20 Kasım 2007 00:00

?Demokratik anayasa m?mk?nd?r?

Kad?k?y ??erenk?y Mahalle Meclisi Giri?imi, ?Demokratik bir anayasa m?mk?n? paneli d?zenledi.

Paylaş

Kad?k?y ??erenk?y Mahalle Meclisi Giri?imi, ?Demokratik bir anayasa m?mk?n? paneli d?zenledi. 150 ki?inin kat?ld??? panelde ilk s?z? alan ?stanbul Milletvekili M. Ufuk Uras, 12 Eyl?l fa?ist anayasas? yerine demokratik, kat?l?mc?, farkl?l?klar? zenginlik sayan, bir arada ya?am? m?mk?n k?lan, renkli bir anayasa istediklerini s?yledi.
Uras, AKP?nin yapmak istedi?i anayasan?n sermayenin neoliberal anayasas? olaca??n? ifade ederek, ?DTP?ye y?nelik lin? giri?imlerine birlikte kar?? koyaca??z ve Meclis?teki mevziimizi korumak i?in sonuna kadar dayan??ma i?inde olaca??z? dedi.
1982 Anayasas??n?n T?rk, S?nni, erkek, militarist ve sermaye yanl?s? oldu?unu; haz?rlanan ?yeni? tasla??n da bu ?zellikleri ta??yaca??n?n belli oldu?unu s?yleyen SDP Genel Ba?kan? Filiz Ko?ali, ?Yeni anayasa bu 5 egemenli?i i?ermeyen bir anayasa olmal?d?r? diye konu?tu.
K?rtler yer almak istiyor
Konu?mas?na Diyarbak?r?da tutuklanan Telekom i??ilerini selamlayarak ba?layan DTP Parti Meclisi ?yesi Osman Ergin, i??ilerin 12 Eyl?l Anayasas??n?n ?r?n? olarak tutukland?klar?n? belirtti. Ge?mi?te uygulanan anayasalar?n hi?birinde K?rtlerin olmad???n? belirten Ergin, ?T?rkiye ?imdi yeniden yap?lanmak istiyor ve bu kez K?rtler bu anayasada yer almak istiyor? dedi.
Anayasa tart??malar?nda i?in asl?n?n hukuki de?il, siyasi oldu?unu s?yleyerek konu?mas?na ba?layan Emek Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Kamil Tekin S?rek ise AKP?nin haz?rlad??? anayasan?n k?smi baz? de?i?iklikleri i?erdi?ini, fakat 1982?deki sosyal devlet?i y?nleri de ortadan kald?ran neoliberal bir anlay??la haz?rland???n? dile getirdi.
Ger?ek demokratik bir anayasan?n ancak halk iktidar? ile m?mk?n olaca??n? vurgulayan S?rek, emek, demokrasi ve bar?? g??leri olarak bu do?rultuda m?cadele edilmesi gerekti?inin alt?n? ?izerek, ?Biz i??ilerin, emek?ilerin, kad?nlar?n, K?rtlerin taleplerinin anayasada yer almas? i?in m?cadele etmeliyiz? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

?G?ndemimizde af yok?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa