Troyka toplant?s? bug?n

D??i?leri Bakanl???, Br?ksel?de yap?lacak T?rkiye-AB Troykas? toplant?s?n?n, T?rkiye?nin g?ncel geli?meler hakk?nda AB?li muhataplar?yla fikir teatisinde bulunmak a??s?ndan bir f?rsat olu?turdu?una dikkati ?ekti.


D??i?leri Bakanl???, Br?ksel?de yap?lacak T?rkiye-AB Troykas? toplant?s?n?n, T?rkiye?nin g?ncel geli?meler hakk?nda AB?li muhataplar?yla fikir teatisinde bulunmak a??s?ndan bir f?rsat olu?turdu?una dikkati ?ekti.
Bakanl???n a??klamas?nda, T?rkiye-AB Troykas? D??i?leri Bakanlar? Toplant?s??n?n bug?n Br?ksel?de ger?ekle?tirilece?i, toplant?ya T?rkiye?den D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zekereci Ali Babacan ba?kanl???nda bir heyetin kat?laca?? belirtildi.
A??klamada, bakanlar d?zeyindeki T?rkiye-AB Troykas? toplant?lar?n?n T?rkiye?nin adayl?k stat?s?n?n teyit edildi?i 1999 Helsinki Zirvesi?nden bu yana her d?nem ba?kanl??? s?ras?nda bir kez d?zenlendi?i, bir ?nceki toplant?n?n 4 Haziran 2007 tarihinde Ankara?da yap?ld??? an?msat?ld?.
Reformlar konu?ulacak
Toplant?ya AB Troykas??n? temsilen D?nem Ba?kan? Portekiz, m?teakip D?nem Ba?kan? Slovenya, AB Komisyonu ve AB Konseyi yetkililerinin kat?lmalar?n?n ?ng?r?ld??? kaydedilen a??klamada, ?Toplant?da, ?n?m?zdeki d?nemde reformlar a??s?ndan ger?ekle?tirilmesi ?ng?r?len hususlar hakk?nda g?r?? al??veri?inde bulunulacak ve 6 Kas?m tarihinde yay?nlanan 2007 ?lerleme Raporu ile Geni?leme Stratejisi Belgesi?ne ili?kin d???ncelerimiz, AB?li muhataplar?m?zla payla??lacakt?r? denildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net