Be? y?l i?inde n?kleer hayata ge?ecek

?n?m?zdeki 5 y?la d?n?k eylem plan?n?n enerji aya?? da ?ekillendi. Plana g?re, enerji alan?nda 5 y?ll?k s?re zarf?nda, yenilenebilir enerji kaynaklar?ndan azami ?ekilde istifade edilecek, b?lge ?lkeleriyle elektrik ticareti geli?tirilecek, elektrikte kay?p ka?ak oranlar? indirilecek.


?n?m?zdeki 5 y?la d?n?k eylem plan?n?n enerji aya?? da ?ekillendi. Plana g?re, enerji alan?nda 5 y?ll?k s?re zarf?nda, yenilenebilir enerji kaynaklar?ndan azami ?ekilde istifade edilecek, b?lge ?lkeleriyle elektrik ticareti geli?tirilecek, elektrikte kay?p ka?ak oranlar? indirilecek. Di?er taraftan, s?z konusu d?nemde n?kleer g?? santralleri in?a s?reci ba?lat?lacak. Halen TBMM?den bulunan N?kleer G?? santralleri tesisine y?nelik kanunun bu y?l?n son ?eyre?inde yasala?mas?n? m?teakip n?kleer santral kurulmas?na ili?kin kanunda s?re? ba?lat?lacak.
At?klar?n?n yok edilmesi maliyeti nedeniyle uzun vadede daha pahal? oldu?u, tehlikeli oldu?u, ya?anm?? n?kleer kazalar? deneyimlerinden ders ??kar?lmas? gerekti?i konusundaki uyar?lara ald?rmayan h?k?met yetkilileri kararl?l?klar?n? her f?rsatta dile getiriyorlar. N?kleer santral yap?m?nda ?ncelik santralin ?zel sekt?r finansman imkanlar?yla ger?ekle?tirilmesi oldu?u bildirildi.
N?kleer faaliyetlerin d?zenlenmesi ve denetlenmesine y?nelik yasal alt yap? olu?turulacak ve gerekli kurumsal yap?lanma tamamlanacak. N?kleer faaliyetlerin d?zenlenmesi ve denetlenmesi i?lemlerinin ba??ms?z bir kurum taraf?ndan y?r?t?lmesi amac?yla N?kleer Kanun yasala?acak ve Ar-Ge uygulama ?al??malar? yapmak ?zere TAEK g?rev ve yetkileri yeniden d?zenlenecek. Ukrayna ile imzalanan teknik i?birli?i mutabakat? ?er?evesinde denetimin bu ?lke taraf?ndan yap?lmas? bekleniyor.
Planda yer alanlar
Bu d?nemde n?kleer enerji, elektrik ?retim kaynaklar? aras?na dahil edilecek, K?ylerin Altyap?s?n?n Desteklenmesi (K?YDES) projesi kapsam?nda k?ylerin elektrik alt yap? sorunlar? ??z?lecek.
Do?al gaz transit boru hatlar?n?n yap?m? tamamlanarak, Avrupa?ya gaz da??t?m?nda T?rkiye?nin etkin bir rol almas? sa?lanacak. Ceyhan??n uluslararas? enerji piyasas?nda ana da??t?m noktalar?ndan biri olmas?n?n ama?land??? plana g?re, do?al gaz ana iletim ?ebekeleri yenilenecek ve do?al gaz kullan?m?n?n yayg?nla?t?r?lmas? s?rd?r?lecek.
Yenilenebilir enerji kaynaklar?ndan azami ?ekilde yararlan?lmas? noktas?nda, hidrolik, r?zgar jeotermal, g?ne? ve biyok?tle potansiyelini belirleme ?al??malar? s?rd?r?lecek, bu kaynaklar?n verimli ve etkin bir ?ekilde kullan?m?n? ve yayg?nla?t?r?lmas?n? sa?lamak amac?yla ara?t?rma geli?tirme, tip proje ve uygulama ?al??malar? ger?ekle?tirilecek.
T?rkiye R?zgar Enerjisi Kaynak Alanlar?n?n koordinatlar?, potansiyeli, ba?lant? ve ula??m durumlar?, arazi m?lkiyeti bilgilerini kapsayan ?al??malar yap?larak, yat?r?mc?lar?n hizmetine sunulacak. Pompajl? HES potansiyel belirleme ?al??malar? s?rd?r?lecek. T?B?TAK ile birlikte yenilenebilir enerji alan?nda AR-GE projeleri y?r?t?lecek. (EKONOM? SERV?S?)
Jeotermal enerji hat?rlat?lacak

H?k?met, Meclis?ten ge?irdi?i yasa ile kamuoyunda tepki g?ren n?kleer santrallerin kurulup i?letilmesinin ?n?n? a?arken, T?rkiye Mimar ve M?hendis Odalar? Birli?i (TMMOB) de ?lke ekonomisine ?nemli bir girdi yaratacak kapasitedeki jeotermal enerji konusunu bir kongreyle g?ndeme getirecek.
Maden M?hendisleri Odas??n?n TMMOB ad?na d?zenledi?i ?TMMOB Jeotermal Kongresi? 21-24 Kas?m?da Ankara?da MTA K?lt?r Sitesi Konferans Salonlar?nda ger?ekle?tirilecek.
Kongre, jeotermal kaynaklardan toplumun en geni? ?l??de yararlanmas?n? sa?lamak, jeotermal enerji teknolojisinin geli?mesine katk?da bulunmak, bu yolla ekonomiye ?nemli bir girdi yaratmak ve bu enerji t?r? toplumun bilgilendirilmesi amac?yla d?zenleniyor. Kongrede jeotermal politikalar? kapsaml? olarak ele al?nacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan?, ??i?leri Bakan?, Sa?l?k Bakan?, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan?, Sanayi ve Ticaret Bakan? ve K?lt?r ve Turizm Bakan? ile ilgili belediye ba?kanlar?n?n davetli oldu?u Kongre, 21 Kas?m ?ar?amba g?n? ba?l?yor. Kongre kapsam?nda 22 Kas?m Per?embe g?n? ?Jeotermal Kaynaklar?n Kullan?m Olanaklar? ve Yasal D?zenlemeler? konulu bir panel ger?ekle?tirilecek. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net