Her ?ey sermaye i?in

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, iktidarlar? d?neminde ?lke ?lke gezerek T?rk giri?imcisinin ?n?n? a?t?klar?n? s?yledi.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, iktidarlar? d?neminde ?lke ?lke gezerek T?rk giri?imcisinin ?n?n? a?t?klar?n? s?yledi.
T?rkiye M?teahhitler Birli?i taraf?ndan d?zenlenen t?rende konu?an Ba?bakan Erdo?an, T?rk m?teahhitlerinin daha ?ok Afganistan, Irak gibi ?lkelerde zor ?artlar alt?nda ?al??t???n? belirtti. Bu durumun T?rkiye?nin imaj?na ve tarihi misyonuna denk d??t???n? kaydeden Erdo?an, kendisi ve bakanlar?n da 2002 y?l?ndan bu yana ?lke ?lke dola?arak bunu anlatt???n? belirtti. Erdo?an, ?A??k?as? e?er Ankara?da oturup olan biteni seyretmek bizim i?in ?ok daha kolay olabilirdi, bu yolu se?ebilirdik. Bunu ge?mi?te yapanlar da oldu. Ancak biz, bu yolu se?emezdik ve se?medik? dedi.
G?rev bilmi?
T?rk giri?imcilerin ?n?n?n a??lmas? i?in temaslarda bulunduklar?n? belirten Erdo?an, ?Tabii bunu ge?mi?te olanlar?n anlamas? m?mk?n de?il. M?teahhit deyince onlar?n akl?na ba?ka ?eyler geliyor, hatta hatta i? adam?n? kabul etmeyeni, i? adamlar?yla g?r??meyenleri de biz biliriz, biz g?rd?k. ?Bu t?r m?nasebetlerde bulunmam? diyenleri biliriz. Bunlar? g?rd?k, bunlar? sizler de ya?ad?n?z. Ve biz bunu hi?bir zaman zul telakki etmedik, tam aksine g?rev telakki ettik. Gidip oradaki bir i??imizi, bir ustam?z?, bir i?verenimizi ziyaret etmemi?ler. Ama biz aksini yapt?k. ???imizin, i?verenimizin sorunu nedir, problemi nedir, hi?bir zaman bunlar?n g?ndeminde olmad? ama bizim g?ndemimizde oldu? diye konu?tu. T?rkiye?nin, d?nyan?n 17. b?y?k ekonomisi haline geldi?ini, Avrupa?n?n en b?y?k ekonomileri aras?nda yerini ald???n? iddia eden Erdo?an, ?Bu, demokrasi yolunda att???m?z kararl? ad?mlar?n sonucudur. T?rkiye bug?n b?lgesinde istikrar unsuruysa rol sahibiyse, g?ndem belirleyen ?lke konumuna gelmi?se, bu g??l? ekonominin eseridir? dedi.
?zele k?yak
Gittikleri her ?lkede T?rk i? adamlar? ve giri?imcileriyle kar??la?t?klar?n? ve onlar?n sorunlar?n? dinlediklerini s?yleyen Erdo?an, bu sorunlar? ilgililerle konu?arak ??zmeye ?al??t?klar?n? belirtti.
Erdo?an, ?Biz ?zel sekt?r?n ?n?ndeki engelleri kald?rma konusunda son derece kararl?y?z. Gerek yurti?inde, gerek yurtd???nda yat?r?mc?lar?m?z, giri?imcilerimiz, i?verenlerimiz ne sorunla kar??la??yorsa, neden ?ikayet ediyorlarsa dinleyece?iz ve ??z?m yollar?n? buluyoruz ve bulaca??z. Biz ?zel sekt?r?m?z?n aya??na tak?lan her t?rl? prangay? s?kmek konusunda ?zerimize d??eni yapmaya devam edece?iz? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net