?G?ndemimizde af yok?

Ba?bakan Erdo?an ba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kurulu?nun g?ndeminde, milyonlarca emek?i i?in ?hak gasp?? anlam?na gelen Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? tasar?s? ile ?ter?r? vard?.


Ba?bakan Erdo?an ba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kurulu?nun g?ndeminde, milyonlarca emek?i i?in ?hak gasp?? anlam?na gelen Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? tasar?s? ile ?ter?r? vard?. SSGSS Yasas??n?n ??kar?lmas? i?in acele edilirken, af h?k?metin g?ndeminde yok.
Toplant? sonras? bilgi veren H?k?met S?zc?s? Cemil ?i?ek, SSGSS tasar?s?n? imzaya a?t?klar?n?, b?t?eden ?nce veya b?t?enin hemen ard?ndan yasala?t?rmak istediklerini s?yledi. Sosyal g?venli?i b?t?e i?in ?en b?y?k kara delik? olarak g?steren ?i?ek, 15 milyon 800 bin aktif sigortal?, aileleriyle birlikte 55 milyonun sosyal g?venlik kapsam?nda oldu?unu, ye?il kartl?larla bunun n?fusun y?zde 90?? anlam?na geldi?ini s?yledi. Yasaya ?nem verdiklerini, ??kmas? halinde b?t?enin ?nemli bir y?kten kurtulaca??n? ileri s?ren ?i?ek, 1991?e kadar sosyal g?venlik alan?nda a??ktan s?z edilmezken, o d?nemki koalisyon h?k?meti ve sonraki iktidarlar?n uygulad?klar? politikalarla a??k olu?tu?unu anlatt?. ?i?ek tasar?n?n imzaya a??ld???n? da s?yledi.
?Gerekeni anlatt?k?
G?ndemlerinde af olup olmad???n?n sorulmas? ?zerine ?i?ek, ter?rle m?cadelenin askeri, diplomatik her alanda oldu?unu, h?k?metin karar vermede en ufak bir s?k?nt?s?, teredd?d? bulunmad???n? s?yledi. Kamuoyuna a??klasalar da a??klamasalar da yetki neyi gerektiriyorsa yapt?klar?n? s?yleyen ?i?ek, tek a??klamad?klar?n?n i?in tarih ve say?s? oldu?unu, gerekirse onu da a??klayacaklar?n? ifade etti.
Yetkinin gere?ini yapt?klar?n?n alt?n? ?izen ?i?ek, Kuzey Irak y?netiminin yard?m ve yatakl?k etmemesi gerekti?ini s?yledi. Erdo?an??n konuya ili?kin s?zlerinin ise h?k?metin konuya yakla??m?n? ifade etti?ini belirten ?i?ek, hak araman?n hukuk s?n?rlar? i?inde kal?narak yap?laca??n? ifade etmek istediklerini savundu. ?Sa?l?kl? yol varken, silah? kap?p da?a ??kmak ak?l kar? de?il, do?ru da de?il? dediklerini belirten ?i?ek, g?ndemlerinde af ya da benzer bir konunun olmad???n? s?yledi. ?Se?im? ve ?af? konular?n?n, ?namludan ??kan s?z gibi? oldu?unu ve ulu orta konu?ulmamas? gerekti?ini savunan ?i?ek, ?G?ndemimizde af yok. Demokratik ?lkelerde hak arama yollar?n?n nas?l olmas? gerekti?ini anlatt?k? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net