DURUM

 • Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, ge?ti?imiz g?nlerde Demokratik Toplum Partisi (DTP) hakk?nda kapatma davas? a?t?.


  Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, ge?ti?imiz g?nlerde Demokratik Toplum Partisi (DTP) hakk?nda kapatma davas? a?t?. Haz?rlanan iddianamede kapatma gerek?esi olarak, DTP?nin ?demokratik sistemin ?ng?rd??? bir partiden ziyade, b?l?c? ter?r ?rg?t? ve eleba??s? taraf?ndan y?nlendirilen, her platformda ?rg?t ama?lar?na hizmeti g?rev edinen bir olu?um? olmas? g?steriliyor. Hat?rlanaca?? gibi DTP, kapat?lan DEHAP??n yerine kurulmu?tu. Peki DEHAP hangi partinin yerine kurulmu?tu? DEHAP, DEP?in yerine kurulmu?, DEP, ?ZDEP?in yerine, ?ZDEP de HEP?in yerine kurulmu?tu! Yani kapat?lan her partinin yerine yenisi kuruldu.
  DTP?nin kapat?lmas?n?n ??z?m olamayaca??n? anlamak i?in 1990?dan beri parti kapatarak ???z?m bulma? s?reci olarak ya?anan bu geli?melere bakmak, herhalde yeterli olmal?d?r. Ancak devleti elinde tutan g??ler, ?ezerek, sindirerek ??zme? konusunda ?srar ediyorlar ve bunu ?ter?re kar?? m?cadele? bayra?? alt?nda yap?yorlar. Ge?mi?ten farkl? olarak bug?n, ?lkenin Ba?bakan? a??k?a kapatmaya kar?? ??kt? ve ?ko?ullar?n? da sayd???? bi?imde ?DTP?lilerin siyaset yapmas?n?? savundu! Oysa Ba?bakan, s?radan bir vatanda? de?il ve son se?imleri de a??k ara ?nde kazanm?? durumda. Yani g?revi istek ve temenniler dile getirmek de?il, ?lkede partilerin kapat?lmamas? i?in demokratik zemini olu?turmak ve geli?tirmek, bunun yasal ?er?evesini haz?rlamak.
  DTP?nin kapat?lmas?na y?nelik s?re?, k??k?rt?lan ?ovenizm dalgas? ile birlikte ba?lad?. Gerici g?ruhun amac? sadece partiyi kapatmak de?il, K?rt milletvekillerini de Meclis?ten atmakt?. Ge?mi?te uygulanan senaryo yeniden tekrarlanacak, milletvekilleri enselerinden tutularak kap? d??ar? edilecekti. Ama b?t?n bunlar?n bo?una ?abalar oldu?unu bizzat hayat g?sterdi ve kapat?lan partilerin yerine yenileri kurulurken, K?rtler de Meclis?te bir grup olu?turacak say?daki vekili Ankara?ya g?nderdiler.
  Bunlar ya?and?, ??nk? sorunun temeli ve nedeni ortada durmaktayd?. Sorunun temeli, ?lkede 15 milyon civar?nda K?rd?n ya??yor olmas? ve bunlar?n, kendilerini tarihsel ?ekillenmelerin sonucu olarak K?rt diye tan?mlamalar?d?r. Bir eski komutan?n deyimi ile ?asimilasyon?, ya da sonradan d?zeltti?i bi?imiyle ?entegrasyon? ger?ekle?memi?, sorunun ?sosyal boyutu? g?r?lememi?tir! Evet, ?lkede bir K?rt sorunu var ve bu sorun, kendisini ortaya bar????l, silahl?, silahs?z, zaman zaman k?r ter?r?n de i?in i?ine kar??t??? b?y?k bir var olma m?cadelesi bi?iminde ortaya koyuyor. A??k?a ter?r? desteklemekle ve b?l?c?l?kle su?lanan DTP ise, resmen a??klad??? politikalar? ile b?l?nmeyi ama?lamad???n? s?yl?yor ve sorunun ??z?lmesi i?in katk? yapabilece?ini ifade ediyor. Ama bunun i?in demokrasi ve e?itlik istiyor. Yani bir ulusal sorun s?z konusu oldu?unda, ileri s?r?lebilecek son derece hakl? ve makul talepler.
  Bug?n, K?rt sorunu olarak adland?r?lan bu sorunun ??z?m?n?n eskiye g?re ?ok daha geni? bir ?evrede tart???ld???, baz? liberal ?evrelerin de ?demokratik bir ??z?m? istemekte oldu?u bir d?nemde bulunuyoruz. Ku?kusuz bu sorunun ??z?m?nde ?nceden belirlenmi? bir kal?p yok ve ??z?m i?in ?ncelikle, K?rt halk?n?n ne istedi?inin temel k?stas olmas? gerekiyor. Ayr?l?k, birlik, federasyon, yerel ?zerklik, g??lendirilmi? yerel y?netimler vb. gibi pek ?ok bi?im zaman zaman tart???l?yor ve gelecekteki olas? bir bi?im ?zerinde tart???larak -herkes buradan kendi savunma mevzisini belirliyor- bug?n?n acil sorunlar?n?n ??z?m? i?in at?lmas? gereken ad?mlar g?z ard? edilebiliyor.
  Oysa sorunun demokrasi i?erisinde tart???lmas?, demokrasi i?erisinde ??z?lmesi, bu ??z?mde K?rt halk?n?n e?ilimlerinin temel al?nmas? gerekiyor. Yani gelecekte yukar?da ??z?m i?in tart???lan olas?l?klar g?ndeme gelebilece?i gibi, K?rtler ?Biz bug?nk? gibi ya?amak istiyoruz; ancak demokrasi olsun, dilimiz ve k?lt?r?m?z ?zerindeki her t?rl? bask?, yasaklama ve k?s?tlama ortadan kalks?n? diyebilirler. Bu da bir olas?l?k. A??k?as? b?t?n bunlar?n tart???lmas? ve bir ??z?me ba?lanmas?, bir halk?n kendi kaderini tayini i?erisine giriyor ve bunun i?in ?ncelikle ?lkede demokrasinin sa?lanmas? gerekiyor. Bu nedenle K?rt politikac?lar?n ?u veya bu sorunu dile getirirken kulland?klar? y?ntem ve ?slubun s?rekli olarak ?makul ve ikna edici? olmas? gerekmiyor. Onlar, bir halk?n ac?lar?n? ve ???l???n? seslendiriyorlar ve bunun da kula?a ho? gelmesi, ?l??l? olmas?, makulde durmas? beklenemez. Siz hi? kula?a ho? gelen ac?l? ses ve ???l?k duydunuz mu?
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net