Kald?r?m istiyoruz!

Bergama Belediyesi, 700 konutun, ilk??retim okulunun, iki lisenin ve bir meslek y?ksekokulunun bulundu?u Osman Bayatl? Sitesi?nin etraf?ndaki yollara kald?r?m d??emiyor.


Bergama Belediyesi, 700 konutun, ilk??retim okulunun, iki lisenin ve bir meslek y?ksekokulunun bulundu?u Osman Bayatl? Sitesi?nin etraf?ndaki yollara kald?r?m d??emiyor.
Mert ?zt?re ?lk??retim Okulu ??rencilerinin, ?yaya kald?r?m? yap?lmas?? talebi ile g?nderdi?i dilek?elere, Belediye Ba?kan? Ra?it ?rper taraf?ndan verilen yaz?l? yan?tta, semte kald?r?m yap?lmas?n?n bu y?lki planda olmad??? belirtildi. Belediye kald?r?m talebine olumlu yan?t vermezken, okul ?nlerine yaya ge?idi ?eritleri ?izdirdi.
Site sakinleri ile y?zlerce ??renci kald?r?ms?z yollarda y?r?mek zorunda kal?rken, ?zellikle ilk??retim okulu ??rencilerinin bir?ok kez kaza atlatt??? belirtiliyor.
M. ?zt?re ?.?.O. 8.s?n?f ??rencisi ?mm?han Ko?tu, arabalar?n h?zl? ge?ti?ini, ya???l? g?nlerde etraf?n ?amur oldu?unu belirtti. Kar??dan kar??ya ge?erken zorluk ?ektiklerini ifade eden Ko?tu, ?Bir de okulun ?n?ne yaya ge?idi ?eridi ?izmi?ler. Kald?r?m yok ki, nereden nereye ge?ece?iz? diyerek yetkililere tepki g?sterdi. Yaya kald?r?m? olmad??? i?in temizlik de yap?lamad???n? dile getiren Ko?tu, ???pler hep yol kenarlar?nda. Otopark da yok. Arabalar hep yol kenarlar?na park ediliyor. Biz de araba yolunda y?r?mek zorunda kal?yoruz. 2009?a kadar ?ok kaza olabilir. Yaya kald?r?m? bir an ?nce yap?lmal?? dedi.
Yine ayn? okulun 8. s?n?f ??rencisi Sinem G?lmez, ?Benim 4. s?n?fta okuyan karde?im var. ?zellikle k???k ?ocuklar i?in kald?r?m mutlaka olmal?. Asfalt ?zerinde y?r?mek zorunda kal?yorlar. Belediye ?ehir i?inde yap?lm?? kald?r?mlar?, yollar? s?k?p s?k?p tekrar yap?yor. Yaya kald?r?m? bir an ?nce yap?lmal?? derken, 7. s?n?f ??rencisi Ba?ak Demircio?lu da ??zellikle ak?amlar? arabalar h?zla ge?iyor. D??ar? ??k?p y?r?mekten korkuyoruz. Yaya kald?r?m?n?n bir an ?nce yap?lmas?n? istiyorum? dedi. (Bergama/EVRENSEL)
www.evrensel.net