Dayan??ma g??leniyor

Gaziosmanpa?a?da (GOP) kurulan Telekom ???ileriyle Dayan??ma Komitesi, grevi anlatmak amac?yla haz?rlad??? bildirileri halka da??tt?.


Gaziosmanpa?a?da (GOP) kurulan Telekom ???ileriyle Dayan??ma Komitesi, grevi anlatmak amac?yla haz?rlad??? bildirileri halka da??tt?. GOP Merkez Santrali?nde toplanan grevciler ve komite ?yeleri, ?Telkom i??isi yaln?z de?ildir?, ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas?? sloganlar?yla meydana y?r?d?.
Meydanda komite ad?na halka seslenen E?itim Sen 4 No?lu ?ube Y?neticisi G?nay Deniz, ?Hi? kimsenin halk? ma?dur etmeye hakk? yok? s?zleriyle grevi karalayanlara yan?t verdi. ?Telekom 6.5 milyar dolar gibi komik bir rakama sat?l?rken, bu halk ma?dur edilmedi mi? Oger y?netimi abonelik ?cretlerini 14 YTL?ye ??kart?rken, bu halk ma?dur edilmedi mi? Telekom i??isi hakk?n? aray?nca m? halk?n ma?duriyeti akl?m?za geldi?? diyen Deniz, halk? greve sahip ??kmaya ?a??rd?. Konu?man?n ard?ndan komite birle?enleri halka bildiriler da??tt?lar. Baz? i??ilerin ?ocuklar? ile kat?ld??? bildiri da??t?m?na, GOP Belediyesi i?yeri temsilcileri ve i??iler, E?itim Sen ?ube y?neticileri ve ?yeleri, T?rko?lu Ambalaj i?yeri temsilcileri, T?m Bel-Sen temsilcisi ve 50?ye yak?n Telekom i??isi kat?ld?. Da??tama ilgi g?steren Gaziosmanpa?al?lar, alk??larla grevcilere destek verdiler.
Gazetemize a??klama yapan T?rko?lu Ambalaj ??yeri Ba?temsilcisi Zeki ?zt?rk, ?Fabrikadaki b?t?n i??i arkada?lar?m?zla birlikte, her t?rl? haks?zl??a ve iftiraya maruz kalan Telekom i??ilerinin yan?nday?z? dedi. Sendikalar? Bas?n-???in de her t?rl? dayan??may? g?sterdi?ini ifade eden ?zt?rk, Telekom i??ilerinin kar??la?t??? sorunlar?n yar?n kendi ba?lar?na gelebilece?ine dikkat ?ekerek ??yle devam etti: ??rg?tl? ya da ?rg?ts?z t?m i??ileri ve halk?, Telekom grevi ile dayan??maya ve m?cadele etmeye ?a??r?yoruz.?
GOP Belediyesi ??yeri Ba?temsilcisi ve Belediye-?? 1 No?lu ?ube Y?neticisi Hamza Akp?nar da Telekom i??ilerinin, patronlar?n ve IMF?nin bask?lar?na kar?? direndi?ini s?yledi. Telekom grevinin ba?ar?ya ula?mas? i?in ellerinden geleni yapt?klar?n? dile getiren Akp?nar, grevin yenilgisinin, i??i s?n?f? ve b?t?n bir sendikal hareketin yenilgisi olaca??na dikkat ?ekti. Daha ?nce 400 i??iyle ziyarete gittiklerini hat?rlatan Akp?nar, ?Bu grev uzarsa bu defa b?t?n i??ilerimizle GOP merkeze y?r?r?z? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net