ALBATROS

 • Ha?ik Muradyan, L?bnanl? Ermeni k?kenli bir gazeteci dostum. T?rkiye?de y?kselen ve ulusalc? ve dinci ?evreleri bir araya getiren Yahudi d??manl???n?n y?kseli?ini konu alan bir yaz? yay?nlad?.


  Ha?ik Muradyan, L?bnanl? Ermeni k?kenli bir gazeteci dostum. T?rkiye?de y?kselen ve ulusalc? ve dinci ?evreleri bir araya getiren Yahudi d??manl???n?n y?kseli?ini konu alan bir yaz? yay?nlad?. Bug?n k??emde genellikle es ge?ilen bu konuyu terc?me ederek okurlar?mla b?l??mek istedim.
  Birka? ayd?r T?rkiye Yahudileri uluslararas? ilgi oda?? haline gelmi?tir. ABD Kongresi Ermeni Soyk?r?m? tasar?s?n? g?r???rken, ?st d?zey T?rk g?revlileri, karar tasar?s?n?n onaylanmas?n?n T?rkiye Yahudilerini tehlikeye ataca?? ?eklinde uyar?lar yapt?lar. Ve ?Anti-Defamation League? gibi baz? Yahudi-Amerikan kurulu?lar?/?rg?tleri, T?rkiye?nin soyk?r?m? inkar kampanyas?n? desteklemelerine neden olarak T?rkiye Yahudilerinin durumlar?n?n k?t?ye gidebilece?inden dem vurdular.
  T?rkiye Yahudilerinin durumunu daha iyi anlama ?abas? i?ine girerken, bu cemaat ?zerinde ara?t?rmalar yapm?? olan birka? se?kin bilim adam? ile r?portaj yapt?m.
  Osmanl? Yahudileri: Sadakat
  kar??l??? g?venlik
  500 y?ld?r, Yahudiler eski Osmanl? ?mparatorlu?u ve g?n?m?z?n T?rkiye Cumhuriyeti topraklar?nda k???k bir az?nl?k olarak ya?amaktad?rlar. T?rkiye Yahudilerinin tarihiyle ilgili baz? kitaplar?n yazar?, T?rkiye Yahudileri Bilim adam? R?fat Bali?ye g?re bu cemaatin Osmanl?ya sadakati, Osmanl? ?mparatorlu?u Rumlar?, Asurileri ve Ermenilerinin trajik kaderinden kurtulmalar?n? sa?lam??t?.
  Bali, ?T?rkiye Yahudileri etnik milliyet?ili?in hi?bir ?e?idine itibar etmemi?lerdi? der. ?stanbul?da Siyonist hareket k?k salmad?, ??nk? cemaatin liderleri Osmanl? Ermenilerinin trajik kaderine tan?k olmu?lard?. Osmanl? liderli?inin siyonizmi ayr?l?kl? bir milliyet?i hareket olarak alg?layaca??n? ve bunun da vahim sonu?lar do?uraca??n? kavram??lard?.
  ?He was sent by Mustafa Kemal to the USA and Europe for lobbying on behalf of the Kemalists.? G?n?m?z?n T?rkiye Yahudileri cemaati gibi, Osmanl? ?mparatorlu?u Yahudilerinden de T?rkiye?nin siyasi ama?lar?n?n uluslararas? savunucular? olarak yararlan?lm??t?. Bali, ?son Osmanl? Hahamba?? Haim Nahum, ?anti-siyonist?ti ve T?rk Milliyet?i hareketini destekliyordu? der. ?Mustafa Kemal taraf?ndan Kemalistler i?in lobi yapmak ?zere ABD ve Avrupa?ya g?nderilmi?ti...?
  20. y?zy?lda T?rkiye Yahudileri:
  Sad?k g?nah ke?ileri
  Di?er konularda birbirlerini yiyen T?rk siyasal gruplar?, ?lkenin zorluklar? nedeniyle T?rkiye Yahudilerini su?lamakta birle?irler. Bali, ?T?rkiye Yahudileri 1946?da geli?meye ba?layan ?slamc? hareket taraf?ndan g?nah ke?isi haline getirilmi?tir? der. ?1969?da, Milli Nizam Partisi, T?rkiye?nin ba??na gelen her zorlu?un arkas?nda Yahudi ve siyonizm parma?? arayan ?slami Milli G?r?? ideolojisini yaymaya ba?lad?...? Ve 1970?lerde, T?rkiye Yahudileri T?rkiye?de a??r? sol ve a??r? sa? aras?ndaki ?at??malarda rehin durumuna d???r?ld?ler.
  Bug?n?n T?rkiye Yahudileri
  Bug?n, T?rkiye Yahudileri T?rkiye?nin ?slamc?lar?ndan da milliyet?ilerinden de korkuyorlar. Michigan-Ann Arbor ?niversitesi?nden T?rkiye do?umlu sosyolog Fatma M?ge G?cek, g?n?m?z?n T?rkiye Yahudilerini ?eli kolu ba?l?? bir cemaat olarak tan?ml?yor. Bana, son ?eyrek y?zy?lda dikkat ?ekmemek i?in M?sl?man adlar? alan T?rkiye Yahudilerinin say?s?nda giderek art?? oldu?unu s?yledi.
  Anti-semitizm: Ko?er nefreti
  ?Ba?l?ca korkular?, ?slamc? ve a??r? milliyet?i bas?ndaki yayg?n anti-semitizm. T?rkiye Yahudileri, T?rk yetkililer anti-semitik g?r??lerin bu kadar rahat ifade edilmesine izin verdikleri i?in b?y?k bir hayal k?r?kl??? i?indeler.? Bali, T?rk yetkililerin, T?rk Ceza Kanunu?ndaki ?kin ve nefret duygular?n?? tahrik etmekle ilgili maddenin, anti-semitizm s?z konusu oldu?unda uygulamamas?ndan rahats?zl?k duyuyorlar. ?T?rkiye Yahudileri on y?llard?r ?zg?rce ifade edilen bu anti-semitik s?ylemin, 2003 A?ustos ve Kas?m??ndaki Sinagog bombalamalar? ?rne?inde oldu?u gibi, tekrar eyleme d?n??ebilece?inden korkuyorlar.?
  Hakaretler, anti-semitizm ve komplo
  teorileri: ?Sineye ?ekebiliriz?
  Armenian Weekly?nin 10 A?ustos tarihli say?s?nda yay?nlanan bir r?portajda, T?rkiye Yahudisi aktivist ve ?air Ron Marquilis, ?T?rkiye?de ?korkak Yahudi? deyimi ?ok yayg?n. Bu, ?ngiltere?deki ?cimri ?sko?yal?? deyimine ?ok benziyor? diyerek ??yle devam eder: ?Yahudilerin para ve mali i?lerden anlad?klar? ve Amerika?y? kontrol edenlerin Yahudiler oldu?unu ileri s?ren g?r??ler gibi ?rk?? komplo teorileri T?rkiye?de ?ok yayg?n. Bunlar, ne yapt?klar?n? bilen ?rk??lar taraf?ndan ?ok yayg?n olarak kullan?l?yor. Ama ne yaz?k ki bu ?evrelerin d???nda da, kendilerini ?rk?? g?rmeyen ki?iler bunlara inan?yorlar? Bu size garip bir duygu veriyor, kendinizi kimi zaman yabanc? hissediyorsunuz. Ben ?stanbul?da do?dum. Size bir yabanc?ya bakar gibi bakmalar? insan?n epey g?c?ne gidiyor. Ne yapal?m, bunu da sineye ?ekiyoruz.?
  2007: Uluslararas? toplulu?un korudu?u, T?rkiye?ninse ?antaj yapt??? T?rkiye Yahudileri
  Jerusalem Post?un ekimde yapt??? r?portajda, T?rk D??i?leri Bakan? Ali Babacan; ?Tam ?u anda T?rkiye?deki alg?ya g?re Yahudi halk? ya da Yahudi kurulu?lar?, sonra Ermeni diasporas?, Ermeni lobileri kol kola girmi?, T?rkiye?yi karalamaya ?al???yorlar, T?rkiye?yi su?lamaya ?al???yorlar? demi?ti. Zaman gazetesindeki bir r?portaj?nda Babacan; ?Onlara [Amerikan Yahudi liderlerine] e?er yol kazas? olursa, bunu T?rk halk?na a??klayamay?z, demi?tik. Onlara, Yahudi halk?n? b?t?n bu olup bitenden uzak tutamay?z, demi?tik? diyordu.
  Uluslararas? Soyk?r?m Ara?t?rmac?lar? Derne?i Mali ??ler Sorumlusu ve The Genocidal Mind and Facing History and Holocaust adl? kitab?n yazar? Professor Jack Nusan Porter, ?Bu ?antajdan ba?ka bir ?ey de?il? diyor.
  ?Ma?rur? az?nl?klara kar??
  devlet-onayl? cinayetler
  A Shameful Act: The Armenian genocide and the Question of Turkish responsibility, adl? kitab?n yazar?, tarih?i ve sosyolog Taner Ak?am da T?rkiye?deki anti-semitizmin ?hayal edebilece?imizden fazla? oldu?una inan?yor. ?Ancak, 2007 Oca???ndaki Hrant Dink suikast? dahil, az?nl?klara kar?? cinayetlerin devletin onay?yla i?lendi?i iyi bilinen bir olgudur? diyor.
  T?rkiye Yahudilerini istismar ediyorlar
  Ermeni soyk?r?m? karar tasar?s?yla ilgili son siyasal tart??malar s?ras?nda, T?rk devleti T?rkler aras?nda anti-semitizmi te?vik etmi?, sonra da Yahudi liderlere d?nerek, a??zlar?ndaki baklay? ??karm??lard?: ?Bak?n, T?rk halk? ?ok ?fkeli. Menfaatiniz icab?, aya??n?z? denk al?n!? Bu liderlerin bir k?sm?, T?rkiye?nin soyk?r?m? inkar eden kampanyas?n? y?r?tmeyi kabul ederek, T?rk h?k?metini anti-semitizm kampanyas?n? da ?d?llendirmi?lerdir. T?rk h?k?metine, anti-semitizmin ve T?rkiye Yahudilerine ?antaj yap?lmas?n?n T?rkiye?ye d?? politikada puan getirmeye devam edece?ine inanmas? i?in m?kemmel bir koz vermi?lerdir.?
  Rag?p Zarakolu
  www.evrensel.net