KENT YAZILARI

 • Cumhuriyet gazetesi yazarlar?n?n bir b?l?m?n?n kan?na i?lemi? olan ?ehir planc?s? kar??tl???, vir?s gibi yayg?nla?arak, kurumsal planlama ve planc? d??manl???na d?n??m?? g?r?n?yor.


  Cumhuriyet gazetesi yazarlar?n?n bir b?l?m?n?n kan?na i?lemi? olan ?ehir planc?s? kar??tl???, vir?s gibi yayg?nla?arak, kurumsal planlama ve planc? d??manl???na d?n??m?? g?r?n?yor. Bu y?l i?inde, uydurulan ?e?itli bahanelerle ?ehir planc?lar?n? ?orman katili?, ?telefon sap????, ?darbe yanda???, ?mafya i?birlik?isi? gibi nitelemelerle karalama giri?imi sergilemi? olan ?Gazete?, bu kez de ?ehir planc?lar?n? ve onlar?n meslek ?rg?t?n?, ekonomik ??karlar?n? meslek alan?n?n, ?lkenin ve kamunun ??karlar?n?n ?n?nde tutmakla, iktidar taraf?ndan oynanan rant oyununa teslim olmakla su?layan bir haberle, kampanyas?n? s?rd?rd?.
  Ge?ti?imiz hafta, 15 Kas?m 2007 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yer alan ?Anadolu?ya ?planl? darbeler? ba?l?kl? yaz?, bir planlama ve sistem ele?tirisinden ?ok, tam anlam?yla yeni bir hakaret belgesi. Son y?llarda ?ehir planc?lar?na ve yapt?klar? i?lere kar?? bak???nda ??izofrenik? bir seyir g?zlenen gazetenin, s?z konusu sald?rgan haberi, ?ehir planc?lar?n?n sahip oldu?una inand?klar? ?ili?kiler a??? ile ilgili baz? yazarlar?n?n beyinlerinde yer etmi? saplant?lardan kaynakl? korkudan olsa gerek, bu kez imzas?z yay?nlanm??.
  Y?llard?r Kent Yaz?lar??n?n da konular? aras?nda da yer alan, ??evre D?zeni Plan?? yetkilerine ili?kin bakanl?klar aras?nda ya?anan kavgay? ?ne ??karan yaz?da, ?ehir planc?lar?, ya?anan bu s?re?te ?pasif? i?birlik?ilikle ve teslimiyet?ilikle su?lan?yor. T?rkiye?nin pek ?ok kentinde, son iki y?l i?inde yap?larak onaylanm?? 1/100.000 ?l?ekli ?evre d?zeni planlar?na, baz? meslek odalar? taraf?ndan y?neltilen, (hakl?/haks?z) kimi itiraz ve ele?tirilere k?saca yer verilen yaz?da; ?retilen plan kararlar?yla, ?gelecek planlar? bozulan? yerel ??kar gruplar?n?n, plan ile yetkileri s?n?rlanan, rant da??t?m hesaplar? bozulan, denetim alt?na girmekten rahats?z baz? belediye ve kurumlar?n ?feryatlar?? ile teknik ele?tiriler ayn? kefeye koyarak de?erlendiriliyor.
  Planlara y?nelik itirazlardan yola ??k?larak haz?rlanm?? olan yaz?yla, haks?z bir genellemeye gidilerek, ?lkemizde bir ilk olan ve plan?n haz?rl???nda, ?ehir planc?lar?n?n yan? s?ra ?evre m?hendisi, ziraat m?hendisi, istatistik uzman?, ekonomist, mimar, biyolog, ekolog, jeoloji m?hendisi, harita m?hendisi gibi farkl? meslek gruplar?ndan olu?an bir ekibin g?rev ald??? ?al??malar, yeterli bilgiye sahip olmadan, ara?t?r?lmadan ve herhangi bir s?z hakk? tan?nmadan karalan?yor.
  Oysa ki, itiraza konu olan kimi tart??mal? kararlar? bir yana, ?evre d?zeni planlar?, y?llard?r s?regelen ve t?m kurgulamas? (hen?z ?ehir planlama e?itiminin verilmedi?i y?llarda) mimarlar taraf?ndan yap?lm?? olan ?(m)imar planlama? s?recine kar??, ?lkemizde at?lm?? en somut ad?mlardand?r. Bir tek mimar?n tek ba??na ?stanbul?u, Ankara?y?, ?zmir?i planlayabilece?i iddias?nda kurgulanm?? mevcut sisteme kar??, ekip tan?mlamas?yla yan?t veren ?nemli bir kar?? ??k??t?r.
  ?Mimarca? bir anlay??la, t?m?yle ?arsa-imar-parsel-rant-kat? sarmal?nda kurgulanm?? olan ve ?lkemiz kentlerini, kentlerin ?evresindeki do?al alanlar?, k?y?lar?, tar?m alanlar?n?, ormanlar? ya?malatan, betonla?t?ran sistemden, koruma-kullanma dengesini g?zeten, ger?ek anlamda bir planlamaya ge?i? s?recinin sanc?lar?n?n ya?and??? bu d?nemde, (sistemin geli?mesine mesleki katk? koymak yerine) savunduklar? ve korumaya ?al??t?klar? (m)imar d?zeninin pe?inde ko?anlar; utanmadan, s?k?lmadan, yap?lm?? olan ?al??malar?n durdurulmas? i?in su?lad?klar? ?evre ve Orman Bakanl????n?n bakan?na ?a?r? yap?yorlar.
  F?rsat??l?kla su?lad?klar? Bakanl??a kar?? y?neltilen ele?tirilerde, ?Ne ormanc?lar ne de ?evreciler b?ylesine kapsaml? fiziksel planlamadan anlarlar. ??nk? ?ehircilikte uzman de?iller? derken, bir yandan kurumda ?al??an konunun uzman? ?ehir planc?lar?n? ve planlar? haz?rlayan ekiplerde yer alan uzmanlar? g?rmezden geliyorlar, di?er yandan konuya ili?kin e?itimleri olmad??? halde planlama yetkisinin pe?inde y?llard?r mahkeme mahkeme ko?tuklar?n? unutmu? g?r?n?yorlar.
  B?ylesi haks?z ve ars?z bir sald?r?y? kaleme almak yerine biraz soru?tursalar, kendileri ile ayn? safta durarak planlar? k?t?leyen ve itiraz edenlerin y?zde 99?lara varan b?l?m?n?n y?llard?r s?regelen (m)imar planlama d?zeninden beslenen, tarlayken sat?n ald?klar? topra?a fabrika, apartman ve villa kondurma hayali kuranlar oldu?unu kolayl?kla ??renecekler.
  Biraz inceleseler, (m)imar planlama d?zeninin en ?nemli talan silah? olan, ?lkemizde bug?ne kadar tarlalar?n ortas?ndaki sanayi tesislerinin, k?y?lardaki ikinci konut y???nlar?n?n, kentlerin ?evresindeki villa-kondular?n olu?mas?n?n ?yasal arac?? olan mevzii imar planlar?n?n art?k yap?lamayaca??n?; y?llardan bu yana ele?tirilmesine ra?men, yasal d?zenleme yap?larak engellenemeyen mevzii imar planlar?n?n ?evre d?zeni planlar? ile tarihe kar??aca??n? g?rebilecekler.
  Biraz akl?selimle de?erlendirebilseler, ?zal taraf?ndan ?yerelle?me? iddialar? aras?nda belediyelerin yerel rant odaklar?na d?n??mesine kar?? geli?tirilen, b?t?nc?l ve ?st ?l?ekli bu planlama giri?iminin, koruma a??s?ndan at?lm?? olumlu bir ad?m oldu?unu alg?layabilecekler.
  Gazete sayfalar?n?, i?kembe-i kubradan sallayarak doldurmak yerine, biraz ara?t?r?p inceleseler, biraz objektif olabilseler, ayn? safta itiraza durduklar? baz? belediyeler taraf?ndan, (m)imar planlama sistemini kullanarak, tar?m alanlar?nda, do?al koruma alanlar?nda ?retilmi? ?ok say?da imar plan?n?n, k?t?ledikleri ?evre d?zeni planlar? ile iptal edildi?ini, bu alanlar?n, do?al karakteri korunacak alanlar ve tar?m alanlar? olarak koruma alt?na al?nd???n? kavrayabilecekler.
  Salt ki?isel hesaplar?n?n ve ihtiraslar?n?n kurban? olup, imza atamayacaklar? kadar k?t?, planc? d??manl??? dolu bir yaz?yla gazete sayfalar?n? doldurmaktansa, ah biraz d???nebilseler?
  Necati Uyar
  www.evrensel.net