20 Kasım 2007 00:00

SA?LICAK

Siyasi atmosfer her ge?en g?n daha da ?s?n?yor.

Paylaş

Siyasi atmosfer her ge?en g?n daha da ?s?n?yor. K.Irak?ta B?y?k Ortado?u Projesi?nin ?nemli akt?rlerinden biri olan K?rt harek?t? ve G?neydo?u?da ya?anan K?rt sorunu; T?rkiye?ye ABD ve AB ile ili?kilerinde her ge?en g?n yeni geli?meler ya?at?yor. Bir zamanlar ?K?rt? ad?n? anmak dahi su? iken; T?rkiye, bug?n d?nya g?ndemine, ??z?m bekleyen en ?nemli a?maz? olan ?K?rt sorunu? ile oturmu? durumda.
Siyaseten ad? an?lmayan bir ulus ve ekonomik olarak kayda de?er yat?r?m yap?lmayan bir b?lge ve her ge?en g?n biraz daha t?rmand?r?lan ?ter?r? olaylar?? Ortada gerek?e yoksa bir ?rg?t taraftar bularak geli?ebilir mi? Bug?n, PKK d?nyan?n g?ndemine ad?n? yazd?rarak ABD Devlet Ba?kan? taraf?ndan ?nemseniyor ve ABD ile T?rkiye, b?ylesine bir ?g??? i?in ordular?n? seferber edebiliyor.
?nsani yakla??mla; ?iddet, cinayet, militarizm ve ter?r?n kabul edilemez insanl?k su?u oldu?u bir ger?ek. Kabul edilmesi gereken bir di?er ger?ek ise ?K?rt sorunu?nun tescili ile PKK?n?n ?g??? oldu?unun kabul? aras?nda g?zlenen paralellik. E?er izlenen politikalar do?ru tespit ve ??z?mler ?zerine otursayd?, karde? kavgas?na d?n??en sava? hali yerine daha az sorunlu ve ekonomik g?stergeleri daha iyi bir ?lkede ya?ayabilirdik. Bu anlamda ABD ile ortak belirlenen ve yok edilmesi gereken ?d??man?, neden-sonu? ili?kileri i?erisinde de?erlendirilmelidir. Nedenlerin ??z?m? bulundu?unda sonu? olarak kar??m?za ??kan ?d??man? da kendini yok edebilecektir.
Bug?n bar?? beklentileri uygun zemin bulamazken ?korkutursan kontrol edersin? yakla??m? ile geni? toplum kesimleri bask?lan?yor. Darbe d?nemlerinde en derin boyutlar?n? ya?ad???m?z militarizm yeniden kar??m?za ??kart?larak, ?korku i?selle?tiriliyor?? Genelkurmay, sivillerin eli ve/veya dili silahl? ?askeri? g?r?nt?lerine kar?? bir tarafta memnuniyet deme?leri, di?er tarafta ?toplumda ?at??ma ortam? ??kabilir? mesaj? veriyor. ?lkokul ?ocuklar?na askeri k?yafet giydirip silah ku?at?l?yor; ?Meclis?i basar?z, 23 ki?iyi asar?z? pankart? g?rmezden gelinirken ?demokrasi ad?na? DPT?nin kapat?lmas? i?in dava a??l?yor.
Militarizmin d?nyadaki en b?y?k simgesi, istikrar sa?lama ad?na korkunun Ortado?u?da doru?a ??kmas?n? sa?larken, s?radakini hedef g?steriyor. BOP hedefine do?ru y?r?yen ABD, ?st olarak kullanmak istedi?i K.Irak?tan, T?rkiye ve yak?n ?lkeler i?in ciddi tehdit olu?turuyor. K.Irak?ta kurulacak K?rt devletine ve ayn? zamanda ABD?ye kar??, T?rkiye?de doru?a ula?an ?duyarl?l?k? kar??s?nda ABD, bir ta?la birka? ku? vurmak istiyor. Her ge?en g?n daha da y?kselen milliyet?i ve ?ovenist dalga, militarist a?amaya s??rayarak T?rk-K?rt ?at??mas?na do?ru y?nleniyor.
Meclis ezici ?o?unlukla ?tezkere? karar? ??kart?rken; yirmi be?inci tezkerenin ?farkl?? olmas? gerekti?ini s?yleyen ve sava? ????rtkanl??? yapan parti liderleri, ??lkemiz art?k sava? d?zenindedir? diyen ba?yazarlar ve medyan?n ?sava? uzmanlar??, parlamentoda ??z?m?n simgesi olan DTP?yi g?rmezden geliyor. ?iddet ve ?l?mlerle yeniden g?ndeme gelen ?ter?re lanet y?r?y??leri?, sava? haz?rl??? stratejisinin par?as? haline gelerek ?eli?kiyi giderek derinle?tirirken; ?eytani bir planla ba?lat?lacak ve giderek i? sava?a d?n??ebilecek T?rk-K?rt ?at??mas?, sadece ABD?nin Ortado?u?daki amac?na ula?mas?n? kolayla?t?r?r.
Sistemden nemalanan tezkere destek?ileri taraf bulmaya ?al???rken, militarizmin bir ba?ka t?r?, daha fazla kazanma u?runa al?nmayan ?nlemler sonucu sava? alan?n? an?msatan ?al??ma ya?am?nda hep g?zleniyor. Ter?r olaylar?ndaki ?l?mlerden ?ok daha fazlas?na sessiz kalarak onaylayanlar da tezkere taraftar??
Sava?tan ??kar? olmayan emek cephesinde de tezkereyi okuman?n bir y?ntemi olmal?d?r. Hak ve ?zg?rl?klerden yana taraf olmak; militarizme ve ?kan? kokan her t?rl? eylemlili?e, emek s?m?r?s?ne ve planl? i? cinayetlerine; insanca ya?ama izin vermeyen sa?l?k ve sosyal g?venlikte ya?anan/ya?anacak s?m?r?ye kar?? olmay? gerektiriyor.
Sava??n faturas? kimlere kesilecek? Politik ?ng?r?n?n yetersiz b?rak?ld??? ?lkemizde, toplumun ?nemli bir kesiminin, ya?anacak tehlikelerle ilgili yeterince bilgi sahibi olmad???n? s?yleyebiliriz. Demokratik kitle ?rg?tlerine d??en g?rev; toplumsal bozulman?n ?n?ne ge?mek ve s?m?r?n?n kurgusunu bozmak amac?yla, t?m toplum kesimlerine sab?rla her t?rl? militarist tehlikeyi ve sava? ekonomisinin olas? sonu?lar?n? anlatmakt?r. Ancak bu da yetmez; her t?rl? sorunun ve ??z?m yollar?n?n hayat?n i?erisinde anlat?lmas?, b?t?n?n par?as? ve ?rg?tlenmenin olmazsa olmaz? olarak kabul edilmelidir.
Y?llarca sa?l?k ve sosyal g?venlik alan?nda ya?ananlar?, i? kazas? ve meslek hastal?klar? ile ilgili tarihi geli?imi ve g?n?m?z? yazd?k, ?izdik? ?al??ma ya?am?nda s?m?r?n?n ideolojisinin yeniden teorize edildi?i sa?l?k ve sosyal g?venlik alan? ile ilgili, b?rakt???m?z yerden devam edece?imizi belirtmek istiyoruz?
Celal Emiro?lu
ÖNCEKİ HABER

Her ?ey sermaye i?in

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa