Grevci i??iden patrona yan?t

Bask? ve karalama kampanyas? ile grevi k?ramayan Oger Telekom patronlar?, ?imdi de i??ileri b?lmeye ?al???yor.


Bask? ve karalama kampanyas? ile grevi k?ramayan Oger Telekom patronlar?, ?imdi de i??ileri b?lmeye ?al???yor. ???ilerin evlerine 11 sayfal?k mektup g?nderen Oger, Haber-?? Sendikas??n? sabotajc?l?kla ve ?iddet yanl?s? olmakla su?layarak i??ileri i?ba?? yapmaya ?a??rd?. Bu mektup, i??ilerin ve sendikac?lar?n tepkisini ?ekti. Grevin ancak taleplerinin kabul edilmesi halinde bitece?ini s?yleyen i??iler, birliklerinin bozulmas?na izin vermeyeceklerine dikkat ?ektiler.
Telekom Y?netim Kurulu Genel M?d?r? Paul Doany imzal? mektupta, sendikan?n uzla?madan ka?arak keyfi olarak i??ileri greve ??kard??? ileri s?r?l?yor. ???ilerin grev yapma hakk?na sayg? duyduklar? ve i??iyi d???nd?kleri iddialar?na yer verilen mektupta, sendika a??k?a sabotaj yapmakla su?lan?yor. Bunlara kan?t olarak ise gazetelerde ??kan ve yalan oldu?u belirlenen haberler g?steriliyor. Mektupta dikkat ?ekici bir ?ekilde sendikay? her karalayan c?mlenin ard?ndan, ????iler ?irketin gururu? gibi i??ileri ?ven c?mleler geliyor. Geli?melerin tek tarafl? aktar?ld??? ve sendikan?n taleplerine hi? yer verilmeyen mektup ?u s?zlerle bitiriliyor: ?Greve kat?lmayan sendikal? ?al??anlar t?m yasal haklar?n? alacakt?r.?
Provokat?rl?k!
Mektubu ?Provokat?rl?k yap?l?yor? ?eklinde yorumlayan Bak?rk?y ??yeri Temsilcisi Muzaffer Var??ll?, patronun, mektupla i??iyi b?lmeye ve grevi k?rmaya ?al??t???na dikkat ?ekti. Esenler Ba?temsilcisi Fazl? G?khan da mektupla i??inin kendisine ve ailesine ihanet etmesinin istendi?ini vurgulad?. ???ilerin mektubu dikkate almayarak y?rt?p att???n? ifade eden G?khan, ?Biz haklar?m?z i?in direniyoruz, bize sabotajc? diyeceklerine ne istedi?imizi halka a??klas?nlar? dedi.
Avc?lar ??yeri Temsilcisi Halil D?zg?n ise i??ilerin b?l?nmeye ?al???ld???n? dile getirdi. ?Patron ne yaparsa yaps?n, biz Haber-?? Sendikas??na ba?l?y?z. Sendikam?z arkas?nda greve devam ediyoruz. Bu tip ?abalar bo?una. Yapacaklar? tek ?ey, sendikayla masaya oturup haklar?m?z? kabul etmektir? dedi.
Nurhan Uzun isimli i??i de patronun sendikaya kar?? g?vensizlik yaymaya ?al??t???n? dile getirdi. Uzun, ?Mektupta ?cretten bahsediliyor. Niye kapsam d??? uygulamas?ndan, sendikal haklar?n yok edilmek istenmesinden bahsedilmiyor? Bu mektup bo?. Biz m?cadeleye devam edece?iz? diye konu?tu.
Bayrampa?a ??yeri Ba?temsilcisi Erdal Oflaz, i??ilerin moralini bozarak grevi k?rmak istediklerini kaydetti. ??imdiye kadar grevin k?r?lmas? i?in ?ok ?ey yap?ld? ama ba?ar?l? olamad?lar? diyen Oflaz, mektubun da ba?ar?ya ula?amayaca??n? ifade etti. 35 g?nd?r direndiklerini, haklar? kabul edilene kadar da direneceklerini belirten Oflaz, bu tip oyunlar?n birliklerini bozamayaca??n? anlatt?.
Ali Akcan?dan yan?t
Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, bu mektuba mektupla yan?t verdi. Doany?in mektubunda do?rular?n ifade edilmedi?ini kaydeden Akcan, ???verenimiz madem ki i??ilerin grev yapma hakk?na sayg? duyuyor; neden grevdeki i??ilerin i?lerini, greve kat?lmayan kapsam d??? 1. tip ve 2. tip ?al??anlar ile 2822 say?l? Yasa gere?i ?retime y?nelik olmamak ?zere belirlenen grev ve lokavt d??? kalan i??ilere yapt?rmakta? T?rk Telekom daha da ileri giderek ta?eronlar?n i??ilerini ?al??t?rmakta hi?bir sak?nca g?rmemektedir. Tek ba??na bu uygulama bile kanun tan?maz bir anlay???n sonucudur? dedi. E?it i?e e?it ?cret istediklerini ifade eden Akcan, sabotaj iddialar?n? sendikan?n ve ?yelerin ?zerine y?kma anlay???n? ise ??irkin bir niyet? olarak de?erlendirdi. Greve kat?l?m?n engellenmesi i?in patron vekillerinin i??ilere telkinde bulundu?una dikkat ?eken Akcan, az say?daki i??inin bu telkinlerden etkilenerek grevden vazge?ti?ini hat?rlatt?. 2822 say?l? Kanun gere?i, greve kat?lmaktan vazge?enlerin yap?lacak olan s?zle?meden yararlanamayaca??n? vurgulayan Akcan, ?Ortada b?yle bir ger?ek var iken Telekom y?netimi greve kat?lanlar? etkilemek i?in ?Greve kat?lmayan ?yelerimizi yasalar ve i? s?zle?meleri ?er?evesinde kendileri i?in yap?labilecek ne varsa yapacaklar? konusunda temin ederiz? ifadesini kullanmaktan ?ekinmemektedir? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Sinan Ceviz
www.evrensel.net