uz ?imdi. Maddi durumuz iyi de?il, asgari ?cret ile ?al???yoruz. B?t?n bunlar? kendi imkan?m?zla nas?l yapaca??z? Sorunlar?m?z? iletiyoruz ama ilgilenen yok.? (Tunceli/ D?HA)
R??t? Demirkaya
www.evrensel.net